Zmiana statutu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Sesja Rady Gminy Mielec, 20 marca 2024 roku
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.

20 marca 2024 roku Rada Gminy Mielec podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu, na terenie Gminy Mielec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mieleckiego.

RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje:
Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi wewnętrzne:

1. Droga Wola Mielecka D-3, dług. 0,38km
2. Droga Wola Mielecka D-4, dług. 0,35km
3. Droga Wola Mielecka D-5, dług. 0,46km
4. Droga Wola Mielecka D-6, dług. 0,385km
5. Droga Goleszów D-1, dług. 0,4km
6. Droga Podleszany D-1, dług. 0,41km
7. Droga Trześń D-7, dług. 0,64km
8. Droga Trześń D-8, dług. 0,5km
9. Droga Chorzelów D-5, dług. 0,44km
10. Droga Złotniki D-2, dług. 0,49km

Uzasadnienie
Zgodnie z art.7ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Wójt Gminy Mielec mając na uwadze potrzeby Gminy i jej mieszkańców w zakresie dróg gminnych o znaczeniu lokalnym nie zaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, uznał za konieczne zaliczenie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu Mieleckiego wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze rozwój gminy, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje się zaliczenie przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych co ułatwi mieszkańcom uzyskanie pozwolenia na budowę, poprzez bezpośredni dostęp nieruchomości do drogi publicznej oraz przyśpieszy i ułatwi procedurę lokalizacji i budowy infrastruktury technicznej w drodze. Ze względu na to, iż koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Urząd Gminy Mielec, zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania dróg gminnych.

Szczegółowe położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały.