Raport o stanie Gminy Mielec za 2018 rok

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

- w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Do pobrania:
* Raport o stanie Gminy Mielec za 2018 r. [>>>]
* zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mielec za rok 2018 [>>>]


CZYM JEST RAPORT O STANIE GMINY?

Raport  jest    dokumentem,  który  obejmuje  podsumowanie  działalności  Wójta  w  roku poprzedzającym jego złożenie czyli obejmującym rok 2018. Zawiera w szczególności realizację polityki, programów  i  strategii  oraz  uchwał  rady  gminy.  Z  uwagi  na  przedmiot  raportu,  obowiązek  jego sporządzenia został nałożony na organ wykonawczy gminy ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania  i kontrolowania  niektórych organów  publicznych (Dz.U.  2018,  poz. 130) wprowadzając  do  ustawy o samorządzie gminnym art. 28aa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz, 506).
Raport  to bogate i rzetelnie opracowane źródło wiedzy o Gminie Mielec. Jest kompleksowym przeglądem  najważniejszych  wydarzeń,  przeprowadzonych  i  planowanych inwestycji  oraz  statystyk dotyczących życia w gminie.
Został  opracowany  na  podstawie  danych statystycznych  publikowanych  przez Główny  Urząd Statystyczny,  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mielcu,  Miejską  Komunikację  Samochodową  w  Mielcu, uzupełnionych  i  uszczegółowionych  przez  dane  pozyskane  z  referatów  Urzędu  Gminy,  jednostek organizacyjnych oraz  dostępnych analiz i raportów. 

https://www.facebook.com/wolamielecka/