Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Mielec w 2023 roku


Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów w Gminie Mielec można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta:
P.U.H. EcoTech tel. 41 202 04 11 lub w Urzędzie Gminy tel. 17 774 56 38.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bioodpadów w Gminie Mielec w 2023 roku

Pojemniki i związane worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem do godziny 7.00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej).  Pojemniki i worki wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane.
Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta:
P.U.H. EcoTech tel. 41 202 04 11 lub w Urzędzie Gminy tel. 17 774 56 38.
 Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec

1. Zgodnie z uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 25,00 zł miesięcznie za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów miesięczna stawka opłaty będzie niższa i wyniesie 21,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (firmy, instytucje, szkoły itp.), miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków  oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności tj.:

za pojemnik o pojemności 60 litrów - 2,95 zł
za pojemnik o pojemności 120 litrów - 5,90 zł
za pojemnik o pojemności 240 litrów - 11,80 zł
za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 54,00 zł
za pojemnik o pojemności 6000 litrów - 295,00 zł
za worek o pojemności 120 litrów - 16,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej.

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:
    szkło (białe i kolorowe) – worek zielony
    papier – worek niebieski
    metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
    odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) – worek brązowy (BIO).

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie,
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień
* na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie

4. Ustalono częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe):
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na cztery tygodnie
* na których nie zamieszkują mieszkańcy –jeden raz na cztery tygodnie

4a. Ustalono  częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych (odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone):

* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie,
* na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na tydzień
* na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie

  z nieruchomości zamieszkałych;
* meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,
* ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Regulamin PSZOK w Mielcu  (PDF

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:
    za miesiąc styczeń i luty    - do 20 lutego każdego roku
    za miesiąc marzec i kwiecień - do 20 kwietnia każdego roku
    za miesiąc maj i czerwiec    - do 20 czerwca każdego roku
    za miesiąc lipiec i sierpień  - do 20 sierpnia każdego roku
    za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
    za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku

Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem bądź w punktach kasowych.


Ogłoszenie o wymianie pojemników na odpady zmieszane w Gminie Mielec
20.11.2022

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie Gminy Mielec odpady odbierała będzie firma P.U.H.EcoTech Karol Wiśniewski 28-130 Stopnica, ul.T. Kościuszki 56.

W okresie od 12 do 23 grudnia 2022 roku dotychczasowy wykonawca  MPGK sp. z o.o. Mielec – będzie realizował ostatni, zgodny z harmonogramem wywóz odpadów zmieszanych, w czasie którego zabierze także pojemniki na odpady zmieszane (czarne kosze).

Aby sprawnie wyposażyć nieruchomości w nowe pojemniki już od 3 listopada 2022 roku nowy wykonawca czyli firma P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski będzie rozwoził swoje pojemniki po naszej gminie. Pojemniki te będą dostarczane pod bramy zabudowań. Śmieci z nowych pojemników odbierane będą od stycznia 2023 r. zgodnie z nowym harmonogramem, który dostarczony zostanie Państwu do końca bieżącego roku.

W przypadku gdy jakieś gospodarstwo domowe nie otrzyma pojemnika w terminie do 30 listopada 2022 r., bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 17 774 56 38 lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. 13.

Wójt Gminy Mielec