Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap I część 3 i Rzędzianowice Etap II część 3

Termin wykonania zamówienia: 30 czerwiec 2011 roku tj Wola Mielecka : zlewnia pompowni P8 do 30 czerwiec 2010 rok zlewnia pompowni P4 do 30 czerwiec 2011 rok
Rzędzianowice : zlewnia pompowni P6 do 30 czerwiec 2010 rok, zlewnia pompowni P7 do 30 czerwiec 2011 rok

Ogłoszone przetargi

Szczegóły zamówienia publicznego

Data ogłoszenia przetargu: 2009.09.04
Data otwarcia ofert: 2009.09.25

Skrótowa treść zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap I część 3 i Rzędzianowice Etap II część 3

341/09/11 Mielec, 2009-09-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/09/11. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap I część 3 i Rzędzianowice Etap II część 3
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec
www.gmina.mielec.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.00 do 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.gmina.mielec.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą pocztową lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7 , 39-300 Mielec pokój nr 28 SIWZ jest nieodpłatna .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( dwie części ) wielkość i zakres zamówienia precyzuje przedmiar robót zał. do SIWZ, ST
Część I - Wola Mielecka
Część II – Rzędzianowice

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.24.10- 9 – Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej
45.23.24.23- 3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45.23.24.40- 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania ścieków

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30 czerwiec 2011 roku
tj Wola Mielecka : zlewnia pompowni P8 do 30 czerwiec 2010 rok
zlewnia pompowni P4 do 30 czerwiec 2011 rok
Rzędzianowice : zlewnia pompowni P6 do 30 czerwiec 2010 rok
zlewnia pompowni P7 do 30 czerwiec 2011 rok


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Najniższa cena Waga
100 pkt
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 25-09-2009 rok do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 25-09-2009 rok o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia : 25-10-2009 roku

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniajace
Zamawiający dopuszcza mozliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

XVII.Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 147913- 2009 data ogłoszenia w BZP ,,,,,04.09.2009,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rok

-----------------------------------------------------------------------------
źródło:
www.wrotapodkarpackie.pl

Wola Mielecka część I
Wola Mielecka część II
Wola Mielecka część III

https://www.facebook.com/wolamielecka/