Dlaczego nowy most na Wisłoce nie jest ważny dla województwa?

Urząd Marszałkowski opublikował wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 – 2020.

 

Na bardzo długiej liście inwestycji czy projektów priorytetowych dla regionu związanych z edukacją, kulturą czy bezpieczeństwem do realizacji w latach 2014-2020 nie ma budowy drugiego mostu na Wisłoce w pobliżu Mielca. Most ten ma być alternatywą dla zakorkowanej drogi wojewódzkiej Mielec – Tarnów i mostu na Wisłoce w Woli Mieleckiej. Wpisanie inwestycji na listę projektów priorytetowych daje duże nadzieje nawet na bardzo wysokie dofinansowanie zewnętrzne.

Nowy most na Wisłoce ma pozwolić łatwiej wyprowadzić ruch ze specjalnej strefy ekonomicznej. Projekt budowy tego mostu koordynuje Starostwo Powiatowe w Mielcu. Zgłosiło tę inwestycję w połączeniu z budową dróg dojazdowych i obwodnicą Radomyśla Wielkiego do wpisania na listę priorytetową, ale Urząd Marszałkowski uznał, że to nie miejsce dla tego projektu.


Urząd Marszałkowski przygotował komunikat w tej sprawie przygotowany przez Departament Rozwoju Regionalnego.

Informacja nt. zgłoszonego projektu pn. Budowa drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w km 10+755 do km 39+930 wraz z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego:

Projekt pn. Budowa drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w km 10+755 do km 39+930 wraz z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego zgłoszony został w trakcie przeprowadzonego w okresie od 17 lipca do 21 sierpnia 2013 r. naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020.

Projekt był przedmiotem analizy i oceny przez Zespół oceniający zgłoszone propozycje przedsięwzięć. Nie znalazł się na wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020 (przyjętej uchwałą Nr 269/6528/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2013 r. z późn. zm.), ponieważ celem ogłoszonego naboru było zdefiniowanie postulatów wobec rządu i wskazanie przedsięwzięć, których wdrożenie jest zależne od decyzji i środków będących w gestii właściwych ministerstw.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zidentyfikował i wybrał projekty o charakterze komplementarnym, które dają większą wartość dodaną, z uwzględnieniem zasady koncentracji tematycznej i finansowej (istotny efekt prorozwojowy dla regionu).

Zgodnie z harmonogramem dalszych działań związanych z przygotowaniem mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego, przeprowadzone zostaną uzupełniające analizy i wprowadzone niezbędne korekty do przygotowanej wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych z punktu widzenia komplementarności działań wynikających ze Strategii rozwoju województwa do 2020 r.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wybrane projekty będą jeszcze konsultowane w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego.

W opinii Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz biorąc pod uwagę zapisy linii demarkacyjnej 2014-2020 (projekt dokumentu otrzymany z MRR we wrześniu br.) ww. przedsięwzięcie kwalifikuje się do zgłoszenia w ramach planowanego naboru projektów strategicznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór ten będzie ogłoszony w najbliższym czasie.

Co to oznacza?
Kontrakt Terytorialny – to pojęcie związane w uruchomieniem w Polsce funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Kontrakt Terytorialny to dokument, będący wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem a samorządem województwa. Taka umowa zawarta będzie z samorządem każdego województwa w Polsce w celu m.in. uzgodnienia zakresu wsparcia z Funduszy Europejskich, indywidualizacji podejścia w zależności od cech konkretnego regionu, zaproponowania konkretnych przedsięwzięć priorytetowych realizowanych na określonych geograficznie i tematycznie obszarach. Do listopada kontrakty zostaną przygotowane, w oparciu o wyniki negocjacji, a następnie zatwierdzone przez Radę Ministrów i właściwe zarządy województw.

Linia demarkacyjna 2014 - 2020 - zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce ich realizacji -  czyli konkretny program operacyjny dofinansowujący projekty ze środków UE, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – program określający wykorzystanie środków unijnych na terenie województwa. Województwa przyjmują swoje listy projektów kluczowych, które mogą liczyć w pierwszej kolejności na dofinansowanie ze środków unijnych.

Z komunikatu Urzędu Marszałkowskiego wynika, że urzędnicy i zarząd województwa kierowany przez Władysława Ortyla, uznali projekt budowy mostu na Wisłoce pod Mielcem jako zbyt mało znaczący dla całego regionu by umieszczać go na liście przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020. To nie oznacza braku szans na unijne finansowanie, ale drogę do zdobycia tych środków nieco utrudnia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego konkurencja może być już znacznie większa, chętnych do realizacji swoich projektów przy unijnym wsparciu może być wielu. Świadczy o tym fakt, że do ogłoszonej teraz listy priorytetowej napłynęło aż 400 zgłoszeń, Urząd Marszałkowski wybrał 173 na kwotę 26 miliardów złotych.

Brak na tej liście mostowego projektu z powiatu mieleckiego spotkało się ze sporym rozczarowaniem ze strony mieszkańców miasta i okolic. W Mielcu nie brakuje opinii, że budowa tego mostu to ważna inwestycja dla całego regionu bo pozwala także na ułatwienie ruchu pojazdów z północy Podkarpacia w kierunku Małopolski i autostrady A4. Mielczanie zwracają także uwagę, że Mielec jako ośrodek przemysłowy ma znaczenie ponadregionalne. I nie rozumieją decyzji Urzędu Marszałkowskiego.

Teraz Starostwo Powiatowe w Mielcu musi przygotować wniosek o wpisanie mostu z dojazdami do listy kluczowej Regionalnego Programu Operacyjnego.


Brak drugiego mostu na liście jest niezrozumiały. Działajmy ponadpartyjnie

 

Most ten ma być alternatywą dla zakorkowanej drogi wojewódzkiej Mielec – Tarnów i mostu na Wisłoce w Woli Mieleckiej. Tymczasem wpisanie inwestycji na listę projektów priorytetowych daje duże nadzieje nawet na bardzo wysokie dofinansowanie zewnętrzne.

Nowy most na Wisłoce ma pozwolić łatwiej wyprowadzić ruch ze specjalnej strefy ekonomicznej. Projekt budowy tego mostu koordynuje Starostwo Powiatowe w Mielcu. Zgłosiło tę inwestycję w połączeniu z budową dróg dojazdowych i obwodnicą Radomyśla Wielkiego do wpisania na listę priorytetową, ale Urząd Marszałkowski uznał, że to nie miejsce dla tego projektu.

Powinno zależeć wszystkim. Podpisy PO, PSL i PiS
Radny Daniel Kozdęba zwraca też uwagę, że działania Klubu Razem dla Ziemi Mieleckiej podejmowane są ponad podziałami politycznymi. Wniosek do marszałka w tej sprawie opracowany został przez Klub, a podpisany i przedłożony marszałkowi przez trzech radnych wojewódzkich: Zdzisław Nowakowski (PO), Jan Tarapata  (PSL) i…Fryderyk Kapinos (PiS).

Były konsultacje, spory. Udało się przyjąć koncepcję
- Obecna infrastruktura transportowa na kierunku Mielec - Tarnów opiera się na jednym moście, który prowadzi ruch bezpośrednio do centrum miasta i w żaden sposób nie spełnia obecnych potrzeb. Korki powstałe w tym miejscu, w godzinach szczytu dają opóźnienia sięgające ponad jedną godzinę – zwracają uwagę radni w specjalnym liście do marszałka województwa podkarpackiego.

- Dlatego zadanie to poprzedziliśmy gruntownymi pracami koncepcyjnymi powiązanymi z szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi. Efektem tego jest zatwierdzona w tym roku przez Radę Powiatu Mieleckiego koncepcja przebiegu drogi i lokalizacji mostu na Wisłoce. W toku prac zwróciliśmy uwagę na to, że realizacja inwestycji pozwoli na skomunikowanie z węzłem autostradowym w Tarnowie, który jako pierwszy będzie komunikował województwo podkarpackie od strony zachodniej. W toku konsultacji społecznych przedstawiciele firm transportowych zwrócili uwagę, że ruch transportowy z północno-zachodniej części województwa przenoszony będzie przez węzeł w Tarnowie a nie w Dębicy co wynika z chęci zaoszczędzenia środków na opłatach autostradowych. W efekcie ruch na tym kierunku nadal będzie wzrastał – piszą radni.

Usprawnienie transportu lekarstwem na jakość powietrza
Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zwróciły uwagę na duże zanieczyszczenie powietrza na terenie całego powiatu oraz podkreśliły potrzebę stworzenia programu naprawczego. Jednymi z głównych czynników zanieczyszczeń są pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 oraz benzopiren. W grupie winowajców wskazywane są: przedsiębiorstwa, niska emisja oraz transport.

- Infrastruktura transportowa powstała po tej inwestycji przyczyniłaby się do upłynnienia ruchu komunikacyjnego a co za tym idzie poprawy sytuacji w zakresie ochrony powietrza. Podkreślenia wymaga, że ruch w kierunku na Tarnów wyprowadzony byłby poza najbardziej zanieczyszczone miasto Mielec – zwracają uwagę w liście radni.

Inwestycja spełnia co najmniej kilka z dziesięciu priorytetów
Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 zwraca uwagę na potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów i między regionami. W tym aspekcie koncepcja budowy uwzględniła zapisy SRT mówiące o konieczności skrócenia czasu dostępu przestrzennego do centrum województwa zapewniając skrócenie dojazdu do Rzeszowa dla gmin zlokalizowanych w północnej części powiatu mieleckiego.

- Droga pozostaje również istotną w kontekście powiązań międzyregionalnych z Województwem Małopolskim, co podkreślone zostało podczas spotkań uprzedniego Zarządu Województwa Podkarpackiego z władzami Województwa Małopolskiego – przekonują lokalni samorządowcy.

Mielec nie ma ani jednej drogi krajowej. Dokąd to zmierza?
- Podsumowując omawiana inwestycja spełnia co najmniej kilka z dziesięciu wymienionych w SRT priorytetowych kierunków interwencji w zakresie modernizacji i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury – dodają.