STOP budowie elektrowni wodnej na Wisłoce

Przewodniczący Rady Gminy Mielec wraz z radnymi zapraszają mieszkańców Podleszan, Książnic, Woli Mieleckiej, Mielca, którym zależy na bezpieczeństwie swoich rodzin i gospodarstw na protest przeciwko budowie elektrowni na Wisłoce. Spotkanie w Podleszanach (parking przy kładce od strony Podleszan) dnia 13 marca 2020 roku o godz.15.30 (piątek). Zagrożenia związane z powstaniem tej elektrowni są ogromne !!!

Tematem spotkania będzie protest mieszkańców w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21+635 rzeki Wisłoki wraz z z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej Elektrowni Wodnej MIELEC, budowa budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15KV w miejscowości Podleszany gm. Mielec, na części działek nr ewid. 707, 1910 oraz w miejscowości Mielec, na części działek nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2 i 1832 z wniosku Mała Elektrownia Wodna „Mielec”  - zwana dalej MEW.

Planowane przedsięwzięcie MEW Mielec, w związku z przewidywanym dokonaniem piętrzenia całego koryta do poziomu wody „brzegowej”, spowodowałoby lokalne podpiętrzenie wód powodziowych, które dla wału lewostronnego, uznanego przez OTKZ IMGW za wał już obecnie „zagrażający bezpieczeństwu” jest w ogóle niedopuszczalne, nawet w najmniejszym zakresie, bez względu na wielkość tego podpiętrzenia. Piętrzenie na jazie do rzędnej NPP=166,20 mnpm zablokuje odpływ grawitacyjny z przepustu wałowego w km 21+112 na wale prawostronnym i poważnie utrudni odpływ z przepustu w km 21+970 na wale lewostronnym. Powstaną strefy okresowych, lub trwałych podtopień i zalewów, zaś obiekt w km 21+112 na wale prawostronnym praktycznie musiałby zostać wyłączony z eksploatacji i zamieniony na przepompownię.

Inwestycja MEW Mielec mogłaby okazać się szczególnie niebezpieczna dla ujęcia wody powierzchniowej przez MPGK dla Mielca. Istniejące ujęcie jest głównym źródłem zaopatrzenia Mielca w wodę do picia, jest w dobrym stanie technicznym, a planowana niezbędną modernizacja tego ujęcia w ramach przedsięwzięcia (która musiałaby mieć miejsce), wiązałaby się z wieloma perturbacjami zmniejszającymi bezpieczeństwo w zakresie pewności dostawy wody komunalnej dla miasta. Nie byłoby to w interesie eksploatatora tego ujęcia, a także w interesie mieszkańców miasta, dla których bezpieczeństwo dostawy wody do picia jest oczywiście sprawa priorytetową.

Budowa MEW spowoduje degradację ekologiczną terenów zarówno przed elektrownią ( w tym obszaru chronionego Natura 2000) jak i terenów poniżej (erozja denna i brzegowa koryta rzeki).

Budowa MEW jest sprzeczna z interesem ludzi mieszkających na terenach o bardzo wysokim stopniu zagrożenia powodziowego. Zabiera się nam poczucie bezpieczeństwa socjalno-bytowego, ekonomicznego, zdrowotnego – a tego nie zrekompensuje nam fakt pozyskiwania czystej energii. Dla nas ważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.

Duża ingerencja w środowisko naturalne to ogromne zagrożenie dla zwierząt, głównie ryb. Wraz z pojawieniem się elektrowni trzeba liczyć się z zaburzeniami struktury wielkości populacji, a nawet zanikiem niektórych gatunków zwierząt. Według opinii ekspertów elektrownia w znaczny sposób utrudni migrację ryb i innych organizmów wodnych. Warto zaznaczyć, że planowe odcięcie fragmentu rzeki będzie miało katastrofalny wpływ na ryby wędrowne (np. łososie, węgorze czy certy). Ponadto, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych Natura 2000, na tym obszarze występują gatunki ryb chronionych. Rangę przyrodniczą rzeki Wisłoki podkreśla również fakt objęcia jej krajowym programem restytucji ryb wędrownych będący w sferze zainteresowań Unii Europejskiej.

Z uwagi na olbrzymią wagę przedsięwzięcia i realnymi zagrożeniami dla mieszkańców Mielca i Gminy Mielec zwróciliśmy się o przybycia przedstawicieli instytucji zainteresowanych tematem.


Wał lewostronny Wisłoki:
Parametry wału:
- lokalizacja: od km 17+900 do km 24+597 (km rzeki od 19+000 do km 27+300):
- średnia wysokość wału: 3,30 m
- wysokość korony nie odpowiada bezpiecznemu wzniesieniu korony nad poziomem wody p=1% o 1,00 m, istniejące odstępstwa w tej kwestii zestawione są w opracowaniu p.t.: „Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa - Wał lewy rzeki Wisłoki odc. Podleszany - Przecław, długości 6,634 km, w km 19+000 - 27+300 - opracowanie IMGW, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór -z 2015 r.” - w tabeli 7.
- średnia szerokość korony 2,48 m
- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,38
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,38
- korpus wału zbudowany jest z utworów akumulacji rzecznej, głównie z piasków
pylastych, drobnych i średnich o stopniu zagęszczenia ID od 0,43 do 0,82. Grunty spoiste:
mady rzeczne w postaci glin, glin pylastych zwięzłych o stopniu plastyczności IL od 0,20
do 0,30.
- urzadzenia przeciwfiltracyjne: w km od 21+900 do km 22+025 przesłona hydroizolacyjna 6 -11 m z roztworów na bazie glin,
- urządzenia przeciwfiltracyjne: uszczelnienie podłoża w km od 22+025 do km 24+597 przesłoną hydroizolacyjną pionową grubości minimum 0,4 m, o głębokości 5-6 m.
- urządzenia przeciwfiltracyjne: ekran skarpowy z bentomaty, ścianka z G-46 u podstawy skarpy odwodnej na głębokośći do 6 m (naprawa z 2010 r.)
- urządzenia przeciwfiltracyjne: uszczelnienie skarpy odwodnej ekranem z folii PVC w km od 22+025 do km 24+597
- urządzenia przeciwfiltracyjne: ścianka szczelna z G-46 głębokości 5 m w obrębie przepustów wałowych w km od 22+300 do km 23+783.
- wał przeciwpowodziowy nie wykazywał (rok 2015) zjawisk filtracji, suffozji i przebićn hydraulicznych.
- stateczność nasypów, poprawna
- stan przepustów wałowych: dobry
- wg OTKZ IMGW, dla wału lewostronnego rzeki Wisłoki na odcinku Podleszany - Przecław, od km 19+565 do km 21+980, długości 6,634 km, ze względu na nie
spełnienie wymagań aktualnie obowiązujących odnośnie bezpiecznego wzniesienia korony obwałowań klasy II o 1 m ponad wodę o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1%, stan wału określono (w 2015 r.) jako stan zagrażający bezpieczeństwu.