Gospodarka odpadami w Gminie Mielec w 2019 roku

Mieszkańcy Gminy Mielec mają już do dyspozycji nowy grafik odbioru przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej worków z odpadami segregowanymi i zmieszanymi. Jest zmiana dotycząca segregacji: opakowania wielomateriałowe, np. po sokach czy mleku, od teraz wrzucamy do worka żółtego wraz z tworzywami, a nie do worka z papierem.

Harmonogram wywozu odpadów przez MPGK w 2019 roku dla mieszkańców Woli Mieleckiej


1. Wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. wynosi odpowiednio za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na   terenie   nieruchomości; 
zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób ;
- selektywny wynosi miesięcznie:
    dla gospodarstwa domowego 1 osobowego              - 18,00 zł
    dla gospodarstwa domowego 2 osobowego              - 28,00 zł
    dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 42,00 zł
- nieselektywny wynosi miesięcznie:
    dla gospodarstwa domowego 1 osobowego               - 27,00 zł
    dla gospodarstwa domowego 2 osobowego               - 42,00 zł
    dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 63,00 zł
niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:
 - selektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi;
    12,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
    24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
    48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
    233,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
    1253,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów
- nieselektywny stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi;
    18,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
    36,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
    72,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
    350,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
    1880,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

Liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości niezamieszkałych powinna być wystarczająca do  umieszczenia w nich powstałych odpadów usuwanych z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec, z uwzględnieniem następujących norm:
* Dla zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jeden pojemnik 120 dm³ na nie więcej niż 10 pracowników,
* dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, placówek leczniczych 3 dm³ na każdego ucznia, dziecko, pacjenta i pracownika,

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:
    szkło (białe i kolorowe) – worek zielony
    papier – worek niebieski
    metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
    odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) – worek brązowy (BIO).
Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach,workach koloru czarnego.

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września jeden raz na dwa tygodnie,
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie,
* na których nie zamieszkują mieszkańcy, a właściciele nieruchomości prowadzą;
  ** działalność gastronomiczną , hotelarską, handlu artykułami spożywczymi- jeden raz na dwa tygodnie,
  ** pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery tygodnie.

4. Ustalono  częstotliwość odbierania   segregowanych odpadów  komunalnych z terenu  
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ;
    papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, - jeden raz na cztery tygodnie    
    odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - dwa razy w roku,

 z nieruchomości zamieszkałych;
    meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,
    ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej ww deklaracji:
    w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
    w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:
    za miesiąc styczeń i luty       -   do 20 lutego każdego roku
    za miesiąc marzec i kwiecień -   do 20 kwietnia każdego roku
    za miesiąc maj i czerwiec      -   do 20 czerwca każdego roku
    za miesiąc lipiec i sierpień     -   do 20 sierpnia każdego roku
    za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
    za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku