Remont chodnika od krzyżówki do szkoły

Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 152R Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Przecław km 13+840 ÷ 14+275 w m. Wola Mielecka.


PZD-1-423/21/09                                                                                                                Mielec dnia 16.07.2009r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
39-300 Mielec ul. Korczaka 6a
tel./fax. (0-17) 58-37-521

informuje

że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 24-06-2009 r. na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Przecław km 13+840 ÷ 14+275 w m. Wola Mielecka,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, Józef Turek,

39-300 Mielec, ul. Kasprzaka 12E

Cena oferty: 79 275,60 złotych brutto, słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć 60/100 złotych brutto.

Ponadto informujemy, że na wykonanie przedmiotowych robót oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nazwa (firma), siedziba i adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Ilość przyznanych punktów w jedynym kryterium „cena”

Firma „STAR”,
Gosławice 26, 33-122 Wierzchosławice

99 797,22

79,44

Firma Budowlano-Produkcyjno-Usługowa
„Bruk-Bud” Jan Chmura
39-300 Mielec, Wola Mielecka 612

90 639,90

87,46

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin

115 593,78

68,58

„BRUK-LES” Zięba Leszek
Budowa dróg kołowych i szynowych
Breń Osuchowski 54, 39-304 Czermin

97 511,92

81,30

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„BRUKPOL” Wioletta Czuchra
Dąbrówka Wisłocka 164, 39-315 Ruda

93 875,34

84,45

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Józef Turek
39-300 Mielec, ul. Kasprzaka 12E

79 275,60

100,00