Dyskusja nad zabezpieczeniami przed powodzią w Gminie Mielec

Najważniejsze plany związane z infrastrukturą przeciwpowodziową, przegląd dotychczasowych inwestycji to główne tematy spotkania marszałka Władysława Ortyla oraz wicemarszałka Lucjana Kuźniara z samorządowcami. - W piątek w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego – przekazuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 „Nadrabiamy zaniedbania sięgające drugiej połowy XX wieku”
Z grona członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli jeszcze Stanisław Bajda, Mieczysław Miazga, Jan Tarapata i Czesław Łączak. W spotkaniu wzięli także udział starosta mielecki Andrzej Chrabąszcz, wiceprezydenci Mielca i Tarnobrzega Mieczysław Wdowiarz i Łukasz Dybus oraz burmistrzowie,  wójtowie i sołtysi z okolicznych miejscowości. Nie zabrakło przedstawicieli innych instytucji zaangażowanych w ochronę przeciwpowodziową.

„Musimy być przygotowani na każde zagrożenie”
- Województwo jest w trakcie nadrabiania zaniedbań  sięgających drugiej połowy XX wieku. Do 2010 r. wykonany został pierwszy najpilniejszy etap modernizacji  prawostronnych obwałowań rzeki Wisły na długości 65 kilometrów w województwie podkarpackim. Dodatkowo zabezpieczone zostały m.in. odcinki obwałowań Wisłoki w powiatach: mieleckim i jasielskim oraz obwałowań Nowego i Starego Brnia w powiecie mieleckim. Realizacja, w latach 2010-2013 kolejnych prac, przyniosła poprawę bezpieczeństwa powodziowego Mielca i częściowo gminy Mielec. Pracom modernizacyjnym poddane zostały także dolne odcinki rzek: Sanu, Łęgu, Babulówki  i Trześniówki – wyliczał marszałek.

Ortyl mówił także o finansowaniu tych inwestycji i problemach ze zdobyciem niezbędnych środków. - Musimy być przygotowani na każde zagrożenie, bo pogoda nas nie rozpieszcza. Zaczęliśmy w miejscach, gdzie zagrożenie jest największe, czyli na południu. Korzystamy ze środków unijnych, pieniędzy rządowych czy Banku Światowego. Przyspieszyły prace nad kontraktem terytorialnym. W ramach projektów krajowych liczymy na trzy inwestycje przeciwpowodziowe o łącznej kwocie 800 milionów złotych – powiedział marszałek.

Inwestycje na Łęgu, Trześniówce i w Rzochowie wznowione
- Niestety zlikwidowano program „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” z tego powodu wstrzymano realizację trzech inwestycji. Rząd pod koniec sierpnia miał stworzyć warunki do ich zakończenia, ale nie dostaliśmy jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie – dodał marszałek.

Powodem likwidacji programu „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” było niedostosowanie prawa krajowego do prawa UE. Komisja Europejska zaleciła Polsce dokonanie oceny wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w ramach tzw. MasterPlanów. Ponadto KE zaleciła rezygnację z dotychczasowych programów sektorowych. Likwidacja programu spowodowała utratę bardzo istotnego i znaczącego źródła finansowania inwestycji popowodziowych w latach 2012-2030. Z tego powodu wstrzymano realizacji trzech zadań inwestycyjnych na Łęgu, Trześniówce i w Rzochowie oraz kilku dokumentacji projektowych. Dopiero uchwała Rady Ministrów z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie likwidacji programu, stworzyła możliwość ich wznowienia tych inwestycji.

Zły stan melioracji to ogromne straty w uprawach
Członkowie zarządu wraz z radnymi zapoznali się z działaniami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w województwie podkarpackim, o których mówiła Małgorzata Wajda, pełniąca obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.  - Dwa lata temu Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę, w której wskazano 29 najpilniejszych inwestycji przeciwpowodziowych o szacunkowej, łącznej wartości około 755 mln złotych, niezbędnych do realizacji w latach 2012-2019. Z wyznaczonego 7-letniego okresu, trzy zadania zostały już zakończone, dziesięć inwestycji jest w fazie realizacji, a szesnaście kolejnych projektów znajduje się w przygotowaniu – tłumaczyła dyr. Małgorzata Wajda.

W toczącej się później dyskusji podnoszono m.in kwestie czasu realizacji inwestycji, a także skomplikowanych przepisów. Pytano tez o inwestycje, które nie leżą w gestii samorządu woj. podkarpackiego czy podległych mu jednostek.

Pojawił się apel Konwentu Wójtów Powiatu Mieleckiego w sprawie podjęcia działań usprawniających system melioracji, aby odprowadzał nadmiar  wód opadowych szczególnie z terenów upraw. Podczas ulewnych opadów w tym roku w powiecie mieleckim nie zebrano zboża na ok. 30 procentach powierzchni upraw, a straty upraw okopowych wynoszą 40 procent. W odpowiedzi na apel marszałek przedstawił plany inwestycji na najbliższe tygodnie Podkarpackiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, które poprawią sytuację na wspomnianych terenach.

„Wisłoka z Wielopolką” ratunkiem dla wszystkich
Jeszcze w połowie sierpnia przystąpiono do prac na Potoku Kawęczyńsko-Wampierzowskim. Te roboty właśnie się kończą. W najbliższych dniach podobne działania rozpoczną się na Potoku Łukawiec. Na podpisanie czeka umowa w sprawie konserwacji Potoku Jaślańsko-Chorzelowskiego. Rozstrzygnięto z kolei przetargi na prace na Potokach Rów, Blizna, Babulówka (na terenie gm. Tuszów Nar.), Dymitrowsko-Młodochowskim i Chorzelowskim. Przygotowywana jest dokumentacja dla Babulówki w gmnie Padew Nar. oraz na Starym Brniu w gminie Czermin.  

Na koniec radni pozytywnie przyjęli stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, w którym wyraża on poparcie dla wniosku zgłoszonego do Banku Światowego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Zaproponowane do sfinansowania , dodatkowe zadanie inwestycyjne „Wisłoka z Wielopolką”, stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony przed wodami powodziowymi dla Jasła, Dębicy, Sędziszowa Małopolskiego oraz Mielca.

Po dyskusji radni przejechali nad Wisłokę by zobaczyć prowadzone prace przy budowie wałów na Wisłoce w Bożej Woli. Ostatnim punktem wyjazdowego posiedzenia była wizyta przy realizacji kolejnej inwestycji San I i San II w gminach Zaleszany i Radomyśl nad Sanem.

źródło: Hej Mielec


https://www.facebook.com/wolamielecka/