Remont chodnika od krzyżówki do szkoły

 


PZD-1-423/21/09                                                                                                                    Mielec dnia 25 czerwca 2009 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 152R Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Przecław km 13+840 ÷ 14+275 w m. Wola Mielecka.

1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 39-300 Mielec ul. Korczaka 6a tel./fax (017) 5837521, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka - Przecław km 13+840 ÷ 14+275 w m. Wola Mielecka.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.powiat-mielecki.pl (otwierając zakładki: Przetargi → Pow. Zarząd Dróg - Specyfikacje).
Specyfikację w formie pisemnej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 15.00 - w terminie 5 dni od złożenia wniosku; cena tej specyfikacji wynosi 20 PLN.

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka - Przecław km 13+840 ÷ 14+275 w m. Wola Mielecka.
Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania – 45233222-1.
Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2009 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)÷3) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy,
3) spełniają inne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówień.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia zawarte
w formularzu oferty oraz dokumenty składające się na ofertę, a określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wniesienie wadium nie jest wymagane.
9. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami: wysokość oferowanej ceny – waga 100 %.
10. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5. Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2009 r. do godz. 9.45.
11. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
14. Ogłoszenie w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.