Wybrano koncepcję nowej hali sportowej!

Ogłoszono wyników konkursu pn. Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu. 28 lipca 2016 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w Centrum Wystawienniczym odbyło się spotkanie Sądu Konkursowego, który ogłosił wynik postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu.19 uczestników zgłosiło wnioski o przestąpienie do konkursu. Pozytywną weryfikację wniosków pod względem formalnym przeszło 17 uczestników i zostali oni zaproszeni do złożenia prac konkursowych.  Uczestnicy mogli nadsyłać prace konkursowe do dnia 4 lipca. Wpłynęło 7 prac konkursowych, z których każda została zakodowana.

W dniu 13 lipca 2016 r. o godz. 9:00 rozpoczął posiedzenie Sąd Konkursowy w składzie:
1) Przewodniczący Sądu – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski,
2) Zastępca Przewodniczącego Sądu – Tadeusz Siemek,
3) Sędzia Sekretarz – Małgorzata Krempa,
4) członek sądu – Andrzej Małek,
5) członek sądu – Magdalena Hasek,
6) członek sądu – Danuta Pazdro,
7) członek sądu – Andrzej Jędrychowski,
8) członek sądu – Waldemar Wiącek,
9) członek sądu – Norbert Jackowski,
10) członek sądu – Ireneusz Kuzara,

powołany do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. Posiedzenie Sądu rozpoczęło się od zreferowania prac konkursowych przez członka Sądu Pana Andrzeja Małka. Następnie w tajnym głosowaniu członkowie Sądu wskazali 3 spośród 7 prac, które w ich ocenie najmniej odpowiadały oczekiwaniom Zamawiającego.

W wyniku pierwszego głosowania ustalono, że prace o numerach kodu 357, 368 i 968 nie będą brane pod uwagę w dalszym procedowaniu i nie będą im przyznawane oceny punktowe. Następnie Sąd Konkursowy zagłosował na najlepszą pracę, każdy Sędzia mógł oddać jeden pozytywny głos. To pozwoliło na rozpoznanie preferencji Sądu. Prace uzyskały następujące wyniki:
1) praca zakodowana nr 420 – 1 głos,
2) praca zakodowana nr 842 – 2 głosy,
3) praca zakodowana nr 631 – 6 głosów,
4) praca zakodowana nr 246 – 0 głosów.

Następnie bardzo szczegółowo omówiono wszystkie cztery prace, dyskutując o ich zaletach i wadach. Po dalszych obradach Sąd Konkursowy przystąpił do tajnego głosowania poprzez przydzielenie punktów 4 ocenianym pracom zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu. W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono liczbę punktów przyznanych ocenianym pracom w następujący sposób:
1) praca zakodowana nr 631 (87,88 pkt)
2) praca zakodowana nr 842 (67,64 pkt)
3) praca zakodowana nr 246 (64,61 pkt)
4) praca zakodowana nr 420 (49,83 pkt)

Po przeprowadzeniu ostatecznego głosowania Sad Konkursowy odbył wielogodzinną dyskusję nad prawidłowością wyboru. Sąd nie był jednomyślny, lecz nikt nie zgłosił głosu odrębnego.

Mając na uwadze wymogi zawarte w Regulaminie Konkursu zwycięzcami zostali:

I miejsce – praca nr 631
II miejsce – praca nr 842
III miejsce – praca nr 246

Po dokonaniu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu nastąpiło ujawnienie autorów nagrodzonych prac poprzez rozkodowanie numerów nadanych pracom.

I miejsce – praca nr 631 –  Architekt Radosław Guzowski z Warszawy
II miejsce – praca nr 842 –  MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina
III miejsce – praca nr 246 – Apartamenty Inwestycje Sp. z o.o. z Krakowa.
Urząd Miejski informuje ponadto, że od dnia 28 lipca do dnia 5 sierpnia br. wszystkie prace konkursowe można obejrzeć na wystawie w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w Centrum Wystawienniczym.

***
Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji i Informacji

 


https://www.facebook.com/wolamielecka/