Wysokość obwałowań rzeki Wisłoki

IM 4101-1/106/2011                                                                                                           Rzeszów, 27.10.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące wysokości obwałowań rzeki Wisłoki przesłane drogą mailową w dniu 20-10-2011, PZMiUW w Rzeszowie uprzejmie informuje: W ramach jednego projektu pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki" realizowane są obecnie roboty na trzech przedsięwzięciach inwestycyjnych polegających na budowie nowych fragmentów i rozbudowie istniejących odcinków prawostronnego i lewostronnego obwałowania Wisłoki.

Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań składowych została opracowana w latach 2006 - 2007 przez uprawnione biura projektową zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20, 12, 1996 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. Zgodnie z tym dokumentem jednym z wyznaczników przyjmowania wysokości obwałowań jest m.in. wielkość obszaru chronionego! który jest różny dla prawej i lewej doliny Wisłoki. Korona prawostronnego obwałowania na terenie miasta Mielca (zadanie Wisłoka II) oraz lewego wału w Woli Mieleckiej (tj. zadanie Wisłoka III) zostały zaprojektowane z jednolitym spadkiem i w rejonie mostu w ciągu ulicy Legionów posiadają odpowiednio rzędne: wał prawy 170,23 m.n.p.m., wał lewy 189,77 m n.p.m,

Należy jednak zaznaczyć, że głównym wyznacznikiem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej jest wyniesienie korony walu ponad zwierciadło wód powodziowych oraz zapewnienie jednoczesnej budowy przeciwległych obwałowań, a nie relacja wzajemnej wysokości wałów.

Warunki powyższe zostały przez Inwestora spełnione, gdyż na etapie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji PZMiUW zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, (tj. instytucji odpowiedzialnej m.in. za wyznaczanie obszarów zalewowych) o dokonanie symulacji przejścia fali powodziowej w korycie Wisłoki - po wybudowaniu wałów zgodnie z założeniami projektowymi. RZGW w Krakowie, po przeprowadzeniu stosownej analizy z wykorzystaniem tzw. modelu hydraulicznego stwierdził, że zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyś lewostronne obwałowanie Wisłoki po wybudowaniu będzie wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody Q1% (tj. pojawiającej się raz na sto lat). Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm ponad wodą Q0,5% (tj. falą występującą raz na pięćset lat).

Zapewniamy, że bez zagwarantowania bezpieczeństwa powodziowego na lewym brzegu Wisłoki nie byłoby możliwe ani otrzymanie dofinansowania ze środków UE na realizację całego projektu, ant otrzymanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na realizację).

Do dnia dzisiejszego na zadaniu Wisłoka III wykonano, zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, znaczną cześć prac przygotowawczych, roboty betonowe związane z konstrukcją śluz wałowych, oraz rozpoczęto roboty ziemne owiązane z dowozem mas ziemnych, z których formowany jest korpus lewego obwałowania, Wykonywane jest również zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki narzutem kamiennym, a wkrótce rozpocznie się wykonywanie przesłony hydroizolacyjnej w podłożu wału. Prace te będą prowadzone sukcesywnie do końca roku o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Ponadto pragniemy rozwiać obawy mieszkańców Woli Mieleckiej i Rzędzianowic, sygnalizowane niejednokrotnie w tutejszym Zarządzie, iż Inwestor w pierwszej kolejności zapewni ochronę prawostronnej dolinie Wisłoki nie dbając o bezpieczeństwo terenów położonych na lewym brzegu rzeki. W chwili obecnej roboty realizowane są równolegle na obu stronach Wisłoki, a zadanie Wisłoka (III - tj. rozbudowa i budowa lewego wału zostanie zakończone jako pierwsze - już w roku 2012. Zakończenie robót związanych z budową i rozbudową prawostronnego obwałowania zaplanowane jest natomiast na rak 2013.

W kwestii dalszych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na terenie powiatu mieleckiego, uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym zakończono i odebrano roboty na 6 zadaniach inwestycyjnych polegających na przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu watów Starego Brnia, Nowego Brnia oraz modernizacji watów i odbudowie potoku Zgórsko. W łatach 2012 - 2013 będą trwały prace na wspomnianym wyżej projekcie „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę / przebudowę wałów Wisłoki?.

Równocześnie PZMiUW zlecił opracowanie nw dokumentacji projektowej:
-    Wisłoka - Boża Woła rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-7+160 na długości 3,045 km oraz budowa nowego odcinka wału od km 7+180 do połączenia projektowanej rzędnej korony wału z rzędną terenu
-    Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału w km 6+702-8+822 na terenie miasta Mielca
-    Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+350, na długości 1,863 km w miejscowości Słupiec, Ziempniów
i Otałęż,

Opracowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych a następnie do realizacji robót, by w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie poprawiać stan bezpieczeństwa powodziowego powiatu mieleckiego.

Dyrektor Stanisław Stachura

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9,
tal. 17 8537400Wola Mielecka - Wisłoka III, budowa wałów na lewym brzegu Wisłoki 2010-2011