Szkoły w Złotnikach i Rydzowie do likwidacji?

Rada Gminy Wiejskiej Mielec podczas czwartkowej sesji podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkół podstawowych w Złotnikach i Rydzowie.


Radni podczas sesji głosowali w sprawie likwidacji szkół podstawowych w miejscowościach Złotniki i Rydzów.
- Z roku na rok sytuacja się pogarsza, a dziś brakuje pieniędzy na utrzymanie szkół. Dużym problemem okazały się sztywne
- Wynagrodzenia i czas pracy nauczycieli są takie same zarówno w przypadku szkół, gdzie jest po 20 - 30 uczniów w oddziale, jak i w placówkach liczących 5- 6 dzieci w klasie. W związku z tym małe szkoły są dużo droższe w utrzymaniu – powiedział Kazimierz Gacek.

Na sesji Rady Gminy pojawiło się kilkadziesiąt osób. Doszło do głosowania nad uchwałą. Odnośnie szkoły w Złotnikach 8 radnych opowiedziało się za likwidacją, 5 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosów. W przypadku szkoły w Rydzowie także 8 radnych było za, 6 przeciwko, a jeden się wstrzymał.

Przegłosowanie uchwały nie oznaczają jednak, że szkoły na pewno zostaną zlikwidowane, choć rzeczywiście wszystko na to wskazuje. Uchwała ma jednak charakter intencyjny. Oznacza to, że zarówno gmina, jak i rodzice będą teraz mieli czas na znalezienie „optymalnego rozwiązania” w sprawie szkół. Chodzi np. o przygotowanie się do ewentualnego przekształcenia placówek szkoły niepubliczne.


Czy szkoły w Goleszowie i Złotnikach zostaną zlikwidowane?
02-02-2012

UCHWAŁA RADY GMINY MIELEC w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie (projekt)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkoły Podstawowej w Rydzowie wraz z oddziałem przedszkolnym.
§ 2
Zapewnia się uczniom likwidowanej szkoły określonej w § 1 możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Książnicach.
§ 3
Zobowiązuje się Wójta Gminy Mielec do zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wymienionej § 1 i Podkarpackiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

źródło:wrota.podkarpackie.pl


Coraz częściej zapadają decyzje o zamykaniu niewielkich szkół wiejskich. W powiecie mieleckim także planowane są tego typu działania, m.in. w miejscowościach gminy wiejskie Mielec: Rydzowie i Złotnikach.

 

Od dłuższego czasu Samorząd Gminy Mielec boryka się z problemami oświatowymi. - Z roku na rok sytuacja się pogarsza, a dziś brakuje pieniędzy na utrzymanie szkół. Dużym problemem okazały się sztywne regulacje Karty Nauczyciela, których nie możemy ominąć, ani ograniczyć – mówi Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek i tłumaczy - wynagrodzenia i czas pracy nauczycieli są takie same zarówno w przypadku szkół, gdzie jest po 20 - 30 uczniów w oddziale, jak i w placówkach liczących 5- 6 dzieci w klasie. W związku z tym małe szkoły są dużo droższe w utrzymaniu. I wójt zaplanował, że dwie szkoły, które generują największe kłopoty ekonomiczne trzeba zamknąć.

Jednym z powodów podejmowania tak drastycznych kroków jest mocno odczuwalny niż demograficzny. – Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Oświatowej, która miała miejsce 12 grudnia 2011r. w Warszawie, zostały przedstawione perspektywy demograficzne do roku 2035r. Niestety nie kształtują się one optymistycznie, gdyż prognozują, że w najlepszym przypadku zachowa się dotychczasowy poziomu urodzeń i ilość dzieci w szkołach. Dlatego nie można liczyć na poprawę sytuacji przez kolejnych 25 lat - wyjaśnia Kazimierz Gacek

Pomysłów na ratowanie niewielkich placówek jest kilka, m.in. przekształcanie ich na społeczne, które działałyby jako stowarzyszenia lub w ramach fundacji. - Na obecną sytuację społeczno - ekonomiczną takie przekształcenie pozwoli przetrwać placówce oświatowej w danej miejscowości. Jeżeli społeczność nauczycielska jest chętna do działania, to nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć stowarzyszenie. Szkoły społeczne w Polsce istnieją i radzą sobie bardzo dobrze. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie – komentuje Wójt.

Ostateczna decyzja o likwidacji szkół jeszcze nie zapadła, jednak wszystko na to wskazuje, że do tego dojdzie. - Racjonalne byłoby podjęcie tego kroku w bieżącym roku, bowiem stać nas jeszcze na zastosowanie pewnej polityki ochronnej dla nauczycieli oraz zapewnienie dobrej obsługi edukacyjnej dzieciom likwidowanych szkół - twierdzi Wójt gminy Mielec.

Plany gminnego samorządu spotykają się z wieloma protestami dyrektorów szkół, nauczyciel i rodziców dzieci. Do sprzeciwu dołączyli się także lokalni parlamentarzyści i samorządowcy PiS. Partia ta tradycyjnie już broni szkół przed zamknięciem. W swym apelu podkreślili, że szkoły w małych miejscowościach, są jedynymi lokalnymi ośrodkami kulturowo – edukacyjnymi. Dodatkowo ośrodki te posiadają wieloletnią, piękną tradycję, działają w wyremontowanych budynkach oraz dysponują nowoczesnym wyposażeniem. Dlatego ich zamknięcie niesie poważne konsekwencje.

- Mamy świadomość, że uproszczeniem byłoby mówienie tylko o złych postawach samorządów, które są podporą Polski, w których dzieje się przecież wiele dobra. Zdajemy sobie sprawę z tego że brakuje pieniędzy na zadania przerzucone na samorządy przez obecny Rząd, ale samorząd jako autentyczny gospodarz gminy nie może niszczyć edukacji. Adresatem tych problemów musi być także Rząd. Wobec przedstawionych argumentów wyrażamy nadzieję i apelujemy do gminnych władz samorządowych o ponowne przeanalizowanie planowanych decyzji. Kierując się przede wszystkim dobrem dzieci szkolnych prosimy o ostateczne zrezygnowanie z planów likwidacji placówek oświatowych w Rydzowie, Górkach i Złotnikach. W ramach naszego głosu pragniemy również na koniec złożyć deklarację, iż jesteśmy otwarci na dialog oraz pomoc  w wypracowywaniu najlepszego rozwiązania tej sytuacji – czytamy między innymi w liście PiS. Wójt Kazimierz Gacek powiedział nam także, że otrzymał listy protestacyjne także bezpośrednio od poszczególnych polityków tego ugrupowania.

źródło:Hej Mielec


UZASADNIENIE w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Mielec zobowiązana jest zapewnić dzieciom ze swojego terenu realizację obowiązku szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum. Obowiązek ten na terenie gminy realizowany jest w 9 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach. Liczba szkół podstawowych nie ulegała zmianom od kilkudziesięciu lat. W 1999 r. w związku z reformą oświaty utworzone zostały 2 gimnazja, które optymalnie zapewniają realizację zadań edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym najmłodszych zwiększono liczbę miejsc w przedszkolach z 75 w 2007 r. do 225 w 2010 r. W okresie kiedy przeprowadzana była reforma szkolnictwa tj. w latach 1999-2000 Gmina nie zlikwidowała żadnej z istniejących szkół mimo, że utrzymanie placówek w tym okresie było już dużym wyzwaniem finansowym. W chwili obecnej po dokonaniu analizy finansowej budżetu gminy nie jesteśmy w stanie utrzymywać tak dużej liczby placówek. Po dokonaniu porównania kosztów funkcjonowania szkół i wysokości dopłat do każdej z nich oraz uwzględnieniu, w których placówkach możliwe jest wdrożenie wewnętrznej racjonalizacji funkcjonowania placówek należy stwierdzić ,że szkoła w Rydzowie należy do jednej z najdroższych w Gminie Mielec.

W szkole w chwili obecnej uczy się 63 uczniów z czego w oddziale zerowym 15 uczniów, w klasie 1 - 6, II- 6, III-8, IV-7, V-6, Vl-15 uczniów. Dzieci należących do obwodu tej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 jest tylko 35 uczniów. Pozostałe dzieci uczęszczające do szkoły w Rydzowie pochodzą z miejscowości Ruda ( Gmina Wadowice Górne) i Grzybów ( Gmina Radomyśl Wielki).
Prognoza demograficzna w tej miejscowości jest bardzo niekorzystna i liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach jest bardzo niska co obrazuje poniższa tabela:
Liczba dzieci urodzonych w Rydzowie w latach 2006-2011

Lata

Liczba dzieci

2006

2

2007

2

2008

6

2009

5

2010

5

2011

6


Na przestrzeni 10 lat liczba dzieci w szkole zmniejszyła się o ponad 26%

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Rydzowie w latach 2000-2011

Lata

Liczba dzieci w szkole razem z oddziałem "0"

Oddział "0"

2000

86

13

2001

91

23

2002

97

13

2003

96

9

2004

93

7

2005

88

8

2006

87

14

2007

78

9

2008

62

11

2009

58

8

2010

61

12

2011

63

15


Fakt urodzenia dziecka w obwodzie nie świadczy o tym, że dzieci te podejmują naukę w tej szkole między innymi ze względu na trwającą migrację młodych małżeństw. W Rydzowie spadła liczba mieszkańców: w 2010 r. - 369, a w 2011 r. - 362 osób.

Likwidacja szkoły nie spowoduje uszczerbku na poziomie nauczania dzieci wręcz przeciwnie można liczyć na podniesienie ich poziomu nauczania, ponieważ Szkoła Podstawowa w Książnicach do której planowane jest przeniesienie dzieci zapewnia wysoki poziom nauczania potwierdzony wysokimi wynikami sprawdzianów.

Uczniom z obwodu szkolnego likwidowanej szkoły zapewniony zostanie bezpłatny dowóz z opieką oraz bardzo dobre warunki lokalowe w nowej szkole. Przyjęcie uczniów z obwodu likwidowanej szkoły nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów w szkole przyjmującej.

Kadra nauczycielska likwidowanej szkoły (10,77 etatów) będzie miała prawo w pierwszej kolejności do zatrudnienia w szkole przyjmującej uczniów lub w innych szkołach na terenie gminy o ile będą możliwości kadrowe. Szczegółowa analiza stanu zatrudnienia jest możliwa dopiero w okresie tzw. „ ruchu kadrowego" tj. w okresie miesiąca kwiecień, maj 2012. Należy zauważyć, że starania organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będą szły w kierunku optymalizacji i złagodzenia skutków likwidacji szkoły tak w stosunku do uczniów jak i nauczycieli.

Na tym tak ważnym etapie podejmowane działania będą konsultowane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Od wielu lat wzrastają koszty utrzymania oświaty, przybywa również zadań, które nie są finansowane przez Budżet Państwa. Rodzi to stały wzrost nakładów z dochodów własnych gminy. Tendencja ta powoduje niebezpieczne dla finansów gminy zbliżanie się wydatków bieżących (głównie są to wydatki oświatowe) do dochodów bieżących. Konieczne, zatem jest podjecie już teraz działań, które pozwolą zachować dotychczasową jakość nauczania przy racjonalizacji kosztów. Zaniechanie tych działań prowadzić będzie do utraty przez gminę zdolności finansowania wydatków bieżących, co wiązać się będzie z oszczędnościami w oświacie poprzez łączenie klas, outsourcing dożywiania i sprzątania szkół, oraz drastycznego ograniczenia usług publicznych typu dopłaty do cen ścieków, dotacji dla transportu zbiorowego i kultury.

Odkładanie w czasie decyzji o likwidacji spowoduje, że Gmina utraci finansową możliwość jakichkolwiek działań osłonowych, a zatem likwidacja placówki w następnych latach może się okazać działaniem wyłącznie ukierunkowanym na oszczędności.

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Rydzowie wiąże się z koniecznością dostosowania sieci szkół w Gminie Mielec do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związanych z tym racjonalizowaniem kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych. Jednocześnie proces likwidacyjny nie koniecznie może spowodować zniknięcie szkoły w miejscowości ale daje możliwość rozwinięcia inicjatywy społecznej w postaci utworzenia placówki niepublicznej. Placówka niepubliczna może przejąć od Gminy i kontynuować realizację programu finansowanego z POKL pod nazwą „ Szansa na lepsze jutro- program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie", który jest w chwili obecnej realizowany w szkole.

Zmiana ta przyczyni się do poprawy efektywność szkolnictwa w Gminie Mielec.


UZASADNIENIE w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Złotnikach

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Mielec zobowiązana jest zapewnić dzieciom ze swojego terenu realizację obowiązku szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum. Obowiązek ten na terenie Gminy realizowany jest w 9 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach. Liczba szkół podstawowych nie ulegała zmianom od kilkudziesięciu lat. W 1999 r. w związku z reformą oświaty utworzone zostały 2 gimnazja, które optymalnie zapewniają realizację zadań edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym najmłodszych zwiększono liczbę miejsc w przedszkolach z 75 w 2007 r. do 225 w 2010 r. W okresie kiedy przeprowadzana była reforma szkolnictwa tj. w latach 1999-2000 Gmina nie zlikwidowała żadnej z istniejących szkół mimo, że utrzymanie placówek w tym okresie było już dużym wyzwaniem finansowym. W chwili obecnej po dokonaniu analizy finansowej budżetu gminy nie jesteśmy w stanie utrzymywać tak dużej liczby placówek. Po dokonaniu porównania kosztów funkcjonowania szkół i wysokości dopłat do każdej z nich oraz uwzględnieniu, w których placówkach możliwe jest wdrożenie wewnętrznej racjonalizacji funkcjonowania placówek należy stwierdzić ,że szkoła w Złotnikach należy do jednej z najdroższych w Gminie Mielec.

W szkole w chwili obecnej uczy się 50 uczniów z czego w oddziale zerowym 9 uczniów, w klasie I - 4, II- 7, III-8, IV-7, V-8, VI-7 uczniów. Prognoza demograficzna w tej miejscowości jest bardzo niekorzystna i liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach jest bardzo niska co obrazuje poniższa tabela: Liczba dzieci urodzonych w Złotnikach w latach 2006-2011

Lata

Liczba dzieci

2006

14

2007

9

2008

13

2009

8

2010

6

2011

13

Na przestrzeni 10 lat liczba dzieci w szkole zmniejszyła się ponad 47 %

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Złotnikach w latach 2000-2011

Lata

Liczba dzieci w szkole razem z oddziałem "0"

Oddział "0M

2000

93

18

2001

87

6

2002

82

12

2003

78

10

2004

72

7

2005

84

7

2006

65

12

2007

53

11

2008

55

10

2009

57

11

2010

52

10

2011

50

9

Fakt urodzenia dziecka w obwodzie nie świadczy o tym, że dzieci te podejmują naukę w tej szkole między innymi ze względu na trwającą migrację młodych małżeństw.

Dodatkowo sytuację pogarsza specyficzne usytuowanie miejscowości Złotniki, która znajduje się na obrzeżach Miasta Mielca, co powoduje odchodzenie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu do której dzieci mieszkające na początku miejscowości mają niecałe 2 kilometry odległości. Dzieci mieszkające z kolei na końcu wsi są zapisywane do Szkoły Podstawowej w Chorzelowie, w tym przypadku decyduje bardziej tradycja i przyzwyczajenie mieszkańców.

Likwidacja szkoły nie spowoduje uszczerbku na poziomie nauczania dzieci wręcz przeciwnie można liczyć na podniesienie ich poziomu nauczania, ponieważ Szkoła Podstawowa w Chrząstowie do której planowane jest przeniesienie dzieci zapewnia wysoki poziom nauczania potwierdzony wysokimi wynikami (8,9 stanin) sprawdzianów.

Uczniom z obwodu szkolnego likwidowanej szkoły zapewniony zostanie bezpłatny dowóz z opieką oraz bardzo dobre warunki lokalowe w nowej szkole. Przyjęcie uczniów z obwodu likwidowanej szkoły nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów w szkole przyjmującej.

Kadra nauczycielska likwidowanej szkoły (10,45 etatów) będzie miała prawo w pierwszej kolejności do zatrudnienia w szkole przyjmującej uczniów lub w innych szkołach na terenie gminy o ile będą możliwości kadrowe. Szczegółowa analiza stanu zatrudnienia jest możliwa dopiero w okresie tzw.„ ruchu kadrowego" tj. w okresie miesiąca kwiecień, maj 2012. Należy zauważyć, że starania organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będą szły w kierunku optymalizacji i złagodzenia skutków likwidacji szkoły tak w stosunku do uczniów jak i nauczycieli.

Na tym tak ważnym etapie podejmowane działania będą konsultowane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Od wielu lat wzrastają koszty utrzymania oświaty, przybywa również zadań, które nie są finansowane przez Budżet Państwa. Rodzi to stały wzrost nakładów z dochodów własnych gminy. Tendencja ta powoduje niebezpieczne dla finansów gminy zbliżanie się wydatków bieżących (głównie są to wydatki oświatowe) do dochodów bieżących. Konieczne, zatem jest podjecie już teraz działań, które pozwolą zachować dotychczasową jakość nauczania przy racjonalizacji kosztów. Zaniechanie tych działań prowadzić będzie do utraty przez gminę zdolności finansowania wydatków bieżących, co wiązać się będzie z oszczędnościami w oświacie poprzez łączenie klas, outsourcing dożywiania i sprzątania szkół, oraz drastycznego ograniczenia usług publicznych typu dopłaty do cen ścieków, dotacji dla transportu zbiorowego i kultury.

Odkładanie w czasie spowoduje, że Gmina utraci finansową możliwość jakichkolwiek działań osłonowych, a zatem likwidacja placówki w następnych latach może się okazać działaniem wyłącznie ukierunkowanym na oszczędności.

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Złotnikach wiąże się z koniecznością dostosowania sieci szkół w Gminie Mielec do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związanych z tym racjonalizowaniem kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Jednocześnie proces likwidacyjny nie koniecznie może spowodować zniknięcie szkoły w miejscowości ale daje możliwość rozwinięcia inicjatywy społecznej w postaci utworzenia placówki niepublicznej.


Zmiana ta przyczyni się do poprawy efektywność szkolnictwa w Gminie Mielec

https://www.facebook.com/wolamielecka/