Fundusz sołecki 2011 przeznaczony na dokończenie placu zabaw dla dzieci

19 września 2010 roku o godz. 16.30 w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej odbyło się zebranie wiejskie. Tematem spotkania było przeznaczenie środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego, oraz sprawy bieżące wsi.


Fundusz sołecki to środki finansowe wydzielone w budżecie gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań. Jednak tylko takich, które mają się przyczyniać do poprawy warunków życia mieszkańców tego sołectwa i nie są sprzeczne ze strategią rozwoju gminy, oraz mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. Do 30 września 2010 roku ma powstać zatwierdzony projekt .

W ubiegłym roku fundusz Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej przeznaczono na zakup elementów placu zabaw przy budującym się przedszkolu. Wybór zadań do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego jest kompetencją zebrania wiejskiego, które odbyło się w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej, a tematem głównym było przeznaczenie środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego na 2011 rok, oraz sprawy bieżące wsi.

Na wstępie przedstawiono propozycje wykorzystania środków z funduszu. Wśród nich było: zamontowanie nowych lamp oświetleniowych przy drogach gminnych, nowy wygląd przystanków autobusowych, pomoc dla miejscowego OSP, wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, promocja klubu w powiecie i województwie. Po omówieniu poszczególnych potrzeb ostatecznie postanowiono przegłosować przekazanie środków z funduszu na dokończenie rozpoczętej rok wcześniej inwestycji, czyli placu zabaw dla dzieci. Przy kilku głosach wstrzymujących podjęto uchwałę w sprawie przekazania Funduszu Sołeckiego na rok 2011 w kwocie 21 095 złotych na dokończenie budowy placu zabaw przy przedszkolu w Woli Mieleckiej.

Dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Jastrząb podziękowała mieszkańcom za rozsądną decyzję
- jestem wdzięczna za przekazanie funduszu na rzecz przedszkola. Jesteśmy jedyną szkołą w gminie Mielec, która nie miała placu zabaw. Zakupione elementy z ubiegłorocznego funduszu cieszą dzieci. Z placu skorzysta prawie dwieście dzieci, nie tylko z dwóch oddziałów przedszkola, ale również nauczania początkowego. Na chwilę obecną brak jest bezpiecznej nawierzchni na tym placu. Ponieważ teren jest gliniasty trzeba wykonać drenaż, nawieźć nowej ziemi i posiać trawę. Przekazane pieniądze pomogą w zakończeniu inwestycji.

Wśród spraw bieżących wsi dominowała powolna budowa kolejnego odcinka kanalizacji, odwodnienia i udrożnienia przydrożnych rowów, kanałów i przepustów. Budowa chodnika przy drodze powiatowej od szkoły w kierunku Trzciany, poprawa rozsypującego się chodnika w kierunku Rzędzianowic. Mieszkańcy od wiosny czekają również na obiecany asfalt na drodze-ścieżce. Pytano również zastępcę wójta Gminy Mielec Tadeusza Lipkę o rondo i chodniki przy moście i wyjazd z drogi powiatowej na wojewódzką.Film z zebrania


Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim, która reguluje tematykę dysponowania środkami finansowymi pozostawionymi do wyłącznej dyspozycji sołectw. Ze względu na specyfikę ustawa dotyczy jedynie sołectw, nie obejmując swoim zakresem pozostałych jednostek pomocniczych, tj. dzielnic, osiedli i innych.

Aby środki funduszu mogły być wykorzystane na przedsięwzięcia określone w ustawie, należy spełnić łącznie trzy przesłanki, przesądzające o ich otrzymaniu z budżetu gminy (por. art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim). Po pierwsze, mogą być one wykorzystane tylko na zadania własne gminy. Katalog zadań gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w którym powinny mieścić się wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy infrastruktury technicznej i społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ładu przestrzennego i ekologicznego. Zatem z funduszu sołeckiego będzie można realizować np. budowę i modernizację dróg gminnych, chodników, zakupy sprzętu sportowego, komputerowego, audio-video, urządzać boiska czy kąpieliska, wspierać Ochotnicze Straże Pożarne, budować punkty oświetleniowe, organizować imprezy o charakterze sportowym, kulturalnym, prowadzić renowację obiektów o charakterze zabytkowym czy promować gminę. Kryterium zadań własnych gminy nie spełnia organizowanie potańcówek, wiejskich zabaw czy choinek dla dzieci. Środki funduszu nie mogą być przeznaczone na realizację zadań zleconych, w związku z czym sołectwa nie będą miały możliwości finansowania np. funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego (ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego), spraw obronnych (ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), kwestii wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych czy zadań zleconych wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o opiece społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).

Skutkiem zaplanowania przez sołectwo zadań publicznych niespełniających kryterium spraw własnych gminy będzie odrzucenie (por. art. 4 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim) wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). To uprawnienie wójta wynika z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, który ustanawia, że za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada wójt i w tym zakresie dokonuje on wydatków budżetowych. Sołtys może wówczas, w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji, podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Wójt związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie (art. 4 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim). Jeśli zamierzone zadania nie będą zadaniami własnymi, to rada gminy nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko tak złożony wniosek odrzucić (por. art. 4 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim).

Kolejne kryterium odwołuje się do ,,poprawy warunków życia mieszkańców” (por. art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim). To zbyt ogólne i pojemne sformułowanie, aby na jego podstawie odrzucić jakikolwiek wniosek mieszkańców sołectwa. Każde zadanie publiczne o znaczeniu sołeckim będzie służyło poprawie życia mieszkańców, chyba że będzie to zadanie niemieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, np. zadanie należące do zakresu działania powiatu, samorządu województwa bądź administracji rządowej. Z funduszu sołeckiego absolutnie nie będą mogły być realizowane zadania prywatne, pomimo że nieraz pozostają one w związku z zadaniami publicznymi, np. podłączenie wodociągowo-kanalizacyjne od studzienki do budynku mieszkalnego czy sfinansowanie zabezpieczenia w zakresie porządku i bezpieczeństwa imprezy o charakterze sportowym zorganizowanej przez stadninę koni w miejscowości X. Spełni natomiast to kryterium np. regulacja strumienia czy potoku płynącego przez wieś, wybudowanie chodnika przy drodze gminnej, zakup sprzętu pożarniczego do miejscowej remizy OSP czy renowacja zabytkowych organów w miejscowym kościele i wiele innych, pod warunkiem że są to zamierzenia należące do katalogu zadań własnych gminy. W przypadku zadań publicznych mieszczących się w zakresie działania innych samorządów terytorialnych (powiat i województwo) mogą być one przedmiotem wniosku sołectwa, jednakże sama realizacja będzie przebiegała w relacji gmina – inna jednostka samorządu terytorialnego. Zwraca na to uwagę art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gmina może wykonywać

Film, foto: wichz