Wybrano sołtysa i Radę Sołecką sołectwa Wola Mielecka 2011-2015

Sołtysem sołectwa Wola Mielecka został wybrany ponownie Wiesław Soboń, a w skład Rady Sołeckiej na kadencję  2011-2015 wybrani zostali: Maria Jarosz, Mariusz Kawalec, Jan Kołodziej, Antoni Maziarz, Zbigniew Opiela, Marian Soboń, Agnieszka Tomczyk, Jan Wiącek, Zbigniew Wicherski, Marcin Wójcik.

Wola Mielecka, wyborcze zebranie wiejskie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej

9 kwietnia 2011 r. w budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej odbyło się wyborcze zebranie wiejskie podczas którego wybrano sołtysa i Rade Sołecką Woli Mieleckiej na czteroletnią kadencję. W sołectwie do głosowania były uprawnione 1523 osoby, na zebranie przybyło 96 mieszkańców. W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek.

Porządek zebrania:
1.Wybory przewodniczącego zebrania
2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Soleckiej za okres mijającej kadencji.
3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
4. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
5. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
6. Wybór Sołtysa - gdy zgłosi się 1 kandydat.
7. Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej.
8. Wybory Rady Sołeckiej.
9. Sprawy bieżące wsi.

Po przedstawieniu porządku zebrania, który został przyjęty przez zebranych mieszkańców przewodniczący Jan Kołodziej przeczytał zebranym informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na sołtysa, zasady wyboru organów sołectwa, sołtysa i Rady Sołeckiej .

Wybrano Komisję Skrutacyjna w skład której weszli; Krzysztof Łysoń, Krzysztof Lelakowski i Marek Tomczyk.

Następnie sołtys Wiesław Soboń przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za okres mijającej kadencji.

Zebranie wiejskie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła dziesięć osób, oraz że radni Gminy Mielec mogą być wybierani do rady. Przystąpiono do podawania kandydatów do Rady Sołeckiej. Zgłoszono trzynastu kandydatów.

Ze względu na złą akustykę, która była na sali gimnastycznej ogłoszono przerwę w zebraniu i dalszą część przeprowadzono w holu korytarza szkoły. Zgłoszeni kandydaci zaprezentowali się zebranym mieszkańcom. Przystąpiono do wyborów radnych sołeckich. Wypełnione karty do głosowania wrzucono do urny, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Wyniki wyborów do Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej.
Głosowało 96 mieszkańców, oddano 96 głosów ważnych, 1 osoba nie dokonała wyboru.
W głosowaniu do rady sołeckiej zgłoszonych zostało trzynaście kandydatów z których wybrano dziesięć osób:

Lp. głosów
1. Jarosz Maria
2. Kawalec Mariusz
3. Kołodziej Jan
4. Maziarz Antoni
5. Opiela Zbigniew
6. Soboń Marian
7. Tomczyk Agnieszka
8. Wiącek Jan
9. Wicherski Zbigniew
10. Wójcik Marcin
59
77
79
59
73
75
79
75
75
63

nie zostali wybrani
1. Krawiec Eugeniusz
2. Niedbała Jan
3. Stefanowicz Alicja


53
52
53

sołtys i Rada Sołecka Woli Mieleckiej, kadencji 2011-2015
stoją od lewej: Zbigniew Wicherski, Jan Kołodziej, Antoni Maziarz, Zbigniew Opiela, Wiesław Soboń, Mariusz Kawalec, Jan Wiącek, Marcin Wójcik, Agnieszka Tomczyk, Marian Soboń  fot. (wichz)


Wyniki wyborów na sołtysa Woli Mieleckiej

W wyborach sołtysa sołectwa Wola Mielecka mieszkańcy ponownie powierzyli tę funkcję Wiesławowi Soboniowi, który był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Głosowało 90 osób, w tym oddano 88 głosów ważnych , 2 osoby nie dokonały wyboru.


Zdjęcia z zebrania wiejskiego


Ostatnim punktem zebrania były sprawy bieżące Woli Mieleckiej.

- budowa chodnika w kierunku Trzciany
- niedogodności związane z budową kanalizacji na płytach
- budowa wałów na rzece Wisłoce od strony Woli Mieleckiej
- koncepcja drugiego mostu na Wisłoce
- potok Łukawiec i Stara Wiśnia
- zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych, oraz papieru
- dziury w drodze od mostu do krzyżówki z Podleszanami, a przeładowane kruszywem tiry powodują pęknięcia budynków
- brak porozumienia z OSP odnośnie przekazania Domu Ludowego
- kolejne odbiory remontowanego stadionu piłkarskiego

Na zadawane pytania odpowiadał wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek.

POBIERZ Statut sołectwa Wola Mielecka


Film z zebrania