Rodziny zastępcze

I Kim jest rodzina zastępcza?
Rodzina zastępcza to forma prawna sprawowania opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziećmi niedostosowanymi społecznie. Chodzi w szczególności o takie dzieci, których biologiczni rodzice zostali ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub zostali jej pozbawieni, ewentualnie dzieci osierocone.


Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna (również mężczyzna!). Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.

II Zadania rodziny zastępczej
Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku warunków odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju.
Szczególnie chodzi o:
-należyte warunki bytowe;
- możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
-możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
-możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
- odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

III Kto może zostać rodziną zastępczą?
1 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

1) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
5) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
7) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
8) uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

IV 5 kroków jak zostać kandydatem na rodzinę zastępczą w powiecie mieleckim

1.Zgłoszenie się kandydatów do PCPR w Mielcu.
2.Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez ośrodek pomocy społecznej w celu wydania opinii o kandydatach.
3.Zebranie przez PCPR dokumentów o niekaralność kandydatów oraz informacji o braku pozbawienia, zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej kandydatów.
4.Sporządzenie diagnozy przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, na podstawie, której wydawana jest opinia.
5.Udział w szkoleniu organizowanym przez PCPR. PCPR w Mielcu prowadzi szkolenie w oparciu o program pn. „Przyjazna rodzina" opracowany przez PCPR a zatwierdzony przez Ministra Polityki Społecznej decyzją z dnia 15.10.2004r.

Po pozytywnym przejściu powyższych kroków kandydaci są gotowi na przyjęcie dziecka lub dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

V Jak długo dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej?
1. do uzyskania pełnoletności przez dziecko
Rodzina zastępcza ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności chyba, że wychowanek kontynuuje naukę w szkole, którą rozpoczął przed osiągnięciem pełnoletności. Wówczas funkcja rodziny zastępczej ustaje z chwilą zakończenia nauki.

2. przed uzyskaniem pełnoletności przez dziecko
Na podstawie postanowienia Sądu dziecko z rodziny zastępczej może powrócić do rodziny naturalnej lub zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej lub innej formie opieki zastępczej.
VI Rodzaje rodzin zastępczych
1)spokrewnione z dzieckiem;
2)niespokrewnione z dzieckiem;
3)zawodowe niespokrewnione z dzieckiem ( otrzymujące wynagrodzenie za pełnioną funkcję):
a)wielodzietne (o liczbie dzieci od 3 do 6)
b)specjalistyczne ( przyjmujące dzieci chore lub niedostosowane społecznie)
c) o charakterze pogotowia rodzinnego (przyjmujące dzieci w gotowości o każdej porze dnia i nocy, dziecko przebywa w tej rodzinie do 15 miesięcy maksymalnie).

VII Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych
Rodzina zastępcza może otrzymać:
1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka:
a) 40% podstawy (aktualnie 1647zł) dla dzieci od 7 lat do 18 lat - 658,80zł
b) 60 % podstawy (aktualnie 1647zł) dla dzieci do 7 lat, dzieci od 7 lat do 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności - 988,20zł
c) 80% podstawy (aktualnie 1647zł) dla dzieci do 7 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1317,60 zł
2. Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy ( aktualnie 1647zł), tj. do 2470,50 zł. - pomoc zależna od możliwości i potrzeb dziecka.
3. Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych:
a) dla pogotowia rodzinnego
- w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy (aktualnie 1647zł)
- 1564,65 zł brutto,
- z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy (aktualnie 1647zł) - 2635,20 zł brutto
b). dla specjalistycznej i wielodzietnej rodziny zastępczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 160% podstawy (aktualnie 1647zł) - do 2635,20zł brutto.

VIII Inne formy wsparcia rodziny
1) zapewnienie pomocy w formie pracy socjalnej,
2) zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego i psychologicznego,
3) pomoc w dostępie do innych specjalistów w razie konieczności.