Plan odnowy miejscowości - zebranie wiejskie 21 grudzień 2014 r

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Wola Mielecka, że w dniu 21 grudnia 2014 roku /tj. niedziela/ o godz. 17.00

w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1.Wybór Przewodniczącego zebrania.

2. Przyjęcie aktualnego planu odnowy miejscowości Wola Mielecka.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 


Program "Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020
 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.


Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”  działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020.
       
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
       
Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest z inicjatywy mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilno- kulturowe, które poprawić mają jakość życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.
       
Celem planu jest podtrzymanie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, będzie to  „nowa wieś”, nowoczesna, ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  Plan odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy infrastruktury kulturalnej miejscowości.
    
Plan Odnowy Miejscowości Wola Mielecka obejmuje swoim zasięgiem obszar tej miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań. Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania.
         
Projekt wprowadzonych do planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacje społeczne. Podstawą tworzenia Planu Odnowy Miejscowości jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich, tak, aby uzyskać efekt przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.
      
Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Wola Mielecka jest sołectwo Wola Mielecka wchodzące w skład Gminy Mielec, a okres realizacji zadań w nich zawartych obejmuje lata 2013-2020.

1,89 MB   ZOBACZ -> Plan odnowy miejscowości Wola Mielecka  ( projekt grudzień 2014 )

 


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/