Podsumowano działalność SIL za 2007 rok

Odsłony: 2791

18 stycznia 2008 roku odbyło się zebranie zarządu na którym prezes SIL Kazimierz Ogorzałek przedstawił sprawozdanie z dziewięciu miesięcy działalności, oraz dyskutowano nad pobudzeniem do działania lokalnych.

Na początku swojej działalności skupiło się na pozyskaniu środków w sferze oświatowej, wychowawczej i pracy z młodzieżą , oraz europejskiego funduszu społecznego Kapitał Ludzki na szkolenia wolontariuszy organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie po przejściu przez ciężki proces rejestracji, złożyło pięć projektów, z czego cztery projekty uzyskały akceptację, i na ich realizację wpłynęła kwota 33 400 złotych.

Pierwszy projekt ”Ossoliniada 2007” realizowana w dniach 15-17 czerwca 2007 roku, którego sponsorem było Starostwo Powiatowe, związany z obchodami święta patrona szkoły J.M. Ossolińskiego.

Drugi projekt „Bez fajerwerków” został złożony do Ministerstwa Sportu, realizowany przez pięć szkół: Gimnazjum w Woli Mieleckiej , SP Podleszany, SP Książnice, SP Rydzów, SP Rzędzianowice, SP Wola Mielecka, realizowany od 3 września do 31 grudnia 2007 , obejmujący 244 godziny pozalekcyjne zajęć sportowych i rekreacyjnych w tych szkołach.

Projekt „Rozwinąć skrzydła” sponsorowany przez Kuratorium Oświaty na łączną ilośc 416 godzin pozalekcyjnych był realizowany przez trzy szkoły obejmował cztery programy:
- „Porusz umysł” obejmował zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i szachowe
- „Śladami Dedala i Ikara” obejmował koło modelarskie i koło techniczne
- „W drodze do Euro 20012” odbywały się zajęcia młodzieży z piłki nożnej
- „Z ekonomią na Ty” obejmował zajęcia z młodzieżą w gimnazjum.

W celu harmonijnego rozwoju społecznego w gminach powiatu mieleckiego, a także pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe starosta powiatu mieleckiego powierzył wykonanie przeszkolenia wolontariuszy tych organizacji w ramach projektu „Przedwiośnie w powiecie”. Przeprowadzono dziesięć szkoleń w dziewięciu gminach na temat przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeszkolono ponad 300 wolontariuszy z organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie skupiło się na szeroko pojętej edukacji dla dorosłych, odbyło się dziewięć szkoleń dotyczących umiejętności pisania projektów, pisania wniosków na realizację zadań porzytku publicznego, oraz sposobów skąd można pobierać środki. W tym zakresie posumowano, że szkolenia można uważać za udane, ponad 300 wolontariuszy zostało przeszkolonych, co powinno w przyszłości zaowocować i być impulsem do działań w tych organizacjach. Wszystkie projekty zostały zakończone i to duży sukces SIL-u.

W ramach działalności SIL powstała strona internetowa www.przedwislocze.internetdsl.pl , na której można na bieżąco śledzić działalność. Również z rekomendacji stowarzyszenia jedna osoba została wybrana na ławnika sądu w Mielcu.

Zamykając podsumowanie prezes Kazimierz Ogorzałek powiedział: "zamykam rok kalendarzowy w mieszanych uczuciach, z jednej strony zrobiono dużo, ale z drugiej strony mało w pozostałych obszarach statutowej działalności, gdzie nie napotkało na lokalne zapotrzebowanie. Odbyły się dwa spotkania inicjatywne zorganizowane przez p. Zbyszka Hula w Rzędzianowicach i na tym się skończyło, a do szczęścia trzeba, żeby w tym środowisku powstał choć jeden projekt. Liczyłem, że będzie to dobry przykład dla innych środowisk w Podleszanach, Książnicach , Rydzowie, żeby przełamać barierę, że stowarzyszenie działa nie tylko w obrębie szkoły, czy tylko w Woli Mieleckiej. W statucie jest zapisane, że ma to być stowarzyszenie inicjatyw lokalnych poszczególnych miejscowości, musimy przekonać mieszkańców, żeby przerodzić to co robimy się w spontaniczny ruch inicjatyw społecznych "

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad kierunkami działalności w 2008 roku, której tematami przewodnimi były sposoby pobudzenia świadomości lokalnych jednostek do działań inicjatyw obywatelskich mieszkańców poszczególnych miejscowości, rozszerzenie działania na pozostałe obszary aktywności stowarzyszenia, umocnienie kontynuacji pracy z organizacjami pozarządowymi na lewym brzegu Wisłoki.

Zwrócono szczególną uwagę na grupy ludzi, którzy chcą coś zrobić, ale nie potrafią dać sobie rady z współczesnością. Należy zdawać sobie sprawę, że organizacje pozarządowe działające na szczeblu centralnym, to organizacje, które w swoich szeregach mają ludzi doświadczonych, znającycych realia biurokratyczne. Natomiast dla działających na wsiach musi być łącznik, który pomoże pokonać barierę pozyskiwania pieniędzy i to jest zadanie dla SIL "Przedwisłocze", które powinno wykorzystać zdobyte już doświadczenie .

Należy zaktywizować organizacje pozarządowe typu OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe, inicjatywy jednego KGW mają nikłą szansę na akceptację i pozyskanie pieniędzy, ale inicjatywa typu, że koła robią jedną wspólna imprezę lub kilka o podobnym charakterze w tych miejscowościach, to takie projekty mają szanse na dotacje.


Na zakończenie uchwalono wniosek o kolejnym spotkaniu zarządu, gdy ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursów na projekty otwarte. Stowarzyszenie napisze półprojekty w których nakreśli ogólne założenia, cele jakie społeczności będą musiały spełnić przed przystąpieniem do projektu, przekaże zainteresowanym, a reszta będzie zależała od inwencji organizacji pozarządowych

strona internetowa: SIL "Przedwisłocze"


Zbigniew Wicherski