Przetarg na działki w Gminie Mielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mielec Nr 303/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

 

Wójt Gminy Mielec

WYKAZ nieruchomości niezabudowanych położonych w Chorzelowie, Goleszowie, Trześni, Woli Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

 

Lp.

Położenie

Nr

Pow. w

Nr Kw

Przeznaczenie

Cena

działki

ha

w planie

wywoławcza
nieruchomości
w zł

1.

Wola Mielecka

1077/7

0,1325

32021

Tereny zabudowy

46 243

2.

Wola Mielecka

1077/8

0,1210

32021

mieszkaniowej

47 916

3.

Wola Mielecka

1077/9 1076/4

0,1260

32021

jednorodzinnej

39 683

4.

Wola Mielecka

1077/12

0,1136

32021

-„-

44 986

5.

Wola Mielecka

1077/13

0,1083

32021

-„-

42 887

6.

Wola Mielecka

1077/14

0,1103

32021

-„-

43 679

7.

Wola Mielecka

1077/19

0,6862

32021

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
i usługowej

321 828

8.  

9.


10.

Chorzelów Chorzelów

Goleszów

98/29 98/31

394/2

0,1301 0,1300

0,0937

TB1M/000

73183/3

TB1M/000 31905/5

Brak planu
Możliwość realizacji
inwestycji określa art.
61 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o

28 752 28 730

21 000

11.

Trześń

923/27

0,2916

TB1M/000 32020/4

planowaniu
przestrzennym
(Dz. U.
z 2003 r. nr 80

38 579

12.

Wola Chorzelowska

170/1

0,1100

TB1M/000 32023/6

poz.717 z późn. zm.)

34 983

Działka nr 394/2 położona w Goleszowie i działka nr 170/1 położona w Woli Chorzelowskiej są obciążone służebnością gruntową drogi koniecznej, a pozostałe działki są wolne od wszelkich obciążeń.

Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w stawce 22 %, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (
Dz.U.Nr 54 poz.535 z 2004 r. z późn. zm.) Ponadto nabywca działki poniesie koszty związane   z   sporządzeniem aktu notarialnego oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej.

Dla osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 jednolity tekst z późn. zm.) ustala się termin złożenia wniosku o nabycie do 6 tygodni licząc od dnia 01.12.2009 r. tj. dnia wywieszenia wykazu.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargowej.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu w dniach od 01.12.2009 r. do dnia 13.01.2010 r. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie również w prasie lokalnej.

WÓJT
Mielec, dnia 2009.12.01

Władysław Ochalik