Harmonogram wywozu odpadów w 2022 roku

Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o.o. w Mielcu tel. 17 582 05 90 do 05 93 lub w Urzędzie Gminy tel. 17 774 56 38.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i bioodpadów w Gminie Mielec w 2021 roku

Pojemniki i związane worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem do godziny 7.00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej).
Pojemniki i worki wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane.

Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o.o. w Mielcu tel. 17 582 05 90 do 593 lub w Urzędzie Gminy tel. 17 774 56 38.
 

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać min. telefonicznie pod nr 17 774 56 38 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mielec pok. 13.

Zgodnie z uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 25,00 zł miesięcznie za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów miesięczna stawka opłaty będzie niższa i wyniesie 21,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (firmy, instytucje, szkoły itp.), miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności tj.:

  1. za pojemnik o pojemności 60 litrów - 2,95
  2. za pojemnik o pojemności 120 litrów - 5,90
  3. za pojemnik o pojemności 240 litrów - 11,80 zł
  4. za pojemnik o pojemności 1100 litrów - 54,00 zł
  5. za pojemnik o pojemności 6000 litrów - 295,00 zł
  6. za worek o pojemności 120 litrów - 16,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony Urzędu Gminy Mielec.

 

 
https://www.facebook.com/wolamielecka/