Aktualności z gminy

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Lisia Góra - Radomyśl Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice

Obwieszczenie - "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Lisia Góra - Radomyśl Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice". Rn 6220.1-c.2019.  Czermin 05-02-2019

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie:
- art. 49 i 61  § 1  i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r., poz. 23),
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081) zawiadamiam, że w dniu  1   lutego 2019 r,  na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T.Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów  reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Marcina Dobek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn."Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka".

Światowy dzień chorego w Chorzelowie

Światowy Dzień Chorego  to symbol prawdziwie ludzkiej pamięci, szacunku i miłości do ludzi starszych i schorowanych.
W sobotę  18 lutego 2017r. w  Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec  w Chorzelowie mieszkańcy  parafii p w. Wszystkich Świętych  wzięli udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia  Chorego.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych zbieranych w workach, odpadów biodegradowalnych (zielone) w 2017 roku z sołectwa Wola Mielecka od 1 do 297.


Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec
 
1. Wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. wynosi odpowiednio za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie   nieruchomości ;  

zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób ;

- selektywny wynosi miesięcznie:
a/ dla gospodarstwa domowego 1 osobowego           - 13,00 zł
b/ dla gospodarstwa domowego 2 osobowego           - 18,00 zł
c/ dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 28,00 zł

- nieselektywny wynosi miesięcznie:

a/ dla gospodarstwa domowego 1 osobowego           – 19,50 zł
b/ dla gospodarstwa domowego 2 osobowego           – 27,00 zł
c/ dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 42,00 zł

niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:
 - selektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi;

a/ 8,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
b/ 16,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
c/ 32,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
d/ 155,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
e/ 835,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

- nieselektywny stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi;
a/ 12,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
b/ 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
c/ 48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
d/ 232,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
e/ 1252,50 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

Liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości niezamieszkałych powinna być wystarczająca do  umieszczenia w nich powstałych odpadów usuwanych z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec, z uwzględnieniem następujących norm:

Dla zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jeden pojemnik 120 dm³ na nie więcej niż 10 pracowników,
dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, placówek leczniczych 3 dm³ na każdego ucznia, dziecko, pacjenta i pracownika,

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:

  • szkło (białe i kolorowe) – worek zielony
  • papier i tektura oraz wielomateriałowe – worek niebieski
  • tworzywa sztuczne – worek żółty
  • odpady ulegające biodegradacji ( opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) – worek brązowy.

Właściciele   nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych
pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach,workach koloru czarnego.

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości;

a/ na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września jeden raz na dwa tygodnie,
b/ na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie,
c/ na których nie zamieszkują mieszkańcy, a właściciele nieruchomości prowadzą;
   - działalność gastronomiczną , hotelarską, handlu artykułami spożywczymi- jeden raz na dwa tygodnie,
   - pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery tygodnie.

4. Ustalono  częstotliwość odbierania   segregowanych odpadów  komunalnych z terenu     

 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ;
- papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, - jeden raz na cztery tygodnie     
-  odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - dwa razy w roku,

z nieruchomości zamieszkałych;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,

- ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej ww deklaracji:
-  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
-  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:

1/ za miesiąc styczeń i luty       -   do 20 lutego każdego roku
2/ za miesiąc marzec i kwiecień -   do 20 kwietnia każdego roku
3/ za miesiąc maj i czerwiec      -   do 20 czerwca każdego roku
4/ za miesiąc lipiec i sierpień     -   do 20 sierpnia każdego roku
5/ za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
6/ za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku

Każdy zoobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodorawonia odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem bądź w punktach kasowych PBS O/Mielec


Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych od godz. 7.30.Przedmioty należy wystawić do godziny 7.00 przed posesję przy drodze.
UWAGA ! Przedmioty pozostawione za ogrodzeniem nie będą zbierane!


Szczegółowe informacje:
tel. 17 774 56 38 lub w pok. nr 13
Urzedu Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/