Zebranie sprawozdawcze OSP Wola Mielecka

W dniu 4 luty 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wola Mielecka



Zebranie przebiegało według następującego harmonogramu:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium obecnemu zarządowi (absolutorium zostało udzielone) oraz przyjęcie planu pracy na rok 2012. Najważniejsze zadania to zakup umundurowania dla Dziewczęcej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, szkolenia strażaków, spotkania z młodzieżą w szkołach, przygotowanie do zawodów pożarniczo-sportowych, rozbudowa pomieszczenia garażowego OSP. Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podziękowali druhom za zaangażowanie w życie OSP i wyrazili nadzieję na kontynuację dobrej współpracy w przyszłości.


- Film z zebrania OSP


Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej na walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 04.02.2012 r.

Stan organizacyjny naszej jednostki.
Nasza jednostka w dniu walnego zebrania sprawozdawczego liczy 10 członkiń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 42 druhów OSP.  Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została powołana na zebraniu sprawozdawczym w 2011 roku.

Skład osobowy jednostki:
5  członków honorowych,
3 członków wspierających
34 członków czynnych.
Do 25 lat jest 6 druhów, w przedziale 25-50 lat 21 druhów, powyżej 50 lat 15 druhów.
Od ostatniego zebrania sprawozdawczego z ewidencji osobowej jednostki odszedł (zmarł) 1 druh honorowy OSP, natomiast do Osp przystąpiło 12 osób, e tym 10 dziewcząt do Młodzieżowej Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej i 2 osoby jako druhowie zwyczajni czynni.

W okresie sprawozdawczym Zarząd OSP pracował bez zmian osobowych, spotykał się i obradował 14 razy.

W roku 201 zakupione zostały2 opony zimowe do samochodu strażackiego, które w całości sfinansował Urząd Gminy Mielec. Zakupiony został agregat prądotwórczy sfinansowany przez Urząd Gminy Mielec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakupione zostały koszulki z nadrukiem w ilości 14 szt., oraz 15 szt. czapek dla druhów OSP. Asortyment ten został zakupiony ze środków własnych OSP.

W skład niektórych składników mienia użytkowego OSP wchodzą: samochód lekki Renault Trafic rok prod. 2008 z przeznaczeniem jako samochód specjalno-pożarniczy z zamontowanym prostownikiem do ładowania akumulatora, 2 szt. motopomp M8/8, które są niesprawne, 2 szt. pomp szlamowych wraz z osprzętem, posiadamy drabinę wysuwaną z możliwością montażu na samochodzie OSP, 6 odcinków węży W-75, 6 odcinków węża W-52.Posiadamy syrenę elektryczna zamontowaną na dachu Domu Ludowego, radiostację samochodową zamontowaną w samochodzie OSP.

W skład ochrony indywidualnej wchodzą: ubranie ochronne (2 komplety), buty strażackie (2 pary), hełmy strażackie (4 szt.), buty (4 pary), 9 kompletów ubrań wyjściowych, 14 czapek, 7 kurtek strażackich. W roku 2011 nie złomowaliśmy żadnego sprzętu OSP.

Działania ratownicze.
Nasza jednostka nie uczestniczyła w żadnej akcji pożarniczej.

Prace społeczne na rzecz OSP
W okresie sprawozdawczym głównie wykonywanymi pracami społecznymi było utrzymanie porządku na terenie obiektu Osp jak również konserwacja sprzętu przeciw-pożarowego, wykaszanie trawy na terenie obiektu OSP.

Działania kulturalno-wychowawczo-sportowe
W kwietniu 2011 roku w Woli Mieleckiej odbył się Zjazd Gminny Ochotniczych Straży pożarnych, gdzie braliśmy udział przy organizacji spotkania. Braliśmy udział w mszy św. w bazylice Mniejszej w Mielcu  za dusze śp Leszka Deptuły w rocznicę katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem/ Uczestniczyliśmy w adorowaniu grobu Pana Jezusa w naszej kaplicy parafialnej pod wezwaniem Bożej opatrzności, jak również w procesie ku czci Bożego Ciała. Braliśmy udział w uroczystościach 130–lecia powstania OSP w Rzędzianowicach. Zorganizowaliśmy ognisko dla druhów OSP z okazji Dnia strażaka. Zorganizowano pokaz gaszenia pożaru podczas otwarcia stadionu LKS Startu Wola Mielecka. Zorganizowany został również sylwester dla druhów Osp i zawodników klubu sportowego. Pomagaliśmy w zorganizowaniu Dnia seniora w naszej miejscowości. Rozprowadzaliśmy kalendarze strażackie na terenie Woli Mieleckiej. Kalendarze w których jak co roku znajdowały się życzenia noworoczne jak również zdjęcia  wykaz ważniejszych numerów telefonów. Zaprenumerowano również 1 egzemplarz czasopisma :Strażak”.

W naszej jednostce posiadamy dwa sztandary, które zostały nadane w roku 1983 i 1993 roku, jak również prowadzona jest Kronika dziejów i uroczystości OSP od 1965 roku, która prowadzi druh Jerzy Klementowski, który swoją działalnością wyróżnia się  nie tylko w obrębie gminy, powiatu, ale zdobył również liczne ogólnopolskie wyróżnienia.

Zawody sportowo-pożarnicze
W roku 2011 zawody sportowo-pożarnicze zostały odwołane.

Prace Zarządu OSP
Zarząd wnioskował do Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej o pozyskanie dla OSP pieniędzy na zakup drzwi wjazdowych i wejściowych  do budynku garażowego, gdzie parkowany jest samochód Osp. Rada Sołecka pozytywnie przychyliła się do naszego wniosku, co zaowocowało przegłosowaniem tego wniosku na zebraniu wiejskim.

Ubiegły rok upłynął nam także na staraniach przejęcia części budynku, który obecnie znajduje się w użytkowaniu Filii SOKiSu . Niestety mimo starań budynek ten w całości przekazano w użytkowanie Filii SOKiSu.

W sprawozdaniu być może nie zostały wymienione wszystkie aspekty pracy naszej jednostki. Jeśli by takie były zostaną omówione podczas zebrania.