Informacje z Gminy Mielec, styczeń 2013

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka

W związku z opracowywaniem projektu budowlanego pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka” zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i uprzejmie proszę o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu do dnia 10.02.2013 r.


Projekt dostępny jest na stronie internetowej Gminy Mielec. Został on również wyłożony w siedzibie urzędu przy ul. Jadernych 7, pok. 18 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pobierz Projekt budowlany parkingu /524 KB


ZWROT AKCYZY
08.01.2013

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1 lutego 2013 do 28 lutego 2013r.należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje z gruntów będących:
- własnością,
- we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami,
- w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku.
Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy wystawione od dnia 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit roczny zakupionego oleju napędowego przysługującego zwrotowi to:
- 86 litrów na 1 ha użytków rolnych
- stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.
- kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha

Przy zakupie większej ilości oleju napędowego niż limit – zwrot przysługuje nie więcej niż limit.
Przy zakupie mniejszej ilości oleju napędowego niż limit zwrot będzie przysługiwał na taką ilość jak w załączonych fakturach.
W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie (tj. od 1-28 lutego 2013r.), istnieje możliwość złożenia wniosku na wykorzystanie pozostałej części w drugim terminie (tj. od 1-31 sierpnia 2013r.).

W przypadku gdy producent rolny wykorzystał już cały przysługujący mu limit roczny zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym półroczu roku 2013 – to nie przysługuje mu zwrot w drugi półroczu br.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE W TERMINIE OD 2-30 KWIETNIA 2013r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, pokój nr 7, u sołtysa wsi, na stronie Urzędu Gminy Mielec oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Jadernych 7, pokój nr 7 OSOBIŚCIE, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.


Obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej
02.01.2013
Zmiana ustawy Prawo Pocztowe wprowadziła od 1 stycznia 2013 r. bezwzględny obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej. W związku z powyższym apeluję do właścicieli nieruchomości, których częścią składową jest budynek, właścicieli budynków stanowiących odrębną nieruchomość do realizacji ustawowego obowiązku montowania skrzynek pocztowych. Brak wymaganych skrzynek może spowodować dotkliwe kary pieniężne przewidziane w prawie pocztowym.


Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych
19.12.2012
Ponieważ w ostatnim okresie pojawiają się różne informacje, w tym często jednostronne i niepełne - wskazujące na uprawianie propagandy szkodliwej dla wizerunku gminy przekazuję pełny obraz sytuacji związanej z funkcjonowaniem sportu. Mieszkańcy Gminy mają pełne prawo zapoznać się z finansowaniem i funkcjonowaniem sportu na terenie gminy.

Gmina Mielec jest właścicielem obiektów sportowych we wsiach Chrząstów, Chorzelów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka i Złotniki. Jedynie stadion w Goleszowie został kiedyś ufundowany i przekazany przez osobę prywatną na rzecz klubu. Najwięcej młodzieży uczestniczy w działalności Ludowych Klubów Sportowych, które funkcjonują w Chrząstowie, Chorzelowie, Goleszowie, Podleszanach, Rzędzinowicach, Trześni, Woli Mieleckiej i w Złotnikach.

[czytaj więcej]

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/