Gazyfikacja Woli Mieleckiej

Gazyfikacja Woli Mieleckiej

W połowie lat 70-tych społeczeństwo Gminy Mielec na zebraniach wiejskich przedstawiało potrzebę wprowadzenia inwestycji gazowej, jako czynnika wzrostu poziomu cywilizacji wsi. Ten problem społeczny przejawiał się widocznie na co dzień, jako potrzeba chwili, co w ostateczności skłoniło władze Gminy Mielec do przystąpienia do rozwiązania problemu. Wystąpiono z pismem do Mi¬nistra Górnictwa i Energetyki w Warszawie, przedstawiając potrze¬bę gazyfikacji wsi Wola Mielecka.
Zapewnienie dostawy gazu dla wsi: Boża Wola, Goleszów, Książ¬nice, Podleszyny, Wola Mielecka, Rzędzianowice i Trzciana - Urząd Gminy w Mielcu otrzymał dnia 5 maja 1981 roku. W tym samym okresie czasu otrzymaliśmy zapewnienie dostawy gazu dla wsi po¬łożonych za WSK Mielec tj. Trześń, Wola Chorzelowska, Mościska i Ławnica należąca wieś do Gminy Tuszów Narodowy.
Naczelnikiem Gminy Mielec w tym okresie był Pan mgr Stanisław Kania. W załatwieniu wielu spraw związanych z uzyskaniem zapewnienia dostawy gazu były osoby: Pan Kazimierz Soboń - kierownik Rozdzielni Gazu w Mielcu, Pan Buczek Kazimierz - miesz¬kaniec wsi Wola Mielecka oraz Pan Jan Chłost zamieszkały rów¬nież w Woli Mieleckiej.

W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji na poszczególne wsie. Następnie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na opracowanie przekroczenia rzeki Wisłoki gazocią¬giem wysokoprężnym przez rzekę Wisłokę Urząd Gminy miał trud¬ności w znalezieniu odpowiednich projektantów. Pomocy w tym zakresie udzielił Kierownik Rozdzielni Gazu w Mielcu pan Kazi¬mierz Soboń - dokumentację opracował: Pan Juszczęć i Pan Zajdel z Krosna.

Nie wywiązali się jednak z terminu opracowania, pomimo kilkakrotnych wyjazdów kierownictwa tut. Urzędu do Krosna.
W rezultacie stało się tak, że sieć gazowa została wykonana na poszczególnych wsiach a przekroczenia rzeki Wisłoki nie można było zrealizować.
W tym trudnym okresie czasu zmniejszono obszarowo teren działania Gminy Mielec pomniejszając o wsie: Wojsław, Rzochów, Mościska i Smoczka. Przekroczenie rzeki Wisłoki gazociągiem wysokoprężnym musiało być realizowane częściowo na terenie naszej gminy i na terenie miasta Mielca - Wojsław, gdzie wystąpiły następne trudności a mianowicie wejście w teren z budową.

W okresie kadencji naczelnika gminy inż. Marka Bieganowskiego sprawy gazyfikacyjne nie za wiele poszły do przodu.
W maju 1990 r. wójtem gminy Mielec zostaje wybrany pan Władysław Ochalik, który to gazyfikację wiosek postawił sobie jako zadanie priorytetowe.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Wójta Gminy Mielec w osobie Pana Ochalika Władysława sprawy wejścia w teren i wiele innych spraw zostało załatwionych szybko i sprawnie dlatego też można było przystąpić do samej realizacji wykonawcą gazociągu wysoko¬prężnego był Pan Edward Soboń zam. Podleszany 140.

Przekazanie sieci gazowych do użytku:
Trześń -1990 roku
przekroczenie rzeki gazociąg wysokoprężny -1993 rok
Podleszany -1993 rok
Książnice -1993 rok
Boża Wola -1993 rok
Goleszów -1993 rok
Wola Chorzelowska -1993 rok
Rzędzianowice -1995 rok
Wola Mielecka -1996 rok

Zrealizowanie tak dużego zakresu rzeczowego dot. sieci gazowych było możliwe dzięki środkom finansowym pozyska¬nych od Europejskiego Funduszu Pomocy Wsi Polskiej w Warsza¬wie oraz dużej pomocy w środkach z budżetu gminy, oraz przy udziale mieszkańców wymienionych wsi.
Na zebraniu ogólnym wiejskim w Woli Mieleckiej, wybrano Komitet Gazyfikacyjny, a członkowie wyrazili gotowość działania w tej społecznej pracy.

Skład osobowy Komitetu Społecznego Gazyfikacji Woli Mieleckiej
wyglądał następująco:
Eugeniusz Korczak    - przewodniczący
Jan Chlost    -1 z-ca przewodniczącego
Jerzy Klementowski    - II z-ca przewodniczącego
Kazimierz Cygan    - III z-ca przewodniczącego
Adolf Cholewa    - członek
Teodor Czerwiński    - członek
Henryk Jaworski    - członek
Wawrzyniec Krawiec    - członek
Edward Puła    - członek
Kazimierz Niedbała    - członek
Edward Draus    - członek
Stanisław Wójcik    - sekretarz
Urszula Trzpis    - członek
Aleksander Marczewski    - członek
Zdzisław Rzeźnik    - członek
Jan Czerwiński    - członek
Emil Graboś    - członek
Władysław Paratyka    - członek

Pierwszą zbiórkę należności finansowych rozpoczęto w listopadzie 1982 roku. Po śmierci Eugeniusza Korczaka przewodniczą¬cym został Jan Chłost. Wola Mielecka została podzielona na odpowiednie odcinki, na których członkowie komitetu sprawowali swoje zadania w zakresie wynikającym z prowadzonych prac, m.in.: zajmowali się zbieraniem funduszy przypadających na każdego mieszkańca wsi, zbierali pisemne deklaracje i oświadczenia, kierowali pracami społecznymi przy wykopach rowów pod gazociąg, organizowali materiały (rury, asfalt, lepik, zawory, reduktory, welon izolacyjny), organizowali i nadzorowali prace wynikające z przepisów w zakresie usuwania drzew i przeszkód na trasie gazociągu, prowadzili trudne rozmowy z mieszkańcami, na posesjach których należało usunąć drzewa lub inne przeszkody.

Organizowanie częstych spotkań i narad z członkami Komitetu oraz inspektorami nadzoru przyczyniło się do szybkiego ro¬wiązania narastających problemów, co z kolei poprawiało prawidłową realizację inwestycji. Wykonawcą gazyfikacji w Woli Mieleckiej był jej mieszkaniec, Tadeusz Pazdro. Inspektorzy nadzoru -Tadeusz Cypara i mgr inż. B. Maciejowski. W dniu 2 czerwca 1994 roku po raz pierwszy puszczono w Woli Mieleckiej gaz do rur. Natomiast w dniu 12 czerwca 1994 w Kaplicy w Woli Mieleckiej od¬prawiono mszę i dokonano poświęcenia płomyka gazowego. W tej uroczystej chwili zgromadziło się bardzo wielu mieszkańców.

Część wioski należąca do Piątkowca, licząca około 30 gospodarstw, od pokoleń nosi nazwę Zwiernik-Przysiółek. W tatach 90-tych ludzie stamtąd powołali swój Komitet Gazyfikacyjny i wspólnie z Wolą Mielecką realizowali inwestycję. Urząd Gminy w Wadowicach, społeczności tej przydzielił odpowiednie środki finansowe na realizację przedsięwzięcia. W skład powołanego Komitetu Gazyfikacyjnego weszli: Mieczysław Leś - przewodniczący, Kazimierz Dudek - skarbnik, Witold Rymanowski z-ca przewodniczącego oraz członkowie Kazimierz Dziekan i Jan Chrabąszcz.