Zebranie sprawozdawcze OSP Wola Mielecka

Na początku roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Mielec odbywają się zebrania sprawozdawcze za rok 2008. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań 14 lutego 2009 roku obradowali druhowie OSP Wola Mielecka.

W zebraniu wzięli także udział zaproszeni goście: członek zarządu gminnego w Mielcu Władysław Wyzga, sekretarz zarządu gminnego OSP w Mielcu Jerzy Klementowski, przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej, przewodnicząca KGW Genowefa Krawiec, sołtys Wiesław Soboń, oraz Rada Sołecka.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu druh Eugeniusz Bąk, który powitał obecnych gości. Minutą cieszy uczczono pamięć dwóch zmarłych druhów, Stanisława Tomczyka i Aleksandra Hula.  Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, sekretarza, oraz trzy osobową Komisję Uchwał i Wniosków.

Zebranie sprawozdawcze OSP Wola Mielecka


OSP Wola Mielecka postawiła na jakość, a nie na ilość.

Punktem wyjścia do dyskusji z działalności jednostki były sprawozdania złożone kolejno przez: sekretarza Zarządu , skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z działalności OSP w minionym roku złożył sekretarz Marek Krzysztofik:
- w okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń zarządu OSP Wola Mielecka, w dniu rozpoczęcia zebrania jednostka liczyła 42 członków OSP, w tym 31 czynnych, 9 druhów honorowych, 2 członków wspierających. Od ostatniego sprawozdania zmarło dwóch druhów honorowych, pozyskano jednego członka zwyczajnego.

Jako jednostka braliśmy udział w adorowanie grobu  w Bazylice w Mielcu,  dożynkach Gminy Mielec,  poświęceniu kaplicy w Woli Mieleckiej, uroczystościach poświęcenia sztandaru w Częstochowie i Mielcu, obchodach Dnia Niepodległości, oraz Konstytucji 3 Maja, w zawodach sportowo-pożarniczych w Chrząstowie (8 miejsce), ponadto przy roznoszeniu kalendarzy OSP, jak i tych bardziej smutnych podczas kiedy żegnaliśmy naszych kolegów.

Jednostka na swoim stanie posiada: 23 komplety mundurów wyjściowych, 12 mundurów koszarowych, 20 czapek rogatywek, 1 płaszcz sukienny, 11 par butów ochronnych, 12 hełmów bojowych, 200 m. węża W-52, 180 m. węża W-75, 3 szt. węży ssawnych, radiotelefon, dwie motopompy, samochód marki Żuk. W ostatnim roku z dotacji urzędu gminy zakupiono: kosiarkę spalinową, jedno ubranie ochronne, 4 hełmy bojowe, cztery pary butów specjalnych.
Kolejnym sprawozdawcą był skarbnik Henryk Jaworski, który przedstawił szczegółowo wpływy i wydatki jednostki. Z kolei przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Stonik poinformował o działalności kontrolnej Komisji, podkreślając, że kontrole wykazały dobrą i prawidłową działalność finansową i merytoryczną Zarządu.

W dyskusji głos zabierali strażacy, oraz zaproszeni goście:
- strażacy za niedostateczne uznali zabezpieczenie samych strażaków w środki ochrony, problemy z umundurowaniem, brak sprzętu i innych akcesori pożarniczych, brak szkoleń młodzieży, to problemy, które najbardziej są potrzebne w prawidłowym działaniu jednostki OSP.

- wytypowano czterech strażaków do przeszkolenia organizowanego przez Gminę Mielec

- złożono wniosek, który został przegłosowany jednomyślnie o skreślenie z listy OSP Wola Mielecka sześciu osób. Jest to decyzja dogłębnie przemyślana jak zapewniali strażacy, którzy osobiście dostarczyli zainteresowanym powiadomienia o braku aktywności w straży, oraz zaległych składkach członkowskich.

- miło, że mogłem spotkać się z Wami, wysłuchać sukcesów, a także dowiedzieć się o bolączkach, których nie brakuje. Nie jest to przyjemne i miłe, kiedy trzeba skreślić ze swoich szeregów kilku kolegów. Na pewno jest to bolesne, zamiast rosnąć w siłę jednostka zostaje osłabiona, ciągle widać małą aktywność młodzieży. Miejmy nadzieję, że nie ilość, ale jakość przełoży się na efekty działania. Środki na działalność OSP w gminie Mielec, są zaplanowane na poziomie roku ubiegłego. Co do zakupu samochodów dla jednostek, w ubiegłym roku planowano zakup dwóch samochodów, w tym jeden dla Woli Mieleckiej, niestety nie udało się tego planu zrealizować. Na ostatniej sesji Rady Gminy Mielec pojęto uchwałę o odpłatności dla strażaka ochotnika w kwocie 8 zł za godzinę za udział w akcji, oraz w szkoleniu. Jest to dodatkowy bodziec, który kompensuje poświęcony własny czas. Następnie życzył druhom dalszych jeszcze większych sukcesów w działalności i jak najmniej wyjazdów do akcji, a jak najwięcej takiej działalności, która przynosi radość, satysfakcje i służy całemu społeczeństwu.- Jan Kołodziej.

- słowa krytyki padły co do szaty graficznej kalendarza strażackiego rozdawanego z życzeniami świątecznymi.

Samo nie przyjdzie, w tej gminie wszystko trzeba uchodzić.
Na pytania druhów odpowiadał członek zarządu gminnego Władysław Wyzga - Jak w każdej jednostce, są plusy i minusy, widzę że w jednostce OSP Wola Mielecka jest w miarę dobrze Budżet w ubiegłym roku dla gminnych OSP nie został wykorzystany, planowano zakup dwóch samochodów do jednostek, ale ostatecznie kupiono tylko jeden dla jednostki w Książnicach. Jednostka OSP Wola Mielecka zawiniła sobie sama w sprawie samochodu, za mało zabiegała o przyznanie pojazdu.

Przewodniczący zebrania Jerzy Klementowski podsumowując dyskusje stwierdził, że problemów jest dużo, w dyskusji poruszano konkretne sprawy. Jednostka była dość aktywna w działaniach, brała czynny udział w powiecie i gminie, oraz na terenie własnej wioski. Powinna wzmocnić się aktywność zarządu OSP miejscowości. "samo nie przyjdzie, za wszystkim trzeba wychodzić" , potrzeba działania bardziej zdecydowanego. Zapewnił, że przekaże poruszone problemy na zebraniach OSP organizacji gminnych i powiatowych.

 


Komisja Rewizyjna udzieliła zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Zebrani strażacy podjęli także uchwały w sprawie planu pracy i planu finansowego na 2009 rok. Zaplanowano m. in. dalsze szkolenia, zakup sprzętu, mundurów, oraz pozyskanie nowych członków, oraz sponsorów.

Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła sprawozdanie z działalności zarządu za 2008 rok, udzielono absolutorium zarządowi OSP, zatwierdzono plan działalności finansowej na 2009 rok

Andrzej Węgrzyn, Józef Marek, Szymon Hul, Jan Tomczyk otrzymali przyznane przez Zarząd Oddziału Gminnego OSP odznaki za zasługi OSP, które wręczył Władysław Wyzga.

źródło; Zbigniew Wicherski

 

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/