Kółko rolnicze w Woli Mieleckiej

Kółko rolnicze w Woli Mieleckiej zostało utworzone w 1967 roku z około 50 mieszkańców wsi. W początkowym okresie bazą dla Kółka był plac gospodarstwa Władysława Kolisza, który w tym czasie był sołtysem wsi i został wybrany na pierwszego prezesa Kółka Rolniczego. Księgową była Florentyna Czerwińska, natomiast magazynierem została Czesława Pajor.

Zarząd Kółka Rolniczego zaczął ubiegać się o przydział działki z funduszu Rozwoju Rolnictwa na wybudowanie obiektu dla po¬trzeb Kółka, by można było zorganizować dobre warunki dla rozwoju i pracy Kółka. Z uzyskanych przez wykonywanie usług rolniczych środków, Zarząd przeznaczał fundusze na zakup potrzebnego sprzętu, materiałów do budowy obiekty i na płace pracowników.

Nowy Zarząd w składzie: Mateusz Dziekan (prezes), Józef Du¬dek (dyspozytor) oraz pozostali członkowie, usilnie dążyli do wy¬budowania obiektu i zaraz po otrzymaniu działki rozpoczęli budo¬wę. Już w roku 1970 na stanie Kółka Rolniczego było 7 ciągników, a pracowało szesnastu pracowników fizycznych. Kółko Rolnicze wykonywało usługi rolnicze, produkowano też trylinkę dla przedsiębiorstw. Wykonywano także usługi transportu gliny dla mieleckiej cegielni.

W roku 1973 dyspozytorem Kółka został Jan Bękarciak. Na stanie Kółka było już w tym czasie 7 ciągników i 3 zestawy omłotowe. W roku 1974 prezesem został Józef Frąc, a funkcję tę pełnił do roku 1976. Kolejnym prezesem był Kazimierz Niedbała, wiceprezesem Józef Dziekan.
Gospodarka Kółka Rolniczego prowadzona była prawidłowo, z uzyskanych środków dochodowych Zarząd przeznaczał fundusze na zakup lepszego sprzętu. W tym czasie zakupiono 3 nowe ciągniki, 4 przyczepy, 2 snopowiązałki ciągnikowe, 2 glebogryzarki i 1 pług pięcioskibowy, a także inny sprzęt towarzyszący. W tym też czasie przybyło 10 nowych członków koła.

W lipcu 1975 roku, na mocy uchwały rządowej, Kółka Rolnicze zostały ograniczone w swej działalności, a w fazie końcowej pozbawiono je całkowicie możliwości prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Cały sprzęt i środki finansowe Kółek zostały przekazane powstającym Spółdzielniom Kółek Rolniczych przy Powiatowym Związku Kółek Organizacji Rolniczych w Mielcu. Posiadany przez Kółka sprzęt został w całości przekazany do Za¬kładu Usług Mechanizacyjnych z bazą w Chorzelowie. Wola Mielecka przekazała swój sprzęt do Zakładu Usług Mechanizacyjnych w Podleszanach. Jak powiadają członkowie Zarządu Kółka i rolnicy, był to okres najbardziej tragiczny w historii Kółka i rolnictwa.

Pogarszająca się z roku na rok sytuacja gospodarcza kraju została w pewnej chwili zauważona przez rząd, który zwrócił większą uwagę na rozwój sektora rolniczego, wobec czego w 1980 roku zostały zlikwidowane Spółdzielcze Gospodarstwa Rolne, natomiast ziemia wróciła do rolników, ale sprzętu i maszyn rolniczych Kółkom już nie zwrócono. W 1984 roku Powiatowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Chorzelowie zarejestrował Kół¬ka Rolnicze w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod pozycją A/270 w dniu 24 maja, przez co Kółka stały się pełnoprawnymi właścicielami własnego przekazanego do Spółdzielni majątku.

W roku 1986 na wsiach zostały powołane Rady Sołeckie, które w porozumieniu z Zarządami Kółek Rolniczych, postanowiły wycofać ze spółdzielni swoje udziały i sprzęt. W Woli Mieleckiej Rada Sołecka i Zarząd Kółka podjęły decyzję o sprzedaniu obiektu Kół¬ka Rolniczego firmie Holandpol, która to firma już wcześniej ubiegała się o kupno tego obiektu. Za środki ze sprzedaży postanowiono zakupić dla wsi kombajn. Przy pomocy wojewody rzeszowskiego Henryka Ficka, Rada Sołecka zakupiła w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku nowy kombajn Bizon Super Z-56. Nie mając odpowiedniej ilości środków finansowych Rada Sołecka zmuszona była zwrócić się z prośbą do Komitetu Gazyfikacyjnego, prowadzącego w tym czasie inwestycję gazową oraz do osób prywatnych o udzie¬lenie pożyczki na określony czas.

Zakupiony kombajn wykonywał usługi rolnikom na terenie Woli Mieleckiej i wiosek sąsiednich. Uzyskane środki finansowe gromadzone były na koncie Rady Sołeckiej. Z chwilą wyeksploatowania się kombajnu, został on w drodze przetargu sprzedany, a uzyskane środki przekazane zostały na konto Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej.