Pytania od rolników z Podkarpacia

Na pytania rolników z Podkarpacia odpowiada Wisław Lada Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie.

 

1/. Czy rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek  ponosi konsekwencje niezapłacenia w terminie składki na to ubezpieczenie.

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2013r. , poz. 1403 ), ubezpieczenie na wniosek ustaje m.in. od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, za który składka nie została opłacona.

 

W praktyce oznacza to, że jeżeli rolnik podlegający dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu rolników nie zapłaci składki na ubezpieczenie w ustawowych terminach jej płatności tj. w terminie do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października lub w terminie wyznaczonym decyzją organu rentowego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek zostaje wyłączony z tego ubezpieczenia odpowiednio od pierwszego dnia danego kwartału za który nie została zapłacona w terminie składka lub od początkowej daty stwierdzonego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2/.  Czy dla okresu finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z budżetu państwa osobom sprawującym osobistą opiekę na dzieckiem ma znaczenie fakt uprzedniego pobierania na to dziecko zasiłku macierzyńskiego.

Uprawnienia do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z różnych tytułów w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem i w różnych systemach ubezpieczeń tj. np. w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego podlegają sumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu odpowiednio - 3 lat lub 6 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Oznacza to, że okres finansowania składek osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem należy pomniejszyć o okresy pobierania przez któregokolwiek z rodziców zasiłku macierzyńskiego lub korzystania z urlopu wychowawczego na to dziecko w tym przypadające również przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 983).


3/. Po śmierci męża pobierałam rentę rodzinną na siebie i niepełnoletnią córkę. Część renty przysługująca  na mnie została wstrzymana, gdy córka ukończyła 18 lat. Obecnie córka uczy się. Czy będę mogła ubiegać się o rentę, jeżeli córka ukończy szkołę. Mam 49 lat.

 

Wdowa spełnia warunki do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnione do renty rodzinnej, które nie ukończyło 16 lat, a w przypadku kształcenia się  w szkole – 18 lat życia. Prawo do renty zostało więc Pani ustalone ze względu na wychowywanie córki a następnie wstrzymane, ponieważ nie osiągnęła Pani 50 lat  w okresie 5 lat od śmierci małżonka. Uprawnienie do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która ukończy wiek 50 lat życia w okresie nie dłuższym niż 5 lat  od zaprzestania wychowywania w/w dzieci tj. d ukończenia przez dziecko 16 lub 18 lat.

 

Jeżeli więc ukończy Pani 50 lat życia w ciągu 5 lat od ukończenia przez córkę 18 roku życia może Pani ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej niezależnie od faktu, czy córka będzie kontynuować naukę czy ukończy szkołę.Należy pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna. Za każdą następną osobę uprawnioną do renty wysokość renty ustalonej w sposób określony w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników zwiększa się o 5 %.


4/. Jestem córką rolnika. Nie mieszkam razem z moim ojcem. Kilka dni temu, gdy miałam wolny dzień pomagałam mu w jego gospodarstwie rolnym i uległam tam wypadkowi. Od poniedziałku do piątku pracuję jako sprzedawca w sklepie spożywczym. Nie jestem ubezpieczona w KRUS.

 

Czy z powodu wypadku oraz tego, że pomagałam ojcu który jest rolnikiem należy mi się odszkodowanie?

 

W tym konkretnym przypadku nie przysługuje Pani jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w rolnictwie ,któremu uległa Pani w gospodarstwie ojca, ponieważ zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20.12.1990r.(t.j.Dz.U.z 2008r.Nr.50,poz.291z późn. zm.),oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r.prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w rolnictwie przysługuje tylko ubezpieczonemu rolnikowi lub ubezpieczonemu w KRUS domownikowi.

 

strona internetowa: : www.krus.gov.pl/

 

Masz pytanie zadaj poniżej w formularzu

https://www.facebook.com/wolamielecka/