Park przemysłowy w Woli Mieleckiej

Radni mieleckiej gminy są „za” utworzeniem nowych miejsc pracy. Inkubatory i parki są obecnie najbardziej efektywnym instrumentem wspierania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym.

Wola Mielecka to miejscowość, gdzie znajdują się odpowiednie tereny do zagospodarowania pod przemysł i usługi w ramach parku przemysłowego. Po zatwierdzeniu koncepcji przez radę gminy, można rozpocząć proces zaplanowania wykupu terenów i budowy infrastruktury technicznej jak: drogi dojazdowe, media, regulacja gospodarki wodno – ściekowej.

Idąc w ślad za zapisami RPO, preferowane będą inwestycje służące lokowaniu na Podkarpaciu firm generujących rozwój nowoczesnej myśli technologicznej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach wiejskich i o wysokim bezrobociu. Katalog kosztów kwalifikowanych, które będą refundowane, obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji technicznej koniecznej do funkcjonowania zaplanowanego przedsięwzięcia, jak drogi dojazdowe, regulacja gospodarki wodno – ściekowej, doprowadzenie mediów.

W poszukiwaniu zewnętrznych funduszy

Możliwe wsparcie z RPO sięgać może 30 mln złotych dotacji, co zdecydowanie przewyższa poziom zakładanej inwestycji w Woli Mieleckiej. Gmina Mielec jest akcjonariuszem ARR MARR SA, która posiada odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu Mieleckim Parkiem Przemysłowym i w obsłudze inwestorów.
- Cały czas spotykam się z projektantami z ARR MARR S.A. W budżecie na przyszły rok będziemy planować wykonanie potrzebnej infrastruktury. Przede wszystkim dróg. Trzeba jeszcze wykupić dodatkowe tereny i doprowadzić media. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku prace będą wykonywane – mówi Władysław Ochalik, wójt gminy Mielec. - Inwestycja pochłonie duże środki finansowe z gminy. Będziemy także szukać funduszy z różnych dostępnych programów. Chcielibyśmy także wykonać drogę dojazdową, która prowadziłaby od drogi wojewódzkiej Tarnów – Lisia Góra, do parku przemysłowego. Aby można było dojechać nie tylko przez Wolę Mielecką, ale również bezpośrednio od tamtej strony – dodaje wójt.
Radni po przegłosowaniu koncepcji budowy parku nie kryli zadowolenia z planowanej inwestycji.

Otwarcie za dwa, trzy lata?

Pomiędzy styczniem a czerwcem przyszłego roku przygotowany powinien być wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami na wsparcie finansowe z Działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą II stopnia na realizację zadania, zgodnie z zaplanowanym kosztorysem i harmonogramem, powinno nastąpić w latach 2009 – 2011. Natomiast rok 2009 to data opracowania programu użytkowania dla parku przemysłowego. Podpisanie umowy z zarządem województwa i realizacja zadania zgodnie z programem użytkowym zaplanowana jest na 2010 – 2011.
Plusy gminnej inwestycji
Powstaną atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przy znaczącym dofinansowaniu ze środków funduszy pomocowych. Rozwinięte zostaną przez spółkę zarządzającą dodatkowe usługi dla przedsiębiorców. Powstanie nowa infrastruktura techniczna ułatwiająca działalność gospodarczą, przez co zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna gminy. Wzrosną wpływy do budżetu gminy z podatków i sprzedaży/dzierżawy nieruchomości. Wzrośnie konkurencyjność przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów działalności. Rozdzielona zostanie strefa mieszkaniowa od strefy przemysłowej, co podniesie jakość życia mieszkańców.

Gotowa lista usługodawców
Teren parku, według koncepcji zagospodarowania, podzielono na trzy obszary przeznaczone pod zabudowę przemysłową, usługową oraz magazynową. Łącznie ponad 16 ha (31 działek o powierzchni od 0,4 ha do 1,3 ha). Przewidywane branże, które mogłyby zacząć funkcjonować, to: zakład produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, folii, papieru, zakład obróbki mechanicznej elementów metalowych, zakład produkcji materiałów biurowych, urządzeń AGD – RTV, produkcji obuwia, odzieży. Zakład produkcji wyrobów cukierniczych, przetwórstwo owocowo – warzywne, czy też zakład produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. W zabudowie usługowej miałby się znaleźć: salon samochodowy, usługi motoryzacyjne, działalność handlowa (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, meblowy, odzieżowy i spożywczy).

Szanse i zagrożenia

Nowo powstałe firmy będą mogły brać wzorce z inwestycji zakładów na mieleckiej strefie. Jest to też szansa na rozwój wielu nowych branż produkcji, wcześniej nieznanych na tym terenie. Wśród zagrożeń można wymienić niewystarczające nakłady na działalność marketingową podmiotów gospodarczych, a także konkurencję sąsiednich regionów przygranicznych.

Plusem byłaby zapewne możliwość zwiększenia eksportu, wykorzystując sąsiedztwo Ukrainy i Słowacji w wymianie handlowej i współpracy gospodarczej. Słabymi stronami może być, niedostosowane do potrzeb rozwoju gospodarczego regionu, tempo kształcenia. Często to niskie dochody mieszkańców nie pozwalają na dodatkowe kształcenie dzieci.
Utworzenie gminnego parku przemysłowego może doprowadzić do rozwoju systemu kształcenia ustawicznego i monitoringu potrzeb pracodawców w zakresie szkolenia. Bolączką jednak może być migracja zdolnej i dobrze wykształconej młodzieży do dużych miast.

Patrycja Augustyn

źródło - wichz