Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej 2007 roku

Sołtysem Woli Mieleckiej na lata 2007-2011 został Wiesław Soboń . Do Rady Sołeckiej wybrani zostali ; Bąk Zbigniew, Indyk Henryk, Kawalec Mariusz, Wiącek Jan, Tomczyk Agnieszka, Chmura Jan, Wicherski Zbigniew, Miodunka Stanisław, Niedbała Jan, Soboń Marian.

 

Luty i marzec bieżącego roku to dla polskich wsi czas organizowania zebrań wiejskich, na których wybierani są sołtysi i rady sołeckie na kadencję 2007-2010.

Sołectwa to zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku z późniejszymi zmianami - najmniejsze jednostki samorządu gminnego, nazywane w tej ustawie - jednostkami pomocniczymi. W Polsce mamy ponad 40.000 sołectw, czyli lepiej lub gorzej zorganizowanych wspólnot, które mogą we współpracy ze swoimi gminami podejmować decyzje w sprawach istotnych dla siebie.

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od 12 wieku, a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi. Oczywiście bycie sołtysem nie zawsze znaczyło w historii to samo. W średniowieczu sołtys był przedstawicielem pana feudalnego, dobrze opłacanym zarządcą dużego gospodarstwa, a jego stanowisko było dziedziczne. Obecnie wybierany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata kadencji. Działalność współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli władz lokalnych - rady gminy czy wójta, które sprawują nadzór nad działalnością sołectwa.

Zebranie Wiejskie to siła sołectwa. Na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy mogą podejmować uchwały o wykonaniu prac na rzecz swojej wsi, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem sołtysa i władz gminnych, a także instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To także Zebranie Wiejskie wybiera raz na cztery lata sołtysa i radę sołecką . Im więcej konstruktywnych Zebrań Wiejskich, tym więcej dobrego wydarza się na wsi. Mieszkańcy sołectwa za pomocą Zebrania Wiejskiego i swojego sołtysa mogą reprezentować interesy społeczności sołeckiej względem organów gminy i organów administracji rządowej.

Uprawnionych do głosowaniu było 1397 osób, a na zebranie przybyło 130 mieszkańców . Zebraniu prowadził Jan Kołodziej – przewodniczący Rady Gminy Mielec w obecności wójta Gminy Mielec Władysława Ochalika.

Wyniki wyborów na sołtysa Woli Mieleckiej w dniu 20 marca 2007 roku.
- Soboń Wiesław - 76 głosów ważnych
- Jaworski Henryk - 53 głosy ważne

Wyniki wyborów do Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej ;

 

1. Bąk Zbigniew
2. Indyk Henryk
3. Kawalec Mariusz
4. Wiącek Jan
5. Tomczyk Agnieszka
6. Chmura Jan
7. Wicherski Zbigniew
8. Niedbała Jan
9. Soboń Marian
10. Miodunka Stanisław
---------------------
- Warchoł Jan
- Krawiec Genowefa
- 121 głosów
- 111 głosów
- 114 głosów
- 112 głosów
- 107 głosów
- 102 głosy
- 102 głosy
- 99 głosów
- 97 głosów
- 96 głosów
--------------
- 85 głosów
- 75 głosów

Sołtysem Woli Mieleckiej na lata 2007-2011 został Wiesław Soboń .
Do Rady Sołeckiej wybrani zostali ; Bąk Zbigniew, Indyk Henryk, Kawalec Mariusz, Wiącek Jan, Tomczyk Agnieszka, Chmura Jan, Wicherski Zbigniew, Miodunka Stanisław, Niedbała Jan, Soboń Marian.

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Wicherski, Wiesław Soboń (nowy sołtys), Agnieszka Tomczyk, Mariusz Kawalec, Jan Wiącek, Zbigniew Bąk, Z. Burczy (sympatyk), Marian Soboń, Jan Niedbała
(fot. Klementowski Jerzy)