Zebranie wiejskie,fundusz sołecki 2015

W dniu 14 września 2014 roku (niedziela)  godz. 17:00 w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej, odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie podział  środków funduszu sołeckiego 2015 roku.
Porządek zebrania:
1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące wsi.

Wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Wola Mielecka na 2015 r. to 24 518,31 zł

Decyzja o wyborze planowanych zadań należy do mieszkańców sołectwa. Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na wsi. Nowe przepisy dają umożliwić realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy.

Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji.

W ustawie zapisano też możliwość zmian w ciągu roku budżetowego w planowanych przedsięwzięciach oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków.

Dotychczas zgłoszone w ramach funduszu projekty nie mogły być zmieniane w trakcie roku budżetowego.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku łącznie muszą spełniać następujące warunki:
- mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,
- służą poprawie życia mieszkańców,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

FUNDUSZ SOŁECKI – informacja

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Jest wyodrębniany w budżecie gminy,przez cały czas pozostaje zatem jego częścią, dlatego dotyczą go wszystkie rygory i obostrzenia wynikające z wydatkowania środków publicznych. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwna zebraniach wiejskich w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Uchwałą Nr XL/323/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w Rada Gminy Mielec zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego.
Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się wg następującego wzoru:
F = (2 + Lm/100) · Kb
gdzie: F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb
Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego, Kb - 2 451,83 zł.

Z uwagi na współczynnik F wysokość środków dla sołectw Chorzelów, Wola Mielecka, Podleszany, Rzędzianowice, Trześń, Złotniki jest ograniczona do 24.518,31 zł.

 

Sołtysi z poszczególnych wsi w terminie do 31 lipca 2014r. otrzymali informację o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2015. Jak z tego wynika, podstawą do ustalenia katalogu dopuszczalnych działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest ustawa o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ponadto ustawa przewiduje, że środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej na podstawie ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 6 ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Oznacza to w praktyce, że jeżeli ten warunek nie będzie dochowany – wójt zobowiązany jest odrzucić wniosek sołectwa.
Przygotowywanie wniosków do funduszu sołeckiego powinno mieć charakter wspólnego działania społeczności danego sołectwa i Urzędu Gminy, a wynika to z konieczności uwzględnienia uwarunkowań prawnych, sprawdzenia celowości zadania z gminnymi dokumentami planistycznymi, wyceny kosztów działania itd.
Dodatkowe ograniczenia w realizacji zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel.
Przy planowaniu wydatków z funduszu sołeckiego trzeba również pamiętać iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się często będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów pod uzyskanie niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Zdania zaplanowane w ramach funduszu niemoże przekraczać kwoty funduszu przypadającej na dane sołectwo.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje proszę mieszkańców poszczególnych sołectw o rozsądne wyceny planowanych przedsięwzięć.
Jednocześnie informuję, że w przygotowywanym budżecie na 2015 r. nie zamierzam umieszczać zadań takich jak: montaż progów zwalniających, placów zabaw, wiat przystankowych, remontów i doposażania budynków komunalnych w tym budynków OSP i stadionów (poza robotami objętymi dofinansowaniem z RPO WP lub PROW), oświetlenia ulicznego, tablic informacyjnych oraz podobnych niskobudżetowych wydatków.
Takie zadania zatem jeżeli zachodzi istotna potrzeba ich wykonania mogą zostać wprowadzone do budżetu w ramach funduszu sołeckiego.
Zachęcam również do zgłaszania pomysłów realizowanych w ramach inicjatyw społecznych.
W przypadku jeśli mieszkańcy są w stanie i chcą sami wnieść wkład by szybciej przeprowadzić remont lub wykonać inne działania ważne z ich punktu widzenia, to proszę o uznanie takich przedsięwzięć i dofinansowanie niezbędnych wydatków ramach funduszu sołeckiego.
Tym sposobem z udziałem społeczności poszczególnych sołectw możliwa jest m.in. modernizacja kanałów i rowów, niedużych odcinków dróg, oświetlenia ulicznego, pomieszczeń klubów i remiz.Bardzo ważnych dla społeczności naszej gminy.
Termin na zgłaszanie zadań w ramach inicjatyw społecznych upływa również z dniem 30 września.

Szczegółowych informacji udziela w powyższych sprawach Pani Stanisława Wrażeń,
pok.8 tel. 17 7730590 wew. 36

wójt Gminy Kazimierz Gacek

 


https://www.facebook.com/wolamielecka/