Test wiedzy o BHP w rolnictwie

Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń powodujących wypadki, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia.W1995 roku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników, zostały ustanowione „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym ", jako zalecenia dotyczące wyposażenia gospodarstwa, zabezpieczenia osób pracujących oraz sposobu wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą. W 2007 roku wypadkom przy pracy rolniczej uległo ogółem 28 tysięcy osób, a 94 poniosło śmierć.


Przyczyną tych wypadków było w dużej mierze lekceważenie lub niedostrzeganie zagrożeń oraz niewystarczająca znajomość i nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. Przeobrażenia w rolnictwie - inna struktura gospodarstw, mechanizacja produkcji rolnej i nowe technologie produkcji spowodowały zmiany warunków pracy.

 


KRUS dla rolników

KRUS prowadzi wszechstronną działalność prewencyjną, mającą na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Profilaktyka KRUS skupia się na upowszechnianiu wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej, a także znajomości zasad bezpiecznej pracy. KRUS organizuje dobrowolne, nieodpłatne szkolenia i instruktaż z zakresu BHP

Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Szesnaście osób wzięło udział 22 listopada 2009 r. w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej w spotkaniu rolników z pracownikami Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego. W pierwszej części omówione zostały działania prewencyjne mające uświadomić rolnikom jakie zagrożenia występują w rolnictwie, jak zapobiegać i przystosować gospodarstwa, żeby zminimalizować do minimum możliwość powstania wypadku. W ramach prewencji KRUS organizuje również konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne", którego wyniki ogłaszane są na dożynkach powiatowych, a przodujący gospodarze otrzymują nagrody i dyplomy.
W drugiej części Helena Bierzyńska kierownik mieleckiego oddziału przedstawiła ubezpieczenia jakie oferuje KRUS. W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników, oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Rolnik ma obowiązek ubezpieczenia w KRUS, gdy posiada gospodarstwo rolne powyżej 1,01 ha przeliczeniowego. Rolnicy zadawali pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Sprawdzianem zdobytej wiedzy o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, oraz ubezpieczeniach społecznych był test wiedzy o BHP w rolnictwie, który na zakończenie pisali uczestnicy spotkania. Prawidłowo wypełnione testy wzięły udział w losowaniu sześciu nagród rzeczowych ufundowanych przez organizatorów spotkania. Nagrody trafiły do Elżbiety Węgrzyn, Bogumiły Jaworskiej, Anny Dziekan, Marka Padykuły, Zbigniewa Bąka i Leszka Mikruta.

Po spotkaniu przy ciastkach i herbacie długo dyskutowano o problemach nurtujących rolników.