Porozumienie samorządów ws. budowy nowej obwodnicy Mielca przez Wisłokę

2 grudnia 2016 r. w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki 10 w Mielcu odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji dużej inwestycji drogowej w powiecie mieleckim tj. budowy nowego mostu na Wisłoce wraz z nową drogą od wielopoziomowego węzła przy ul. Sienkiewicza, przez Rzędzianowice do Piątkowca.  Podpisy pod listem złożyli: marszałek Władysław Ortyl, starosta Zbigniew Tymuła, prezydent Mielca Daniel Kozdęba, wójt gminy Wadowice G. Jerzy Kos, wójt gminy Czermin Leon Getinger oraz wójt gminy Mielec Józef Piątek.


Orientacyjny przebieg nowej obwodnicy Mielca

Podpisane porozumienie między samorządami dokładnie określa, kto za co będzie odpowiadał.

Celem jest budowa nowej obwodnicy Mielca wraz z nowym mostem na rzece Wisłoce, wiaduktem nad ul. Sienkiewicza i drogą aż do miejscowości Piątkowiec.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie dużej inwestycji drogowej, która w najbliższych latach ma stać się faktem odbyło się w piątek 2 grudnia w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu. Pierwszy akt zapoczątkowany został już wcześniej - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił bowiem przetarg na drogę, której elementem będzie nowy most na Wisłoce.

Podpisany w piątek list intencyjny znacznie wykracza jednak poza to zagadnienie - mówi też o budowie drogi w kierunku Piątkowca oraz wiaduktu nad ul. Sienkiewicza – na wysokości ul. Kosmonautów w Mielcu.

Do czego zdeklarowały się samorządy?
Województwo Podkarpackie deklaruje, że zrealizuje odcinek drogi od Rzędzianowic do ul. Sienkiewicza wraz z nowym mostem na rzece Wisłoce. W przypadku oszczędności poprzetargowych podejmie się wspólnie z powiatem mieleckim realizacji drogi od Rzędzianowic do Piątkowca. Województwo będzie inwestorem tej drogi.

Miasto Mielec deklaruje, że w 50 procentach sfinansuje koszty budowy odcinka drogi obejmującej wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 wraz z dojazdem do ul. Kosmonautów w Mielcu. Inwestycja ta będzie realizowana przez powiatu mielecki.

Powiat mielecki deklaruje, że przekaże województwu podkarpackiemu wkład własny w wysokości 15 proc. kosztu wykonania drogi od Piątkowca do Rzędzianowic. Koszt budowy tylko tego odcinka szacowany jest dzisiaj na 40 mln zł. Warto jednak dodać, że na wspomniane 15 proc. dołożą się także gminy: Mielec, Czermin, Wadowice. Powiat zdeklarował się także do przyjęcia roli inwestora budowy wiaduktu nad ul. Sienkiewicza i uzyskania dofinansowania w wysokości 50 proc. z rezerwy budżetu państwa.

Gminy: Mielec, Czermin i Wadowice zdeklarowały, że uregulują stan prawny działek będących we władaniu gmin, a niezbędnych pod realizację nowego połączenia drogowego oraz zrzekną się w całości odszkodowania za te grunty. Wspomniane gminy będą też partycypować we wspomnianym wkładzie własnym powiatu mieleckiego na realizację odcinka drogi Rzędzianowice – Piątkowiec.

Marszałek Ortyl: celem było profesjonalne rozwiązanie problemu komunikacyjnego
- Nie jest to list intencyjny, który nas kieruje do wykonania mostu na Wisłoce, bo to jest już faktem – przetarg został uruchomiony – podkreślił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. - Chcemy jednak, by szlak komunikacyjny na kierunek Tarnów i jednocześnie rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta Mielca, gminy Mielec, Czermin i Wadowice, został rozwiązany ostatecznie – dodał.

Ortyl przypomniał, że mieszkańcy czekali na moment budowy obwodnicy, wykonania mostu w stronę Połańca, który w pewnym zakresie rozładował ruch w samym Mielcu. – Perturbacje w dalszym ciągu jednak są i one komplikują życie mieszkańców, czy przedsiębiorców – podkreślił. – Miasto nie możemy „wisieć” na jednym moście – o tym wiemy wszyscy, a teraz nadarza się taka okazja, by tę inwestycję uruchomić, rozwiązać problem w profesjonalny sposób – od miejscowości Piątkowiec, aż do miejscowości Trześń.

Starosta powiatu mieleckiego przypomniał, jak dzisiaj wygląda sytuacja drogowa w Mielcu. – Dzisiaj miasto jest zakorkowane w miejscu wyjazdu na Tarnów. W przypadku jakiegoś wypadku jest prawdziwa katastrofa – powiedział Zbigniew Tymuła i podkreślił, że samorząd powiatowy jest już przygotowany finansowo na tę inwestycję. – Przed nami jest dużo pracy, ale przy dobrej współpracy, jak do tej pory, na pewno zrobimy piękny odcinek, który będzie służył na pokolenia – powiedział Tymuła.

Całość do końca 2019 roku
- Ten temat jest dla miasta absolutnie strategiczny – zaznaczył na początku Daniel Kozdęba, prezydent Mielca. – Kiedy przeprowadzaliśmy badania ruchu, wskazywały one, że przejazd przez Wisłokę jest dla nas niezwykle istotny i tam pojawia się kongestia, czyli korek. To porozumienie, które udało nam się wspólnie wypracować m.in. dzięki inicjatywie i działaniom marszałka Władysława Ortyla, jest zbliżeniem do przeprowadzenia tej kompleksowej inwestycji – powiedział Kozdęba i podkreślił, że dla miasta jest to istotne nie tylko ze względu na obwodnicę, ale także ze względu na strefę ekonomiczną. – To będą nowe możliwości wyprowadzenia ruchu w stronę północną – dodał.

W najbliższym czasie ruszą prace nad wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego – dokumentu, który bliżej dookreśli przebieg nowych dróg. Jak podkreślił marszałek Władysław Ortyl, celem jest uniknięcie kolizji społecznych, czyli problemów związanych chociażby z wyburzeniami gospodarstw. Choć są one nieuniknione, Ortyl zaznaczył, że ważne będzie ich ograniczenie.

Wszystko wskazuje na to, nowa obwodnica Mielca wraz z mostem na Wisłoce powinna być gotowa w drugiej połowie 2019 roku.link do filmu: https://youtu.be/W3QSc0CCb9w
wideo: Studio Wizualne Damian Gąsiewski


List intencyjny

Preambuła

Strony oświadczają, że zawiązują współpracę w celu stworzenia nowego połączenia drogowego do miasta Mielec od strony zachodniej (od m. Piątkowiec do wschodniej obwodnicy Mielca – droga wojewódzka Nr 985). Projekt ten, poprzez rozwój infrastruktury drogowej, będzie ważnym elementem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Powiatu Mieleckiego i Miasta Mielec.

Strony zgodnie potwierdzają, że oświadczenia złożone w treści niniejszego listu mają charakter intencyjny, zaś nadanie im charakteru zobowiązującego wymaga zawarcia odrębnych umów.

Artykuł 1
Przedmiotem niniejszego listu jest określenie zasad i warunków współpracy przy realizacji nowego połączenia drogowego do miasta Mielec od strony zachodniej, a w szczególności współpraca ta obejmować będzie następujące zadania:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice (odc. A-D),
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ulicy Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka, realizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW nr 983 oraz DW nr 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”(odcinek D-E),
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej obejmującego wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 wraz z dojazdem do ulicy Kosmonautów w Mielcu (odcinek E-F).

Artykuł 2
Województwo Podkarpackie deklaruje, że:

W latach 2016 – 2019 przy wykorzystaniu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zrealizuje odcinek D-E.
W przypadku powstania oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na odcinek D-E podejmie się wspólnie z Powiatem Mieleckim realizacji odcinka A-D. Województwo Podkarpackie będzie Inwestorem tej części zadania i podejmie starania, aby uzyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Miasto Mielec deklaruje, że:

W 50% sfinansuje koszty budowy odcinka E-F, w zakres którego będzie wchodzić budowa nowego odcinka drogi powiatowej obejmującego wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 wraz z dojazdem do ul. Kosmonautów w Mielcu i który będzie realizowany przez Powiat Mielecki.

Powiat Mielecki deklaruje, że:

Przekaże Województwu Podkarpackiemu, w formie dotacji celowej wkład własny tj. 15% kosztu wykonania zadania na odcinku A-D, szacowanego na kwotę około 40 mln. zł.
    Zostanie Inwestorem dla realizacji odcinka E-F, w którego zakres będzie wchodzić budowa nowego odcinka drogi powiatowej obejmującego wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 wraz z dojazdem do ul. Kosmonautów w Mielcu, i uzyska na ten cel dofinansowanie w wysokości minimum 50% kosztów zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostałe 50% sfinansuje Miasto Mielec.

Gmina Mielec, Gmina Czermin i Gmina Wadowice Górne deklarują, że:

Uregulują stan prawny (nabycie prawa własności) działek będących we władaniu Gmin, a niezbędnych pod realizację nowego połączenia drogowego oraz zrzekną się w całości odszkodowania za te grunty na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.).
Będą partycypować w 15% wkładzie finansowym Powiatu Mieleckiego na realizację odcinka A-D. Wysokość i zasady udziału Gmin zostaną określone w odrębnej umowie, będącej wynikiem negocjacji, pomiędzy Powiatem Mieleckim i Gminami.

Ponadto Strony łącznie deklarują, że po zrealizowaniu poszczególnych odcinków przedmiotowego ciągu drogowego porozumieją się, co do zmiany przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, celem uporządkowania układu drogowego Powiatu Mieleckiego i Miasta Mielec oraz określenia zakresu funkcji zarządczych.

Artykuł 3
Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań w celu prawidłowego i terminowego przygotowania i realizacji poszczególnych odcinków nowego połączenia do miasta Mielec od strony zachodniej.

Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny ma charakter deklaratywny i nie jest zobowiązaniem prawnym ani finansowym Stron. Do wszelkich umów regulujących podjęcie działań zgodnych z celami niniejszego listu, a szczególnie tych zawierających zobowiązania prawne i finansowe, stosowane będą odpowiednie przepisy prawa.

Artykuł 5
W przypadku nie podpisania umów, o których mowa w Artykule 4, niniejszy list intencyjny nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron.

 Artykuł 6
Załącznikiem do niniejszego listu jest mapa przedstawiająca w sposób schematyczny nowe połączenie drogowe do miasta Mielec, wraz z podziałem na odcinki.

 Artykuł 7
Niniejszy list intencyjny sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

źródło: HejMielec, promocja.mielec.pl

https://www.facebook.com/wolamielecka/