Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych 2020/2021 w Gminie Mielec
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Mielec:
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: od 24 lutego 2020 roku
do klas I-szych szkół podstawowych: od 9 marca 2020 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 13. 02.2020r – 21.02.2020r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2020r.

DEKLARACJA

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2014, 2015, 2016,2017) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁACZNIK 2

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 3

ZARZĄDZENIE NR 4

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

24.02.2020r. – 12.03.2020r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

13.03.2020r.–18.03.2020r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

19.03.2020r. godz.14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2020r.–2.04.2020r. godz.14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

3.04.2020r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjnąlisty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

5.05.2020 r. - 11.05.2020 r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

12.05 - 27.05.2020r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

28.05.2020 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.05 - 01.06.2020r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

02.06.2020 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

WNIOSEK DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 6

ZARZĄDZENIE NR 7


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY

9 - 20 marca 2020r. godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

23 marca – 6 kwietnia 2020r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

7 kwietnia 2020r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia – 20 kwietnia 2020r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

22 kwietnia 2020r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM:

5 - 8 maja 2020r. godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

11 maja – 15 maja 2020r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

18 maja 2020r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19 maja – 22 maja 2020r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

25 maja 2020r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.