Wagowy system oceniania i zmiany w kodeksie ucznia

Od nowego roku szkolnego zaostrzono kodeks praw i obowiązków ucznia, oraz wprowadzono nowy Wagowy system oceniania uczniów.


W Zespole Szkół w Woli Mieleckiej odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie dyrekcji i grona pedagogicznego z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych. Wice dyrektor szkoły Bożena Zięba zapoznała zebranych z kalendarzem wydarzeń w całym roku szkolnym, i tak 22 października i w pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie klas trzecich będą pisali egzaminy próbne, również dla nich zaplanowano na 13 lutego bal gimnazjalny. 20 czerwca zaplanowano festyn parafialny połączony z szkolną uroczystością związaną z rocznicą 90-lecia powstania szkoły w Woli Mieleckiej, zwrócono się do rodziców o pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.

Zmiany w statucie.


Kolejnym punktem były zmiany w statucie praw i obowiązków uczniów. Na terenie szkoły wprowadzono zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych i sprzętu nagrywającego poza wycieczkami i imprezami organizowanymi przez szkołę. Rygor ten powstał po problemach w ubiegłym roku ze zgubionymi komórkami, oraz nagraniami, jakie pojawiły się na stronach internetowych. Młodzież może skorzystać z telefonów znajdujących się na terenie szkoły.
Mundurki szkolne dalej obowiązują wszystkich, ponieważ część uczniów wyrosła muszą zakupić nowe, dotyczy to również młodzieży z klas pierwszych.

Wagowy system oceniania

Ocenianie ciągle towarzyszy pracy nauczyciela i stanowi chyba jej najtrudniejszy element. Oceniane są głównie postępy ucznia, a ocena ma przecież nie tylko określać poziom zdobytych przez ucznia wiadomości i umiejętności, ale także motywować go do pracy. W gimnazjum od początku roku szkolnego wprowadzono system oceniania wagowego oraz wystawiania oceny semestralnej i końcowej w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych. Szczegóły dotyczące kryteriów oceniania oraz wag stopni za poszczególne formy sprawdzania wiedzy ujęte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO), z którymi uczniowie zostali zapoznani na początku roku szkolnego. Zarówno uczeń jak i rodzic będzie mógł sprawdzić na podstawie kalkulatora średniej ważonej dostępnego na stronie internetowej szkoły jaka średnia ocena wychodzi z danego przedmiotu. Ocenom cząstkowym przypisana jest waga 1, 2 do 5 , np. ocena o wadze 3 jest 3 razy ważniejsza od oceny o wadze 1.

Lekcje wychowania fizycznego.

Zgodnie z nową ustawą Ministerstwa Oświaty zajęcia wychowania fizycznego prowadzone z uczniami klas pierwszych gimnazjalnych muszą być prowadzone w sposób uwzględniający zainteresowania uczniów, oraz tradycje i możliwości szkoły. Po licznych konsultacjach z nauczycielami wychowania fizycznego, dyrekcją i uczniami w szkole wprowadzono dwa profile, sportowy i rekreacyjny.

Następnie rodzice rozeszli się do klas, gdzie poszczególni wychowawcy wyjaśniali zmiany jakie wprowadzono w szkole, wybrano również trójki klasowe, oraz przedstawicieli poszczególnych klas do Szkolnej Rady Rodziców .

wichz, Fot Zbigniew Wicherski