Cztery koncepcje mostu na Wisłoce

Znane są już cztery koncepcje lokalizacji nowego mostu na rzece Wisłoce w okolicy Mielca i budowy dróg dojazdowych. Trzy warianty zakładają most na północ od granic miasta, czwarte wariant przewiduje most pomiędzy Osiedlem Wojsław i Książnicami.


Biuro projektowe KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp.j. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków działając w imieniu Powiatu Mieleckiego informuje, że w ramach opracowywanej dokumentacji zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczących przedsięwzięcia pn.:

„KONCEPCJA BUDOWY DROGI POPRAWIAJĄCEJ WARUNKI DOJAZDU DO OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH MIELCA Z KIERUNKU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO, WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁOKĘ"W związku z powyższym, w dniach od 22.02.2012 do 13.03.2012 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z celami i zakresem oraz opisem ww. inwestycji a także planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi, które będą do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Mielec; ul. Jadernych 7, Mielec,
- Urzędzie Miasta Mielec; ul. Żeromskiego 26, Mielec,
- Urzędzie Gminy Wadowice Górne; Wadowice Górne 116,
- Starostwie Powiatowym w Mielcu; ul. Sękowskiego 2B, Mielec,
oraz na stronie internetowej naszego biura: www.klotoida.pl (zakładka „Konsultacje społeczne")

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety dostępnej w siedzibach urzędów gmin oraz na podanej wyżej stronie internetowej, w terminie do dnia 27.03.2012r. z dopiskiem „Ankieta dla Mielca":

- pocztą na adres: KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp.j. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków lub przekazać faksem na nr (12) 297-28-86 bądź pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mielcu, Urzędzie Gminy Mielec, Urzędzie Miasta Mielec, Urzędzie Gminy Wadowice Górne oraz na stronie internetowej: www.klotoida.pl

„KONCEPCJA BUDOWY DROGI POPRAWIAJĄCEJ WARUNKI DOJAZDU DO OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH MIELCA Z KIERUNKU POŁUDNIOWOZACHODNIEGO WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁOKĘ”

1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego
Przedmiotem koncepcji jest projekt budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę.
Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu drogi przeznaczonego do dalszych faz opracowania.

W wyniku między innymi analizy istniejącego ruchu oraz zdiagnozowania celów i źródeł podróży uczestników ruchu korzystających z układu komunikacyjnego w mieście Mielec jak i w jego sąsiedztwie zaproponowano cztery możliwe warianty tras projektowanej drogi:
- wariant I – zielony
- wariant II – granatowy – wraz z podwariantem na odcinku w okolicy przecięcia z drogą wojewódzką nr 983
- wariant III – fioletowy
- wariant IV – czerwony – wraz z alternatywnym miejscem początku trasy na drodze wojewódzkiej nr 984.

Wszystkie warianty mają swój początek na drodze wojewódzkiej nr 984 na granicy Gminy Mielec i Wadowice Górne. Trasy poszczególnych wariantów przebiegają głównie po terenach Gminy Mielec i Miasta Mielec a w szczególności przez obszar miejscowości: Chorzelów, Książnice, Mielec, Podleszany, Piątkowiec, Rzędzianowice, Stara Wieś, Wola Mielecka, Złotniki.

Projektowane końce poszczególnych wariantów znajdują się zawsze w mieście Mielec odpowiednio dla:
- wariantu I – na ul. Kosmonautów;
- wariantu II i III – na skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Traugutta;
- wariantu IV – na skrzyżowaniu ul. Wojsławskiej z ul. Witosa.

Wszystkie projektowane warianty przewidują budowę nowego mostu na rzece Wisłoka.
Szczegółowy przebieg poszczególnych wariantów przedstawia orientacja całości trasy oraz mapy z planem sytuacyjnym tras na terenie poszczególnych Gmin. Projektowana droga będzie drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu o szerokości 3,50m dla każdego kierunku ruchu. Zasadniczo skrzyżowania z istniejącymi drogami przewidziano jako jednopoziomowe. Jedynie w wariantach I, II oraz III końcowe skrzyżowania zaprojektowano jako dwupoziomowe.
W ramach inwestycji przewiduje się również odcinkową budowę dróg dojazdowych dla działek odciętych przez planowaną inwestycję od dotychczasowego dojazdu, ewentualną budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki podczyszczające wody, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt) w zakresie przewidzianym przepisami prawa przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą.

2. Trasy na terenie Gminy Wadowice Górne
W obszarze Gminy Wadowice Górne zlokalizowano jedynie początkowe odcinki wariantu I (zielony) i wariantu IV (czerwony). Z tego względu niniejsza informacja dotyczyć będzie tylko wymienionych wariantów tras.

Wariant I (zielony) rozpoczyna się w miejscowości Piątkowiec na drodze wojewódzkiej nr 984. Początek trasy został zlokalizowany poza istniejącą zabudową na granicy istniejących obszarów leśnych. Od początkowego skrzyżowania trasa została poprowadzona na północ, głównie w obszarach leśnych, dla minimalizacji zbliżeń i uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Dalej trasa wkracza w obszar Gminy Mielec zmierzając w kierunku Starej Wsi.

Wariant IV (czerwony) ma początek dokładnie w tym samym miejscu co wariant I. Różnica polega na tym, że trasa wariantu IV od projektowanego skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 984 została poprowadzona w kierunku południowym, w stronę miejscowości Podleszany. Podobnie jak w wariancie I trasa przebiega na terenie Gminy przez obszary leśne i po około jednym kilometrze opuszcza teren Gminy Wadowice Górne. W ramach opracowania rozważana jest również lokalizacja skrzyżowania początkowego bliżej Mielca – tuż za granicami Gminy Wadowice Górne – w miejscowości Wola Mielecka. Z uwagi jednak na brak kolizji tego podwariantu trasy z obszarem Gminy Wadowice Górne nie został on szerzej opisany w niniejszej informacji.3. Trasy na terenie Gminy Mielec
Wariant I (zielony) po opuszczeniu obszaru Gminy Wadowice Górne wkracza został zmierza początkowo po terenach rolnych w kierunku miejscowości Stara Wieś. Przecięcie się z zabudową wsi zaprojektowano w pobliżu granicy z Gminą Czermin w miejscu skrzyżowania istniejącej drogi z ciekiem. Następnie projektowaną drogę poprowadzono dalej w kierunku północnym, po terenach rolnych, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 983 (w odległości około 800-1200m). Na wysokości ujęcia wody w Rzędzianowicach wariant I zmienia kierunek na zachodni przecinając drogę wojewódzką nr 983. Miejsce przecięcia dobrano w taki sposób aby minimalizować zakres ingerencji w istniejącą zabudowę.
Dalej projektowana droga po terenach rolnych kieruje się w stronę rzeki Wisłoki. W obszarze międzywala rzeki przewidziano budowę mostu. Po przekroczeniu rzeki droga wkracza w obszar wsi Złotniki. Z uwagi na zwartą zabudowę wzdłuż istniejącej drogi przecięcie się trasy wariantu I z drogą wymaga wyburzenia kilku budynków. Dalej terenami rolnymi droga zmierza w kierunku drogi wojewódzkiej nr 985 na skrzyżowaniu której zaprojektowano dwupoziomowy węzeł drogowy zintegrowany z wiaduktem nad równoległą do drogi linią kolejową.

Wariant II (granatowy) aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 983 posiada identyczny przebieg jak wariant III. Punkt początkowy trasy znajduje się na drodze wojewódzkiej nr 984 w miejscowości Wola Mielecka tuż za granicami gminy w miejscu istniejącej drogi nieutwardzonej prowadzącej do stawów. Początkowo droga została poprowadzona praktycznie po istniejącej drodze nieutwardzonej. Następnie trasa drogi zakręca w kierunku północno wschodnim dowiązując się do kolejnej drogi nieutwardzonej z miejscowości Stara Wieś. W miejscu polaczenia istniejącej drogi nieutwardzonej z drogą główną w miejscowości Stara Wieś zaprojektowano skrzyżowanie projektowanej drogi. Dalej trasa zmierza po terenach rolnych w kierunku północnym aby przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 983 zmienić kierunek na wschodni.

Z uwagi na istniejącą gęstą zabudowę wzdłuż drogi wojewódzkiej zaproponowano w ramach wariantu II dwie możliwe lokalizacje problematycznego skrzyżowania. Po przecięciu drogi wojewódzkiej droga przechodzi mostem rzekę Wisłokę i dochodzi do ul. Kilińskiego w Mielcu na wysokości oczyszczalni ścieków.

Wariant III (fioletowy)
aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 983 posiada identyczny przebieg jak wariant II. Miejsce skrzyżowania zaproponowano w obszarze bez istniejącej zabudowy. Następnie trasa drogi zmierza w kierunku północno-wschodnim w kierunku rzeki Wisłoki i dalej w kierunku ul. Traugutta w Mielcu.

Wariant IV (czerwony) charakteryzuje się dwoma możliwymi punktami początkowymi na drodze wojewódzkiej nr 984 jednak zawsze identycznymi jak dla wariantów I-III. Wariant o początku na obszarze gminy Mielec został z początku poprowadzony po terenach rolnych, w kierunku południowo-wschodnim aż do skrzyżowania z drogą w miejscowości Podleszany. Skrzyżowanie zaprojektowano w sąsiedztwie istniejącego obiektu inżynierskiego na cieku/rowie melioracyjnym, w miejscu gdzie brak jest istniejącej zabudowy.

Następnie droga zmienia kierunek na wschodni przecinając kolejną drogę w miejscowości Podleszany i zmierzając w kierunku wsi Książnice. Aż do wsi Książnice trasa wariantu IV przebiega przez obszary niezabudowane. Z uwagi na istniejącą zabudowę wzdłuż drogi w Książnicach brak jest możliwości uniknięcia wyburzeń na potrzebę przeprowadzenia nowej drogi. Po minięciu wsi Książnice droga przecina rzekę Wisłokę i opuszcza teren Gminy Mielec zmierzając w stronę ul. Witosa w Mielcu.

4. Trasy na terenie Miasta Mielec
Wariant I (zielony) przekracza granicę Miasta Mielec tuż po minięciu miejscowości Złotniki i przekroczeniu rzeki zajmując tereny rolne. Następnie droga krzyżuje się z istniejącą drogą wojewódzką nr 985 na wysokości istniejącego jej skrzyżowania z ul. Kosmonautów. W tym miejscu planowany jest węzeł drogowy umożliwiający bezkolizyjny przejazd nową drogą nad drogą wojewódzką nr 985 i równoległa do niej linią kolejową. Koniec wariantu I znajduje się na istniejącym skrzyżowaniu ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową.

Wariant II (granatowy) przebiega bardziej na południe niż wariant I. W obszar miasta Mielec trasa wariantu II wkracza po przecięciu drogi wojewódzkiej nr 985 (ul. Kilińskiego) na wysokości oczyszczalni ścieków. Dalej wariant I został poprowadzony po północnej stronie oczyszczalni w kierunku istniejącego skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Sienkiewicza. W ramach realizacji inwestycji przewidziano w tym miejscu budowę węzła zintegrowanego z obiektem pozwalającym przekroczyć bezkolizyjnie pobliską linię kolejową. Ze względu na ograniczone możliwości kształtowania sytuacyjnego i wysokościowego układu węzła w tym rejonie koniecznym będzie również przebudowa odcinków dróg lokalnych – „osiedlowych” – w okolicy węzła tak aby nadal mógł się po nich odbywać ruch.

Wariant III (fioletowy) został poprowadzony pomiędzy wariantami I i II. Generalną zasadą dla wariantu III była konieczność maksymalnego wykorzystania istniejącego śladu ul. Traugutta w obszarze miasta Mielec.
Dzięki odpowiednim „nakierowaniu trasy jeszcze w obszarze Gminy Mielec projektowana droga przekracza granice miasta na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 985 (ul. Kilińskiego) właśnie z ul. Traugutta. Dalej droga przebiega po istniejącej ulicy która zostałaby przebudowana w taki sposób aby sprostała nowej roli jaką będzie pełnić. Koniec wariantu III znajduje się na skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. Sienkiewicza i jest identyczny jak w wariancie II.

Wariant IV (czerwony) został opracowany dla sprawdzenia możliwości i celowości wykonania drogi po stronie południowo-zachodniej miasta Mielec. Z tego względu w obszar miasta wariant IV wkracza po przekroczeniu rzeki Wisłoki dopiero na wysokości miejscowości Książnice. Droga przebiega po polach uprawnych zlokalizowanych wzdłuż rzeki i kończy się na istniejącym skrzyżowaniu ul. Wojsławskiej z ul. Witosa.

 

źródło: www.powiat-mielecki.pl