Szkolenie szybowcowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów na podstawowy kurs szybowcowy dofinansowany przez Gminę MielecAeroklub Mielecki im. Braci Działowskich w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w lotnictwie poprzez organizację i przeprowadzenie szkolenia szybowcowego”, które jest dofinansowane przez Gminę Mielec, przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe z wykorzystaniem do startu wyciągarki dla 2 uczestników.

Uczestnicy szkolenia szybowcowego muszą spełniać następujące wymagania:
- wiek: 14 – 25 lat, muszą posiadać status ucznia/studenta (przy spełnieniu warunku: uczestnik musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne lub pobierać naukę, po ukończeniu której spełni to wymaganie), oraz
- posiadać miejsce zamieszkania na terenach wiejskich Gminy Mielec.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, po spełnieniu powyższych warunków, jest wypełnienie i złożenie w biurze AM  następujących dokumentów:
- ksero legitymacji szkolnej/studenckiej,
- zgłoszenia kandydata na szkolenie lotnicze -> DRUK DO POBRANIA
- ksero dowodu osobistego lub w przypadku niepełnoletnich kandydatów: zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotycząca udziału w podstawowym kursie szybowcowym niepełnoletniego potwierdzona przez notariusza -> DRUK DO POBRANIA
- ksero świadectwa ukończenia szkoły.

Po ostatecznym wybraniu uczestników szkolenia będą oni zobowiązani do pokrycia 50% kosztów podstawowego szkolenia szybowcowego w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz poddania się badaniom lotniczo – lekarskim (we własnym zakresie) przeprowadzanym przez lekarza orzecznika zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

ZapraszamyDruki do pobrania dostępne są na stronie aeroklubu: www.aeroklub.mielec.pl