Wały powodziowe

Wysokość obwałowań rzeki Wisłoki

IM 4101-1/106/2011                                                                                                           Rzeszów, 27.10.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące wysokości obwałowań rzeki Wisłoki przesłane drogą mailową w dniu 20-10-2011, PZMiUW w Rzeszowie uprzejmie informuje: W ramach jednego projektu pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki" realizowane są obecnie roboty na trzech przedsięwzięciach inwestycyjnych polegających na budowie nowych fragmentów i rozbudowie istniejących odcinków prawostronnego i lewostronnego obwałowania Wisłoki.

Rozwiązania konstrukcji wałów przeciwpowodziowych

Przykłady rozwiązań przeciwpowodziowych zmodernizowanych na górnej Wiśle i jej dopływach oraz na górnej Odrze. Przestawiono zrealizowane przykłady dobrych i wątpliwych  rozwiązań modernizacji wałów przeciwpowodziowch, uszkodzonych podczas podwozi w latach 1997-2004 na górnej Wiśle jej dopływach. Ich przydatność zweryfikowana podczas następnych powodzi, które wystąpiły o podobnym natężeniu na tych samych odcinkach rzek. Wytypowano rozwiązania dobre, które  powinny być szerzej rozpowszechnione. Przeprowadzono analizę rozwiązań modernizacyjnych wałów, które w jakimś zakresie nie sprawdziły się w praktyce. Zasugerowano sposoby poprawienia niektórych z nich dla uzyskania lepszych efektów. Opisano rozwiązania zdecydowani wadliwe, które nie powinny być  w ogóle stosowane, uzasadniając  przyczyny ich nieprzydatności  do celów którymi mają służyć.

WISŁOKA III, Wola Mielecka - rozbudowa wałów na rzece Wisłoce

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2011 r. Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Pana Stanisława Stachurę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I.IX.7820.3.1.2011 w sprawie wyania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"

Rozbudowa wałów na Wisłoce, wojewoda Podkarpacki

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
że na wniosek z dnia 13.06.2011r., Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów AI. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Pana Stanisława Stachurę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak; LIX. 7820.3.1,2011 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200 - 15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"