Duszpasterska Rada Parafialna 2010

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian


Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

W skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej wchodzą :

Rejon I - droga na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew
Murjas Leszek

Rejon II – droga na Trzcianę
Bąk Zbigniew
Fronc Wiesław

Rejon III - droga Tarnowska

Kołodziej Krzysztof
Wiącek Jan

Rejon IV - droga na Podleszany i Płyty
Szot Fryderyk
Wilk Jan

Rejon V - Piątkowiec

Cisło Józef

Nominowani przez ks. Proboszcza:
Ks. Paweł Herudziński – wikariusz parafii
Władysława Bąk - przedstawicielka parafialnej CARITAS
Katarzyna Płaza - przedstawicielka młodzieży

Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.