Projekt nazewnictwa ulic dla sołectwa Wola Mielecka

Wprowadzenie nazw ulic w Gminie Mielec jest poparte uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Mielecka z dnia 07.05.2017 roku w sprawie nadawania nazw ulicom w Woli Mieleckiej.

Zgodnie z wolą mieszkańców każda grupa mieszkańców przy danej ulicy w Woli Mieleckiej, przy której wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę na nadanie nazwy tej ulicy, biorąc jednocześnie na siebie koszty wymiany dokumentów, uzyskuje zgodę i poparcie mieszkańców Woli Mieleckiej na takie rozwiązanie. W ślad za w/w uchwałą mieszkańcy wsi Wola Mielecka złożyli wniosek o nadanie nazwy drodze gminnej na terenie nowopowstałego osiedla. W uzasadnieniu wskazana jest potrzeba uporządkowania numeracji oraz ułatwienie komunikacji.

Na zlecenie Gminy Mielec przygotowany został dokument pn.: „Projekt nazewnictwa ulic dla miejscowości Chorzelów i Wola Mielecka”.
Opracowanie ma na celu przedstawienie mieszkańcom procedur wprowadzania nazewnictwa ulic, zawiera wykaz formalności i szacunkowe koszty jakie w związku z tym będą musieli ponieść mieszkańcy oraz Gmina. Określa także procedury ustanawiania nazw ulic, zarówno dla dróg publicznych jak i dróg prywatnych. Projekt zawiera propozycje nazw ulic wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia oraz procedury ustanawiania nowej numeracji porządkowej. Przybliża mieszkańcom zasady dobierania nazw ulic.

Wprowadzenie nazwy ulic w dwóch miejscowościach – Chorzelowie i Woli Mieleckiej miałoby ułatwić komunikację w tych rozbudowanych miejscowościach, łatwiejsze stałoby się odnalezienie danego adresu. Najważniejsze jest jednak nazywanie wszystkich bocznych, mniejszych uliczek, przy których znajduje się coraz więcej domów jednorodzinnych.
Niewątpliwą zaletą nadania nazw ulic byłoby ułatwienie znalezienia konkretnego adresu – to zaleta nie tylko dla osób „z zewnątrz”, ale także np. dla kurierów, a przede wszystkim służb ratunkowych: pogotowia, policji czy straży pożarnej.

Choć w sprawie nadania nazw ulic wyklarowały się już dwa obozy, to nic nie wydarzy się jednak bez konsultacji społecznych. Spotkania z mieszkańcami przyjmą formę zarówno konsultacji i wymiany punktów widzenia, ale i będą spełnić funkcję informacyjną, by wieść o planowanych zmianach dotarła do wszystkich mieszkańców. Każdy mieszkaniec musi otrzymać też pełną informację o formalnościach, z którymi będzie musiał się zmierzyć. Zgłoszone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone podczas prac nad projektem uchwały.

Podczas zebrań wiejskich przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zgłoszone wtedy uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone podczas prac nad projektem uchwały. Ze względów organizacyjnych i finansowych wprowadzenie nowej numeracji porządkowej dla Woli Mieleckiej i Chorzelowa możliwe będzie najwcześniej w 2020 roku.
Mapa z propozycjami nazw ulic w Woli Mieleckiej


Projekt nazewnictwa ulic dla Woli Mieleckiej
1.Cel opracowania
Opracowanie jest przygotowywane w celu przedstawienia mieszkańcom proponowanych nazw i lokalizacji ulic na terenie miejscowości Wola Mielecka. Opracowanie zawiera propozycje nazw ulic wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia oraz zarys procedury ustanawiania nowej numeracji porządkowej.

2.Autorzy opracowania
Opracowanie zostało przygotowane przez firmę GISON Sp. z o. o, ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków na zlecenie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, zgodnie z umową ZPM-39/2018 zawartą w dniu 21 czerwca 2018 r. pomiędzy Gminą Mielec a firmą GISON Sp. z o. o.  

3.Podstawy prawne
Wprowadzenie nazw i numeracji porządkowej jest uregulowane zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 poz. 125), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) „Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych” oraz Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356) „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089), a także wznoszenia pomników”.  Na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Wprowadzenie nazw ulic w Gminie Mielec jest poparte uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Mielecka z dnia 07.05.2017 roku w sprawie nadawania nazw ulicom w Woli Mieleckiej. Zgodnie z wolą mieszkańców każda grupa mieszkańców przy danej ulicy w Woli Mieleckiej, przy której wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę na nadanie nazwy tej ulicy, biorąc jednocześnie na siebie koszty wymiany dokumentów, uzyskuje zgodę i poparcie mieszkańców Woli Mieleckiej na takie rozwiązanie. W ślad za w/w uchwałą mieszkańcy wsi Wola Mielecka złożyli wniosek o nadanie nazwy drodze gminnej na terenie nowopowstałego osiedla. W uzasadnieniu wskazana jest potrzeba uporządkowania numeracji oraz ułatwienie komunikacji.
 
4. Procedura
4.1. Wybór działek drogowych gminnych, na których będą wprowadzone ulice.
Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356) a także wznoszenia pomników (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W przypadku ulic położonych na granicy gmin, do wprowadzenia nazwy niezbędne jest zawarcie porozumienia między gminami w celu ustalenia wspólnej nazwy.

4.2. Wybór dróg prywatnych, na których będą wprowadzone ulice.
Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. (art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356). Wyrazić sprzeciw mogą wyłącznie właściciele działek. Takiego prawa nie mają osoby bez prawa własności np. z ustaloną służebnością przejazdu. Rada Gminy nie ma obowiązku nadawania nazw ulic na drogach prywatnych, jeśli właściciele nie wyrażą na to zgody. Wtedy budynki zostaną przyporządkowane do najbliższej publicznej drogi.
................................

5.  Formalności
1.  Wymiana dowodu rejestracyjnego w Starostwie Powiatowym – 68,50 zł.
http://bip.powiat-mielecki.pl/informacje-wydzial-komunikacji/rejestracja-pojazdow-4.html
2.  Wymiana prawo jazdy w Starostwie Powiatowym – 100,50 zł.
http://bip.powiat-mielecki.pl/informacje-wydzial-komunikacji/wydawanie-praw-jazdy-3.html
3.  Wysłanie z urzędu wykazów nowych numerów do GUS, ZUS, Urzędu Skarbowego, pogotowia, policji, zakładu energetycznego, zakładu gazowego, Starostwa Powiatowego.  
4.  Aktualizacja danych w bankach, instytucjach, CEIDG w przypadku działalności gospodarczej.
Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportu, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.
Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany dowodu osobistego, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1131 ze zm.) dowód osobisty nie zawiera adresu właściciela.

Wymiana praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w przypadku zmiany nazwy ulicy reguluje ustawa z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.). Zgodnie z art. 79b (w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz art. 98a (w odniesieniu do praw jazdy) w sytuacji gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumenty. Zwolnienie od opłaty bądź też jej pomniejszenie będzie więc wyłącznie kompetencją rady powiatu.  

Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w każdej sytuacji poniosą koszty wykonania  nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązanie umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z  2018 r. poz. 1669 ze zm.).

Zgodnie z informacją o procedurze zmian nazw ulic oraz podmiotach ponoszących koszty przeprowadzanych zmian wydanej przez Kancelarię Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji z dn. 02.03.2010 r. mieszkańcy ponoszą również koszty zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian w KRS-ie, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam. Gmina nie może zrekompensować tych kosztów.

Nie występuje również zasadnicza różnica w wysokości obciążeń finansowych obywateli w sytuacji zmiany nazwy ulicy na skutek ich własnej, a nie władz samorządowych, inicjatywy.
Różnica w ponoszeniu przez obywateli kosztów w tej sytuacji może wystąpić wyłącznie w wysokości ewentualnych ulg w opłatach za zmianę dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy, udzielanych przez radę powiatu. Pozostałe obciążenia nie ulegają zmianie. 
..................


Pobierz
* [Projekt nazewnictwa ulic dla Woli Mieleckiej ]  
 
Mapa numeracji adresowej dla Woli Mieleckiej >>>
* Mapa przebiegu ulic z nazwami dla Woli Mieleckiej >>>
* Mapa lokalizacji słupków dla Woli Mieleckiej >>>


Zestawienie ulic Wola Mielecka

9. Propozycje nazw i lokalizacji ulic
W miejscowości Wola Mielecka zlokalizowano:
2 drogi wojewódzki
29 dróg gminnych publicznych lub wewnętrznych
11 dróg prywatnych  
Przy których znajdują się budynki lub tereny budowlane, na których w najbliższych latach mogą powstać nowe budynki.


Propozycje nazw ulic
1.Droga wojewódzka nr działki: 1074/2
przebieg: od granicy z miastem Mielec do granicy z sołectwem Piątkowiec – Gmina Wadowice Górne
długość: 2,47 km
proponowana nazwa: Tarnowska
uzasadnienie: główna ulica miejscowości biegnąca w kierunku miasta Tarnów.


2.Droga powiatowa nr działki:  855/1
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo – wschodnim do granicy z sołectwem Podleszany
długość: 0,66 km
proponowana nazwa: Przecławska
uzasadnienie: droga biegnąca w kierunku miejscowości Przecław i nawiązuje do jego nazwy.
uzasadnienie: główna ulica miejscowości biegnąca w kierunku miasta Tarnów.

3.Droga powiatowa nr działki: 793 nawierzchnia: asfaltowa
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską i Przecławską w kierunku północno – zachodnim do granicy z sołectwem Trzciana – Gmina Czermin.
długość: 1,85 km
proponowana nazwa: Starowiejska
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do przysiółka Stara Wieś w kierunku, którego przebiega droga

4.Droga wojewódzka nr działki: 1465
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północnym do granicy z sołectwem Rzędzianowice
długość: 2,48 km
proponowana nazwa: Rzędzianowicka
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do sołectwa Rzędzianowice, w kierunku, którego biegnie.

5.Droga prywatna nr działki: 545/34
przebieg: od skrzyżowania z ul. Rzędzianowicką w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Śliczną
długość: 0,32 km  
proponowana nazwa: Zaolzie
uzasadnienie: nawiązanie do nazwy przysiółka Zaolzie, przez który przebiega droga

6.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 661/10, 661/9, 661/8
przebieg: od skrzyżowania z ul. Rzędzianowicką w kierunku południowo – wschodnim do rzeki.
długość: 1,28 km
proponowana nazwa: Śliczna
uzasadnienie:  nawiązanie do charakteru ulicy. Nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

7.Droga gminna nr działki: 584
przebieg: od skrzyżowania z ul. Rzędzianowicką w kierunku zachodnim do końca zabudowań
długość: 1,37 km
proponowana nazwa: Graniczna
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do lokalizacji ulicy na granicy dwóch sołectw: Woli Mieleckiej i Rzędzianowic.

8.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1423/4
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północnym do wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoka
długość: 0,27 km
proponowana nazwa: Błękitna
uzasadnienie: Nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

9.Droga gminna nr działki: 1404/4
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku wschodnim do wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoka
długość: 0,20 km
proponowana nazwa: Przybrzeżna
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do położenia ulicy przy wale przeciwpowodziowym rzeki Wisłoka

10.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1424
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo – wschodnim do ogródków
działkowych długość: 0,25 km
proponowana nazwa: Działkowa
uzasadnienie: nawiązanie do ogródków działkowych, do których prowadzi droga

11.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1090/1
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo – wschodnim do końca zabudowy
długość: 0,13 km
proponowana nazwa: Sadowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana nawiązuje do położenia w sąsiedztwie ogródków działkowych.

12.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1, 39, 40, 1351/3
przebieg: od skrzyżowania z ul. Przecławską i ul. Wałową w kierunku południowo – zachodnim do granicy miejscowości
długość: 1,33 km
proponowana nazwa: Rydzowska
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do przebiegu drogi Podleszany – Rydzów

13.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 231
przebieg: od skrzyżowania z ul. Przecławską i ul. Rydzówka w kierunku północno – wschodnim do końca zabudowy
długość: 0,65 km  
proponowana nazwa: Wałowa
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do wałów przeciwpowodziowych, w kierunku, których prowadzi

14.Droga gminna nr działki: 1138
przebieg: od skrzyżowania ul. Przecławską w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z ul. Trześnieńską.  
długość: 0,15 km
proponowana nazwa: Prosta
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana nawiązuje do położenia ulicy.

15.Droga gminna nr działki: 1445
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo – wschodnim do końca zabudowy
długość: 0,46 km
proponowana nazwa: Trześniańska
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do przysiółka Trześniaki, przez który przebiega

16.Droga gminna nr działki: 1428, 1429
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo wschodnim do potoku
długość: 0,63 km
proponowana nazwa: Starorzeczna
uzasadnienie: nawiązanie do nazwy potoku Stara Wiśnia, który płynie na końcu ulicy

17.Droga gminna nr działki: 1202/3, 1427/1
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo – wschodnim, przy skrzyżowaniu z ul. Do Strugi zmienia kierunek na północno – wschodni i kończy się skrzyżowaniem z ul. Trześniańską
długość: 1,10 km
proponowana nazwa: Fabryczna
uzasadnienie: nawiązanie do nazwa powszechnie stosowanej przez mieszkańców, droga prowadzi przez zakłady przemysłowe i rzemieślnicze.

18.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1431
przebieg: od skrzyżowania z ul. Fabryczną w kierunku południowo wschodnim do skrzyżowania z ul. Rydzówka
długość: 0,39 km
proponowana nazwa: Ustronie
uzasadnienie: nawiązanie do charakteru i położenia ulicy.

19.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1434
przebieg: od skrzyżowania z ul. Fabryczną w kierunku południowo zachodnim, po kilku metrach skręca w kierunku południowo – wschodnim, kończy się na potoku Strug
długość: 0,47 km
proponowana nazwa: Do Strugi
uzasadnienie: nawiązanie do rzeki Strug w kierunku, której prowadzi ulica.

20.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1433, 1251/2, 1433
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku południowo - wschodnim
długość: 0,47 km
proponowana nazwa: Widok
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic, nawiązuje do charakteru zagospodarowania otoczenia.  

21.Droga prywatna nr działki: 1055/1
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,39 km
proponowana nazwa: Malwowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

22.Droga prywatna nr działki: 1058/14
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,18 km
proponowana nazwa: Konwaliowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.  

23.Droga gminna nr działki: 1468
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,38 km
proponowana nazwa: Słonecznikowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

24.Droga prywatna nr działki: 1061/14
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,37 km
proponowana nazwa: Chabrowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

25.Droga prywatna nr działki: 1062/7
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,36 km
proponowana nazwa: Bławatkowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

26.Droga gminna nr działki: 1066
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,35 km
proponowana nazwa: Tulipanowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic..

27.Droga gminna nr działki: 1075/2, 145/38, 1441/1, 1453/40, 846/5, 843/10, 850/3, 850/4
przebieg: od skrzyżowania z ul. Tarnowską w kierunku północno – zachodnim, za skrzyżowaniem z ul. Akacjową skręca w kierunku północno – wschodnim i kończy się skrzyżowaniem z ul. Starowiejską
długość: 2,00 km
proponowana nazwa: Stawowa
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do stawu leżącego w bliskiej odległości od ulicy.

28.Droga prywatna nr działki: 1077/11
przebieg: od skrzyżowania z ul. Stawową w kierunku południowo-zachodnim, następnie południowo wschodnim do skrzyżowania z ul. Tarnowską
długość: 0,23 km
proponowana nazwa: Bzowa
uzasadnienie:  nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

29.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1453/48
przebieg: od skrzyżowania z ul. Stawową w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z ul. Leszczynową
długość: 0,30 km
proponowana nazwa: Agrestowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

30.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1453/35
przebieg: od skrzyżowania z ul. Stawową w kierunku północno – wschodnim do ul. Leszczynowej
długość: 0,28 km
proponowana nazwa: Porzeczkowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

31.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1453/51
przebieg: od skrzyżowania z ul. Stawową w kierunku północno – wschodnim do ul. Leszczynowej
długość: 0,29 km
proponowana nazwa: Jeżynowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

32.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1453/42, 1453/54
przebieg: od ul. Stawowej w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z ul. Agrestową
długość: 0,23 km
proponowana nazwa: Leszczynowa
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

33.Droga prywatna nr działki: 1029/3, 1029/14, 1029/15
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku południowo – zachodnim do końca zabudowy.
długość: 0,14 km
proponowana nazwa: Wesoła
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana, ulica jest zabudowana nowymi, kolorowymi domami

34.Droga prywatna nr działki: 1024/7
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku południowo-zachodnim do końca zabudowy.
długość: 0,24 km
proponowana nazwa: Czysta
uzasadnienie:  nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic. Ulica w sąsiedztwie kościoła Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.

35.Droga prywatna nr działki: 1463/1
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku południowym do końca zabudowy
długość: 0,33 km
proponowana nazwa: Młynówka
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do potoku Młynna, który płynie wzdłuż ulicy

36.Droga gminna nr działki: 736
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku południowo – zachodnim do ulicy Łanowej.
długość: 1,50 km
proponowana nazwa: Wymysłowska
uzasadnienie: nawiązanie do przebiegu drogi Wola Mielecka – Wymysłów. Nazwa powszechnie stosowana. Droga prowadzi do przysiółka Wymysłów.

37.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 734
przebieg: od skrzyżowania z ul. Wymysłowską w kierunku północno – zachodnim do końca zabudowy
długość: 0,23 km
proponowana nazwa: Piękna
uzasadnienie:  nazwa nawiązuje do charakteru ulicy. Nazwa powszechnie stosowana w nazewnictwie ulic.

38.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: 1017/2
przebieg: od skrzyżowania z sołectwem Trzciana w kierunku południowo zachodnim wzdłuż granicy z sołectwem Piątkowiec do końca zabudowy
długość: 0,48 km
proponowana nazwa: Łanowa
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do położenia ulicy. Nazwa powszechnie stosowana.

39.Droga gminna nr działki: fragment 71
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Graniczną
długość: 2,46 km
proponowana nazwa: Józefówka
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do przysiółka Józefówek na terenie, którego znajduje się ulica

40.Droga gminna wewnętrzna niepubliczna nr działki: fragment 1407, 1415, 1398
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku północnym, następnie w kierunku północno – zachodnim oraz południowym do końca zabudowy długość: 0,74 km
proponowana nazwa: Objazdowa
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do przebiegu ulicy, który rozpoczyna skrzyżowaniem z ul. Starowiejską.

41.Droga gminna nr działki: 525/2
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską na wysokości szkoły w kierunku zachodnim, następnie w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Rzędzianowicką.
długość: 0,51 km
proponowana nazwa: Ścieżki
uzasadnienie: nazwa powszechnie stosowana przez mieszkańców miejscowości.

42.Droga prywatna nr działki: 1017/2
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku północno – wschodnim do końca zabudowy
długość: 0,14 km
proponowana nazwa: Piesza
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do położenia i charakteru ulicy. Nazwa powszechnie stosowana.

43.Droga prywatna nr działki: 1016/15
przebieg: od skrzyżowania z ul. Starowiejską w kierunku północno – wschodnim do końca zabudowy
długość: 0,18 km
proponowana nazwa: Sąsiedzka
uzasadnienie: nazwa nawiązuje do charakteru zabudowy ulice domami mieszkalnymi. Nazwa powszechnie stosowana.


źródło: www.gmina.mielec.pl