Rada Gminy Mielec kadencji 2018-2023

19 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023. W sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec radni wybrani w październikowych wyborach samorządowych złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali nominacje na Radnych Gminy Mielec.

Rada Gminy Mielec kadencji 2018-2023
    Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy
    Piotr Gamracy - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
    Krzysztof Dziekan
    Stanisław Głaz
    Mariusz Kawalec
    Andrzej Klich
    Jerzy Krawczyk
    Helena Krówka
    Aneta Malec
    Ryszard Szostak
    Celina Szymańska
    Zbigniew Wicherski
    Damian Zalot
    Zofia Załucka
    Wojciech Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy Mielec pełni dyżur w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 17.00, pok. 20.

Składy osobowe Komisji Rady Gminy Mielec:
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
    Załucka Zofia - przewodnicząca komisji
    Szostak Ryszard – wiceprzewodniczący komisji
    Gamracy Piotr – członek komisji
    Dziekan Krzysztof – członek komisji
    Krawczyk Jerzy – członek komisji
    Malec Aneta – członek komisji
    Zaręba Wojciech – członek komisji
Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu budżetu i zmian w uchwałach budżetowych, innych projektów uchwał związanych z gospodarką finansową gminy, wniosków Wójta i stałych komisji dot. gospodarki finansowej Gminy, wydawaniem opinii dot. sposobu finansowania inwestycji gminnych oraz sprawami związanymi z analizą wykonania budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
    Szymańska Celina – przewodnicząca komisji
    Wicherski Zbigniew – wiceprzewodniczący komisji
    Klich Andrzej – członek komisji
    Krówka Helena – członek komisji
    Głaz Stanisław – członek komisji
    Zalot Damian – członek komisji
    Kawalec Mariusz – członek komisji
Komisja zajmuje się sprawami: oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Komisji.

Komisja Rewizyjna
    Głaz Stanisław – przewodniczący komisji
    Szymańska Celina – członek komisji
    Załucka Zofia – członek komisji
    Szostak Ryszard – członek komisji
    Kawalec Mariusz – członek komisji
Komisja wykonuje obowiązki kontrolne Rady oraz inne określone w ustawie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
    Dziekan Krzysztof – przewodniczący komisji
    Zalot Damian – członek komisji
    Wicherski Zbigniew – członek komisji
    Krawczyk Jerzy – członek komisji
Komisja rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Mapa radnych gminy w okręgach

 Realizacja uchwał Rady Gminy
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy.

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r. w sposób określony uchwałami.

W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 6 sesjach zwyczajnych, ogółem w 2020 roku zostało podjęte 49 uchwał.

 Rada Gminy Mielec w 2020 roku rozpatrzyła 2 skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
W obu przypadkach Rada Gminy Mielec uznała skargi za bezzasadne.

W 2020 r. do Rady Gminy Mielec zostało skierowanych i rozpatrzonych 7 petycji i tak:
1) w jednym przypadku petycja została uznana za bezzasadną,
2) w dwóch przypadkach petycje zostały zwrócone do adresatów z powodu braku w strukturze organów władzy publicznej podmiotu właściwego do rozważenia zasadności spełnienia żądania zawartego w złożonych petycjach,
3) w dwóch przypadkach petycje pozostały bez rozpatrzenia w związku z
niespełnieniem wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
4) w jednym przypadku petycja została uznana za zasadną
5) w jednym przypadku petycja została załatwiona w sposób pozytywny