Dofinansowania 40 projektów w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna

Trzy gminy dostały warunkowe dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podkarpacki Urząd Marszałkowski podał do wiadomości listę samorządów, które zostały wybrane warunkowo do dofinansowania projekty w ramach osi priorytetowej Infrastruktura publiczna, działanie Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego.


Zainteresowanie dofinansowaniami było tak duże, że w Urzędzie Marszałkowskim zdecydowano o zwiększeniu dostępnych środków. Wybrano do dofinansowania 40 projektów. Wszystkie samorządy, które warunkowo uzyskały decyzje o dofinansowaniu, muszą teraz składać szczegółową dokumentację. Dopiero wtedy ruszy przekazywanie pieniędzy.

 

O kasie na infrastrukturę sportowo – rekreacyjną marzą w mieleckich gminach. W Przecławiu liczą, że uda się tam wreszcie zbudować basen kryty.

Gmina Wiejska Mielec myśli o modernizacji stadionu sportowego na Woli Mieleckiej i budowie w Chorzelowie, oraz budowie ośrodka wypoczynkowego w Podleszanach.

Mieleckie samorządy liczą na inwestycje w infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej

Na 24 miejscu znalazł się wniosek numer WND-RPPK.05.03.00-18-026/09
wnioskodawca Gmina  Mielec
tytuł projektu Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Mielec
Całkowity koszt projektu (w zł)   4 511 166,92
Dotacja z EFRR (w zł)                 2 984 139,99


Teraz Gmina musi postarać się o pieniądze na pokrycie kosztów własnych.


Wybrane warunkowo do dofinansowania projekty w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B RPO WP

W dniu 28 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał warunkowo do dofinansowania 40 projektów złożonych w terminie od dnia 16.02.2009 r. do dnia 31.03.2009 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna, wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosków wynosi 33 168 742,51 zł, natomiast w efekcie przeprowadzonego naboru wniosków złożonych zostało 60 projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 117 570 747,82 zł.

W efekcie przeprowadzonej oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie, do oceny merytorycznej – jakościowej zakwalifikowało się 57 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej – jakościowej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową:

a) 17 wniosków nie uzyskało wymaganego minimum 30 punktów, warunkującego przejście do kolejnego etapu procedury tj. do oceny
strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa;
b) 40 wniosków uzyskało wymagane minimum 30 punktów.

W efekcie oceny merytorycznej – jakościowej utworzona została lista rankingowa składająca się z 40 wniosków, które uzyskały wymagane minimum 30 punktów i wnioski te zostały skierowane do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając konieczność przyspieszenia wdrażania RPO WP i potrzebę dynamizowania wydawania środków w ramach RPO WP oraz dużą skalę projektów gotowych do realizacji podjął decyzję o wykorzystaniu puli środków pozostałych w ramach działania 5.3 oraz dokonał realokacji środków z działania 5.1 schemat A i B RPO WP, zwiększając tym samym kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do kwoty 80 369 435,39 zł.

Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa Podkarpackiego uznał wysoki stopień zgodności wszystkich projektów z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał:

* 15 punktów - dla projektów realizowanych w dużych ośrodkach miejskich - z uwagi na możliwości wykorzystania w wysokim stopniu
powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury,
* 15 punktów - dla projektów, których zakres rzeczowy obejmował prace związane z budową/przebudową basenów i pływalni,
* 10 punktów – dla pozostałych projektów.

Zarząd Województwa przyjął listę podstawową wniosków wybranych do dofinansowania pod warunkiem dostarczenia przez Wnioskodawców kompletu wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie Konkursu, w wyznaczonym terminie i ich pozytywnej formalnej weryfikacji końcowej oraz merytorycznej w zakresie wykonalności technicznej i technologicznej oraz analizy finansowej i ekonomicznej oraz że kwota dofinansowania nie może być większa niż określona w niniejszej uchwale.