Od 1 stycznia cena m3 ścieków droższa o 60 groszy, wody o 20 groszy

Odsłony: 3066
Dnia 30 grudnia 2014 roku odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy Mielec. Przyjęty został plan odnowy Woli Mieleckiej.

 

8,5% podwyżki za wodę, a 11% za kanalizację, woda i kanalizacja droższa o 5 zł miesięcznie na mieszkańca Gminy Mielec

Rada Gminy podczas ostatniej sesji w 2014 roku zgodziła się na podwyżkę ceny wody o 20 groszy za m3 i ścieków również o 20 groszy za m3 jaką zaproponował GZGK. Cena m3 ścieków będzie jednak wyższa od ceny dotychczasowej o 60 groszy za m3ponieważ nie będzie już dotacji, która wynosiła w 2014 r. 40 groszy. Sumaryczna podwyżka wody i ścieków dla mieszkańca Gminy Wiejskiej Mielec mającego kananlizację średnio wyniesie ok. 5 zł miesięcznie.

 

Od pierwszego stycznia Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększy cenę za 1 m3 wody o 20 gr. O taką samą kwotę zwiększy się też koszt odprowadzenia ścieków. Od nowego roku zmniejsza się też dotacja z budżetu gminy, co spowoduje wzrost ceny ścieków o kolejne 40 gr. Nie zmieniają się za to opłaty abonamentowe – za wodę 1,95 zł, za ścieki – 1,36 zł. Podane ceny są stawkami netto, do nich należy doliczyć jeszcze 8% podatek.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, MPGK w Mielcu zrezygnowało z podniesienia ceny wody, sprzedawanej do gminy.  Czym jest podyktowana podwyżka, która została zaserwowana mieszkańcom gminy? Podniesiono o 20 gr cenę wody i cenę ścieków, ściągnięto też 40 gr dotacji na kanalizację. Odbiorca będzie więc płacił o 60 gr więcej. Przeliczając jest to ok. 8,5% podwyżki za wodę, a 11% za kanalizację.

Skoro MPGK odstąpiło od zmian cen, to dlaczego ceny usług wzrosły?
Przy cenie hurtowej wody jaka jest w tej chwili, zakład bardzo dużo dopłaca. W 2014 roku było 2,40 zł, a cena wody w Mielcu dla indywidualnego odbiorcy to 3,25 zł. To jest bardzo duża różnica. Podwyżka wynika też z tego, że gminę zaopatruje siw w wodę z pięciu źródeł – dwie stacje własne, z Mielca, z Szydłowca i z Wadowic Górnych. Ceva kupowanej wody to 2,70 zł.– mówił Dariusz Gustaw, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dariusz Gustaw mówił o konieczności corocznego podnoszenia stawek. Ma to również sprawić, że mieszkańcy gminy zaczną wodę oszczędzać. - W tamtym roku podwyżki MPGK nie było, dlatego u nas też nie. W tym roku niestety po przeliczeniu okazało się, że ta cena jest jednak zbyt mała. - Powinno się co roku o te 10 gr cenę podnieść dlatego, że starzeje się cała infrastruktura i ta obecna stawka nam nie wystarcza. Widać, że jest ona za niska zwłaszcza w okresach letnich, gdzie odbiorcy wylewają wodę poza gospodarstwo domowe. Przekłada się to automatycznie na wzrost opłat za ścieki. Gmina rozbudowuje kanalizację, a przyłączonych użytkowników jest bardzo niewiele. Ponosimy na tym straty. Jeżeli trafia się nam jakaś awaria, musimy radzić sobie sami bo nikt nam pieniędzy nie da. Obecnie wychodzimy na zero.Jest bardzo dużo tych czynników, które wymusiły na nas podwyżkę. Na pewno te pieniądze, które zbierzemy ponownie trafią do kanalizacji przy remontach i jej bieżącym utrzymaniu.– mówił Dariusz Gustaw.

Nowa taryfa została przez radnych przyjęta jednogłośnie.


Rada Gminy Mielec przyjęła uchwałę budżetową na 2015 rok.

Samorząd gminny na obecny rok zaplanował dochody na poziomie 34 mln 576 tys. zł. Wydatki to kwota 36 mln 754 tys. zł.

Podczas IV sesji Rady Gminy Mielec, która odbyła się 30 grudnia 2014 roku, do projektu uchwały budżetowej wprowadzona została autopoprawka. Zmieniła ona budżet o ponad 139 tys. zł. Na rok 2015 zaplanowano przychody w wysokości 3 mln 792 tys. zł. Kwota ta pochodzić będzie z tytułu spłat udzielonych pożyczek pozyskanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz ze spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Rozchody w bieżącym roku to kwota 1 mln 613 tys. zł.

Na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości 34 mln. 576 tys. zł. Dochody bieżące to kwota 33 mln 165 tys. zł, majątkowe z kolei to 1 mln 411 tys. zł. Największą ich część stanowią dochody własne gminy. Gminną kasę znacznie zasilą wpływy z podatków – 8 mln 645 tys. zł. Ponad 14 mln zł gmina otrzyma z tytułu subwencji, a w ramach dotacji celowych z budżetu państwa pozyskane zostanie 3 mln 852 tys. zł.

Wydatki na rok 2015 zaplanowane zostały na poziomie 36 mln 754 tys. zł. Oznacza to, że deficyt Gminy Mielec wyniesie 2 mln 178 tys. zł. Zostanie on sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Wydatki Gminy Mielec na rok 2015 (wg projektu uchwały):
- Rolnictwo i łowiectwo – 69 tys. zł
- Transport i łączność – 714 tys. zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 257 tys. zł
- Działalność usługowa – 143 tys. zł
- Informatyka – 22 tys. zł
- Administracja publiczna – 3 mln 823 tys. zł
- Urzędy – 2 tys. zł
- Bezpieczeństwo publiczne – 323 tys. zł
- Obsługa długu – 500 tys. zł
- Rożne rozliczenia – 305 tys. zł
- Oświata – 15 mln 400 tys. zł
- Ochrona zdrowia – 112 tys. zł
- Pomoc społeczna – 5 mln 69 tys. zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza  - 609 tys. zł
- Gospodarka komunalna – 1 mln 826 tys. zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – 1 mln 124 tys. zł
- Kultura fizyczna – 150 tys. zł

Gmina Mielec na inwestycje w 2015 roku wyda ponad 6 mln zł. Największa część pieniędzy przeznaczona zostanie na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W jej ramach wykonany zostanie m.in. II etap budowy kanalizacji w Woli Mieleckiej. Koszt tej inwestycji to ponad 4 miliony zł. Część gminnego budżetu przeznaczono też na rozwój kultury fizycznej. W ramach tego działania mają powstać cztery place rekreacyjno-rehabilitacyjne – w Trześni, Chorzelowie, Książnicach i w Rzędzianowicach. Koszt każdej z tych inwestycji to 50 tys. zł. Niemal milion złotych z gminnej kasy przeznaczony zostanie na drogi publiczne. I to właśnie ten punkt budżetu wzbudził największą dyskusję. Zaprezentowana podczas sesji autopoprawka przeniosła część pieniędzy przeznaczonych na remont drogi w Woli Chorzelowskiej, na taką samą inwestycję w Goleszowie. Na każdą z tych inwestycji zaplanowano 100 tys. zł.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Gminy Mielec przy 14 głosach poparcia i jednym wstrzymującym się.
 

Radni uchwałami przyjęli do realizacji min.;

- Zatwierdzono „Plan odnowy miejscowości Wola Mielecka".
- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015

- Udzielono pomocy finansowej w 2015 roku w wysokości 3 424 zł dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.


Porządek obrad S E S J I  RADY GMINY MIELEC dnia 30.12.2014 roku

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Mielecka".
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 - 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.