Aktualności z gminy

Dotacje na drogi 2020. Kto otrzyma pieniądze?

Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano listy gmin i powiatów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Wśród 103 gmin, których zadania zostały zaopiniowane pozytywnie jest Gmina Mielec. W związku z otrzymanym dofinansowaniem planuje się wyremontować drogę Książnice - Wólka Książnicka w miejscowości Książnice. Koszt całkowity inwestycji to 1.438.722,00 zł, a dotacja opiewa na kwotę 1.079.041,00 zł. Oprócz tego złozony został wniosek o dotację w wysokości 929.945,00 zł na przebudowa drogi w Chorzelowie, ale ze względu na wyczerpanie puli środków wniosek ten nie uzyskał dofinasowania i znalazł się na 9 miejscu listy rezerwowej.

Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2019 roku

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Mielec!
W tym wyjątkowym okresie - schyłku roku 2019 - oddajemy w Państwa ręce piąty egzemplarz Biuletynu Informacyjnego Gminy Mielec. Publikacja ta jest „pigułką” wiedzy na temat przeszłego, teraźniejszego i przyszłego funkcjonowania naszej Gminy, a także podsumowaniem całorocznych działań inwestycyjnych realizowanych  we wszystkich sołectwach.

Uchwalono regulamin i podwyżki za odbiór odpadów komunalnych

Na XII sesji Rady Gminy Mielec, dnia 18 grudnia 2019 roku zostały ustalone stawki za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok:
- opłata będzie od mieszkańca, wcześniej był podział na trzy grupy,
- stawka 21 zł od mieszkańca miesięcznie, gdy mieszkaniec zadeklaruje kompostownik w gospodarstwie,
- stawka 25 zł od mieszkańca miesięcznie, w gospodarstwach, w których nie będzie kompostownika,
- wszystkich obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych, gospodarstwa w których będzie niewłaściwa segregacja, lub jej nie będzie zapłacą 75 zł od mieszkańca miesięcznie.

Gmina Mielec w 101. rocznicę dla Niepodległej

Koncert pieśni patriotycznych, prezentacja zabytkowych pojazdów, wernisaż wystawy, zawody latawców, turniej piłkarski oraz wieczornica patriotyczna to najważniejsze z atrakcji przygotowanych na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Mielec.

Uroczyste rozpoczęciu roku szkolnego w Podleszanach

Uśmiechnięci, wypoczęci stawili się wszyscy w Zespole Szkół w Podleszanach na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie byłej już trzeciej klasy pod opieką pani Moniki Zielińskiej przygotowali krótki występ, w którym opowiedzieli o rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także wspomnieli o wakacjach i dodali otuchy wszystkim obawiającym się nauki.

Dożynki Gminy Mielec 2019 w Woli Chorzelowskiej

Wola Chorzelowska była gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Mielec. Tradycyjne święto plonów odbyło się 18 sierpnia 2019 roku na terenach sportowych przy Domu Strażaka. Wieńce przygotowało dziewięć miejscowości gminy Mielec, w tym Wola Mielecka. Starostami dożynek byli Joanna Dziekan z Trześni i Marek Nycek z Książnic.

Dbajmy o przepusty i zjazdy w Gminie Mielec

Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia czego doświadczyliśmy w miesiącu maju. Pomimo drożnych rowów w niektórych miejscach odwodnienie nie jest sprawne przez w pełni zamulone przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów. Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.

Raport o stanie Gminy Mielec za 2018 rok

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Komunikaty o pracy komisji ds. szacowania szkód i strat w Gminie Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od dnia 29 maja 2019 r. rozpoczyna pracę powołana przez Wójta Gminy Mielec komisja ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku intensywnych opadów i podtopień.

Straty należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
Uprzejmie prosimy o przygotowanie w miarę możliwości dokumentacji fotograficznej.