Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mielec o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mielec przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mielec przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.

Część I.
Dane ogólne
    Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego.
    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862.
    Karty do głosowania wydano 136 osobom.
    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 136 osób to jest 15,78% uprawnionych do głosowania.
    Głosów ważnych oddano 135, to jest 99,26% ogólnej liczby głosów oddanych.
    Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
        niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 7
    Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.
    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862.
    Karty do głosowania wydano 136 osobom.
    Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 136.
    Głosów ważnych oddano 135.
    Radną została wybrana:
    — MALEC Aneta Jolanta
    z listy nr 2 KWW ANETY MALEC.
    W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu


W dniu 24 marca 2019 r. /tj. niedziela/ w godz. 7.00 – 21.00 zostanie przeprowadzone głosowanie dla wyboru radnego Rady Gminy Mielec w wyborach uzupełniających dla okręgu nr 7 w Podleszanach / nr domu 1-301/. Głosowanie odbędzie się w Zespole Szkół w Podleszanach 127.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 4 marca 2019 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mielec zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.


Na podstawie art. 410 §  8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z2018  r. poz.  754,  1000 i  1349 oraz z 2019 r. poz.  273) Gminna Komisja Wyborcza w Mielcu podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o  przyznanych  numerach  list  kandydatów  na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mielec zarządzonych na dzień 24 marca 2019 roku.

Listom  kandydatów  na  radnych  zarejestrowanym  w  jednym  okręgu  wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy 1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN ŻOLA
Numer listy 2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY MALEC

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu


Kwalifikacja wojskowa 2019

Mężczyźni 28 marca - 2 kwietnia,
Kobiety 12 kwietnia
Powiatowe Komisja Lekarska urzęduje w SPÓŁDZIELCZYM DOMU KULTURY MSM (obok stadionu), ul. Kusocińskiego 13a.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3.  osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 2018/2019 kończą naukę
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017r. poz.1980 z późn.zm) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn.zm.).

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980 – tekst jednolity. z późn.zm)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r., nr 944)

https://www.facebook.com/wolamielecka/